Bijlage 1:             75 in zicht
Opzet voor een profielschets

 

 1. De aanleiding
 2. Op zoek naar een panel
 3. Het profielpanel
 4. De profielbetrokkene
 5. Werkwijze en tijdpad
 6. De stakeholder

 

1.   De aanleiding:
De gebiedsgids 2019-2020 "65-plus, Actief in de wijk" die de gemeente Rotterdam onlangs toestuurde aan ouderen met daarin o.a. de mededeling, dat er contact wordt opgenomen voor een gesprek aan huis ter controle van de zelfredzaamheid van de burger omstreeks diens 75e geboortedag.
Niet zo lang geleden (5 oktober 2017) heeft betrokkene al eens een huisbezoek meegemaakt van de SVB, de Sociale Verzekering Bank Rotterdam, die via een onderzoek naar uw woon- en leefsituatie wilde controleren of de AOW-uitkering correct was.

Betrokkene vertelt:
“Op 5-10-2017  09:18 werd er aangebeld.
Er stonden een Mevrouw en een Mijnheer voor de deur. Toen ik hen uitnodigde binnen te komen, diende ik  allereerst een ‘Verklaring Omtrent Huisbezoek’ te tekenen op haar tablet ter goedkeuring van het binnenkomen met legitimatie en instemming met het stellen van vragen.
Daarna begon het vraaggesprek waarbij Mevrouw de vragen stelde, turend in het beeldscherm van haar tablet, klikkend met een muis en Mijnheer quasi geďnteresseerd leek te luisteren, maar meer de indruk wekte, Mevrouw te willen beschermen tegen eventueel ongewenst gedrag van mij, de geďnterviewde.
Bij vertrek dankten beiden voor het aangename gesprek en zegde Mevrouw toe, binnen enige dagen een verslag toe te sturen onderwijl vragend of ik even wilde tekenen voor het goede verloop van het gesprek.
Op dat verslag zou ik dan alsnog kunnen reageren.
De volgende dag lag er al een kopie op de mat van “de stukken die wij tijdens het huisbezoek hebben opgemaakt”, inclusief mijn handtekening. Geen ruimte voor reactie.
Ik heb Mevrouw 3 A4-tjes met aanvullende informatie geschreven, teneinde recht te doen aan het door de SVB-Rotterdam gestelde doel van het huisbezoek: “een onderzoek naar uw woon- en leefsituatie”.

De betrokkene vervolgt: “Onlangs las ik over de ontwikkelingen van het Rotterdams Jeugdbeleid.
Vanaf de jaren 70 heeft het Rijk na vaststelling van wetten voor democratisering van instellingen en decentralisatie van beleid en, na vaststelling van de Knelpuntennota Welzijnsbeleid (1977), veel verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid overgeheveld naar Provincies en Gemeenten.
Velen herinneren zich nog wel de door Tjeenk Willink gekenschetste ‘Carnavalsparade’ die de in 1981 ingevoerde Kaderwet Welzijn opriep met wat werd genoemd ‘de organisatie, planning en programmering van het brede welzijn’.  En dan komen er in 2015 nog de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Participatiewet bij, waarmee de democratisering en decentralisatie van de vorige eeuw wordt vervolmaakt.
Ook jeugdzorg is daar dus inmiddels onderdeel van en met trots laat Rotterdam nu weten “datagedreven jeugdbeleid” te ontwikkelen, wat Corinne Cath-Speth (Oxford) en Roel Dobbe (New York University) omschrijven als “In plaats van te vertrouwen op ervaren jeugdwerkers, bepalen algoritmen wat jongeren aan zorg nodig hebben, op grond van gevoelige en ongestructureerde data. In het kader van het ‘experiment’ worden privacyzaken voor het gemak als ‘niet urgent’ beschouwd.” 22)

“Met de ervaringen rondom het SVB-huisbezoek en de analyse/interpretatie van datagedreven beleid als onderbouwing wil ik me dan ook voorbereiden op huisbezoek dat mij rond februari 2020 te wachten staat.
Ik vind het prachtig dat Rotterdam hier een beleid op wil ontwikkelen, maar zou daar graag met een klankbord of panel wat verdieping aan willen geven, zodat gemeentelijke zorg meer een vinkentouw-beleid wordt dan een vinken-gestuurd algoritme-beleid”, aldus betrokkene.

