®@ trybe#manhattan/sap

data van 19631204 - 19791100
code: sap, nwh, dls

Bijgaand overzicht is een uitdraai van ons bestand met betrekking tot:

Ante Portas, Noordwijkerhout en
"de la Salle"

 

De activiteiten, geven het volgende beeld:

 

doelstelling sociëteit ante portas

"beseffende te staan voor de poorten van een nieuwe tijd, stelt ante portas zich ten doel, een permanente en zinvolle discussie te openen om zo te komen tot een adequaat samengaan van denken en leven in een terra nova."

de realisering van de doelstelling wordt uitvoerbaar geacht door het houden van een maandelijkse bijeenkomst, voorlopig in de oude geleerde man te bennebroek op de laatste vrijdag van iedere maand.

verder door het organiseren van gespreksavonden waarbij een meer doelgericht onderwerp aan de orde zal komen en door het aanwijzen en verschaffen van hulpmiddelen die de leden kunnen inspireren en die het uitdragen van een nieuwe geesteshouding vergemakkelijken. (19680406)

proto-doelstelling
"het onderhouden van de toevallig ontstane band, gegroeid in een periode van wederzijdse behulpzaamheid & respect door dewelke een basis is gelegd voor een kosmopolitische, humanitair-wereldomvattende levensvisie." (19660407)

 leven nu...en morgen ?

project in vijf avonden

doelgroep: jonge mensen (17 -20) noordwijkerhout

uitvoering: lokale werkgroep met vertegenwoordigers belangrijkste culturele stromingen

Analyse van deze tijd
"De mens op een keerpunt" dr W.J.M. van Haaren: cascadische versnellingen op gebied van voortbewegen, denken & rekenen, explosieven/vernietigingskrachten, hoogterecords, bevolkingstoename en communicatie rechtvaardigen de gedachte, dat de tijden meer dan ooit aan het veranderen zijn. De drijvende kracht erachter is de wetenschap. Er is een nieuwe "houding" vereist. Ernaar kijken of erin meedoen; terugtrekken in een kleinere wereld of verdergaan..? Drijvende gedachte: inclusief denken (Feitse Boerwinkel)

Hoe denken & leven
Volgens Jos Vrijburg (quoting Leo Vroman) bestaan er twee partijen die zich in feite bij het beantwoorden van deze vraag allebei vasthouden aan wat niet het heden is, maar het (geromantiseerde) verleden of de (geïdealiseerde) toekomst. Vroman/Vrijburg pleit voor een nieuwe visie, vanuit het "nergens toe horen". Alleen vanuit wat daar geldt, moet gedacht durven worden.
De rechten van de mens zijn verkeerd geformuleerd. Wat is normaal?

Alternatieve dienstplicht
Welke manieren om de vrede te bereiken? Majoor G. Maarseveen versus drs A. van Hengel.
Maarseveen: "de Nederlandse macht is een product van drie factoren: militaire middelen, economische middelen, het moreel.. de kwetsbaarste factor in een democratische macht is het moreel". Van Hengel: "oorlog ontstaat bij vergissing, communicatie, vertrouwen scheppen...dus dienstweigeren heeft zin als provocatie (niet om handen schoon te houden)".

De blauwe oorlog
"De wereld is al één. Idealisering ervan is onderdrukking", Piet Reckman roept op tot kosmopolitiek. "Nederland heeft geen buitenland". Tegen de bestaande structuren moet een blauwe oorlog worden gevoerd. Instrumenten: anticipatie, omkering, storytelling, onthulling.
J. Ketelaar was de wendeling die op 26 mei 1968
de blauwe revolutie had uitgeroepen.

Afsluiting
Marktfeest met stands van: kwj, sjaloom, novib, nesbic, pax christi, werkgroep 2000, dienstweigeren, ante portas, actiewerkgroep noordwijkerhout, de open deur.

etalage meiland
met aankondiging van het project "leven nu...en morgen?"

directe resultaten/effecten:

vrijwilligersklussen-dienst i.s.m. het algemeen maatschappelijk werk

vernieuwing politieke partij "kvp" naar "christelijke partij gemeentebelangen"

oprichting politieke partij d’66 in noordwijkerhout

rietsuikerwerkgroep / wereldwerkgroep

totaalkosten: 1.356,23

subsidie 1.983,00 (gemeente noordwijkerhout / raadsbesluit in drie weken, 1968-10-29)

 

constitutie xiii

De literatuur commissie had onder meer Inclusief Denken, Constitutie XIII en de Krijgstucht met elkaar in relatie gebracht. Aanleiding was het conflict tussen het standpunt van Rome ten aanzien van oorlog & vrede, zoals vastgelegd in genoemde constitutie (en de NK) en de dagelijkse praktijk van s’paus handelen.
Dit gelegd naast een beknopte beginselenstudie ten aanzien van de krijgstucht, gaf Sap voldoende vertrouwen om de paus aan te spreken op zijn verantwoordelijkheden.
Jan Clemens nam de degen op en ontwierp een concept: "...echter, wij menen te moeten constateren, geen enkele concrete afkeuring uit de mond van Zijne Heiligheid te hebben vernomen. .."

van de brief is verder ook niets meer vernomen.

 
celibaat & evangelie
mede naar aanleiding van de kwestie Vrijburg (inleider 2e avond) die landelijk speelde zond Sap zijn standpunt in een brief aan Zwartkruis, bisschop van Haarlem: "...vragen u daarom de ‘korte weg’ te bewandelen om in open eerlijkheid tot een ontkoppeling van priesterschap en celibaat te komen...., zoals ook Paulus Petrus ‘openlijk weerstond’, opdat de verkondiging van het evangelie zelf weer zijn volle aandacht kan krijgen."
Hubertus maant tot bescheidenheid en verzoekt de brief aan te passen, wat niet gebeurt.

project pa-evaluatie
mede aangezet tot ideeën sap te ontwikkelen tot oud-leerlingenorganisatie werd een aanzet gegeven tot een discussie met leerlingen, docenten en directie over een interactieve relatie met oud-leerlingen vanuit een didactische invalshoek en gericht op "permanent vernieuwende educatie". Bernardinus juicht het van harte toe in het begin, maar constateert later ten aanzien van concrete afspraken vergadermoeheid als het gaat actieve participatie.
Boos kwalificeert Sap later het geheel als "geritsel aan de rand, maar desalniettemin". SAP adviseert de opleiding, het vak filosofie toe te voegen
Een doorstart wordt bemoeilijkt door  het weggroeien van leden.

Ten aanzien van SAP-archief:
1. zijn er memorabele activiteiten die nog niet zijn opgenomen
2. zijn er wellicht nog interessante "stukken" die in de files kunnen worden opgenomen

  

 

IMU