STICHTING

 

Heden, de veertiende juni negentienhonderdnegentig, zijn voor mij, mr. Franciscus Joseph Maria Kompier, notaris ter standplaats Lisse, verschenen:

 1. de heer EugŤne Wilhelmus Dominicus Maria Kortekaas, kunstenaar, wonende te 3021 GSRotterdam, Nieuwe Binnenweg 282H, geboren te Breda op zeventien april negentienhonderdzesenzestig,
 2. de heer Joannes Adrianus Maria van Hensbergen, ambtelijk directeur, wonende te 2211 NJNoordwijkerhout, geboren te Noordwijkerhout op drie februari negentienhonderdvijfenveertig.

De comparanten verklaarden bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

 

Naam,  Zetel & Duur

Artikel 1

 1. De stichting draagt de naam: 
  ďStichting de Binnenweg, stichting ter stimulering en tot steun van vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, welzijn & beleid in de RandstadĒ.
 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam.
 3. de stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

 

Doel

Artikel 2

De stichting heeft ten doel: het op materiŽle & immateriŽle wijze stimuleren en ondersteunen van vernieuwende initiatieven op het gebied van kunst, cultuur, welzijn & beleid in de Randstad, welke dreigen vast te lopen door formele procedures van fondsen en overheden, of door onvoldoende politieke of maatschappelijke waardering, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

 

Vermogen

Artikel 3

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

 

Bestuur

Artikel 4

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt Ėmet inachtneming van het in de vorige zin bepaalde- door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris & een penningmeester. De functies secretaris & penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld.
 3. Bij het ontstaan van een of meer vacatures in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enig overblijvend bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorziendoor het benoemen van een (of meer) opvolger(s).
 4. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig overblijvend bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 7.
 5. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

 

Bestuursvergaderingen & bestuursbesluiten

Artikel 5

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Rotterdam
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste een vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien een der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot vergadering geschiedt, behoudens het in lid 3 bepaalde, door de voorzitter, tenminste zeven dagen van tevoren. De dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige beskuiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten de vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te uiten.
  Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-onderteking door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem.
  Voor zover deze statuten gen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met een volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ondergetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stremmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen rondom stemmingen, niet bij statuten voorzien, beslist de voorzitter.

 

Bestuursbevoegdheid & vertegenwoordiging

Artikel 6

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, het voeren van een beleid ter realisering van de doelstellingen en het (doen) uitvoeren van de daarmee verband houdende werkzaamheden.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomstem, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

 

Artikel 7

De stichting wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door voorzitter & secretaris gezamenlijk.

 

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 8

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Boekjaar & Jaarstukken

Artikel 9

 1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar; het eerste boekjaar loopt vanaf de datum van oprichting tot en met eenendertig december negentienhonderdnegentig.
 2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken der stichting afgsloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en en staat van baten & lasten over het geŽindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, vergezeld van een rapportvan een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur wordt aangeboden.
 3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.

 

Reglement

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd, het reglement te wijzigen ofop te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging of opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

 

Statutenwijziging

Artikel 11

 1. Het bestuur is bevoegd, deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariŽle akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van deze wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

 

Ontbinding & Vereffening

Artikel 12

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de vereffenaar.

 

Slotbepalingen

Artikel 13

In alle gevallen waarin zowel wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Ten slotte verklaarden de comparanten, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 leden 1 & 2, dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 1. de heer J.A.M. van Hensbergen, de comparant sub 2 genoemd, in de functie van voorzitter;
 2. de heer E.W.D.M. Kortekaas, de comparant sub 1 genoemd, in de functie van secretaris;
 3. de heer Claudio Stefano Bartolozzi, wonende te 3021GS Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 282 H, geboren te Amsterdam op negentien april negentienhonderdzesenzestig, in de functie van penningmeester.

----------------------------------------------------------------------------------------- waarvan akte, in minuut is verleden te Lisse op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, mij, notaris, bekend, hebben zij eenparig verklaard, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

Mr. F.J.M. KOMPIER

Notaris te lisse.††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† 90.0279/stbinnen/pd-jz/54-w. versie: 080690

 

sbw
stichting de binnenweg

renergetisch naar een nieuwe werkelijkheid