De zorg van betrokkene sluit aan op de OBI-evaluatie van de gesprekken met 75+: "...ook al is alles aardig aangevinkt...blijkt de situatie toch wat anders in elkaar te zitten."   )  

Daarom:

2.   Op zoek naar een panel

Voor het zoeken naar mogelijke kandidaten voor dit panel heeft betrokkene hetzelfde selectiecriterium gehanteerd als in 1991. In de zomer van dat jaar kwam tijdens een barbecue diens wens ter sprake om weer eens een groot feest te organiseren voor de vele vrienden en kennissen die in de loop van 25 jaar werk in de Bollenstreek en Noord-Holland  waren opgedaan.
Het bevriende echtpaar raadde dat echter ernstig af met argumenten als:
“Daar heb je niets aan, dat is voor jou alleen maar handjes geven en welkom heten, je hebt zelf geen tijd om je in gesprekken te verdiepen, het is onnodig duur”, et cetera.
Als alternatief stelden ze voor, de tien beste vrienden te vragen voor een prettig diner.
Daar heeft betrokkene ernstig over nagedacht (“wekenlang”).
Uiteindelijk vond betrokkene de selectiesleutel, die ook nu gehanteerd is.
Omdat er voor een panel geen 10 mensen nodig zijn, maar 5 volstaat, zijn dit dus “de vijf beste vrienden” in volgorde van bereidverklaring:
 

3.   Het profielpanel

 1. Huisgenoot, 53 jaar
  Participant woon-/werkexperiment  Manhattan Project: gaingate en trybe / sleutelbeheer,
 2. Buurvrouw, 56 jaar
  Beleidsmedewerker Ministerie SZW; koffiegesprekken bij wijk-/laankwesties, reservesleutels.
 3. Zus, 69 jaar
  Gepensioneerd Onderwijzeres en Directiesecretaresse  Accountancy,
 4. Broer, 71 jaar
  Gepensioneerd Restauranthouder,
 5. Buurjongen, 19 jaar
  Student Hout en Meubilering College MBO en lid ID-panel.

Het panel kan zowel in onderling contact (geanonimiseerd) als persoonlijk reageren op de suggesties van de betrokkene bij het ontwikkelen van zijn profiel.

De panelleden zijn zowel ten opzichte van elkaar als van de betrokkene volkomen vrij om deelname te stoppen als dat door henzelf gewenst wordt.

Deelname aan het panel is, ook na vaststelling van een profiel, geheel vrijblijvend. Het kan dus niet gehanteerd worden als argument voor of verplichting tot mantelzorg of iets dergelijks.

De betrokkene is verplicht het panel, na vaststelling van het profiel, een diner aan te bieden in een kwaliteit die recht doet aan de mate van zijn zelfredzaamheid in culinair-economisch opzicht.
 

4.   De profielbetrokkene

In februari 2020 75 jaar, woonachtig in de Meineszbuurt, Het Nieuwe Westen.
De profielbetrokkene is eindverantwoordelijk voor het project en doet op basis van de vastgestelde werkwijze voorstellen aan het profielpanel voor elke volgende stap in de ontwikkeling van het profiel.
Op- en aanmerkingen zijn beargumenteerd verwerkt waarbij na fase 2 de stakeholder is geďntroduceerd (zie 6)

 

5.   Werkwijze & Tijdpad

Werkwijze:
1. De betrokkene ontwikkelt met de stakeholder een opzet met toelichting voor het ZRH-panel,
2. De stakeholder legt dit ontwerp ter reactie voor aan een gekwalificeerd panel van bekenden,
3. Het panel reageert per post, email of koffiegesprek met instemming, op- of aanmerkingen,
4. De stakeholder  verwerkt deze reacties tot een voorontwerp profiel en zendt dit aan het panel,
5. De panelleden reageren over opzet en inhoud naar de betrokkene,
6. De stakeholder verwerkt met betrokkene deze reacties en legt het panel een ontwerpprofiel voor,
7. Het panel reageert met een beargumenteerde goed- of afkeuring,
8. De betrokkene stelt zijn ZRH-profiel vast en voegt in de bijlage de panelreacties toe,
9. De betrokkene nodigt de panelleden uit voor een afrondingsgesprek met diner.


Tijdpad: van voorontwerp naar vaststelling profielschets

2019

Contact via

Toelichting

Aug 16

Straatpost

Uitnodiging panelleden met motivatie & toelichting profielschets

Sep 03

Email

Voorstel met toelichting profielopbouw

Sep 17

Email

Voorontwerpprofiel Zelfredzaamheid (ZRH)

Okt 08

Email / Post

Ontwerpvoorstel “The Final Concept”

Nov 03

Email

Vaststelling ZRH-profiel door betrokkene

Nov 24

Real Time

Ontmoeting met diner ter afsluiting en viering van “de hoop op75”

 

6   De stakeholder
uit:   Toelichting    3e Ronde:

Geacht Panel,

“In dit voorontwerp heb ik de “stakeholder” ingevoerd.
Deze term komt uit de nota “Kwetsbaar en Krachtig” van het OBI-Rotterdam 5.1 )  en wordt gebruikt voor de instellingen/organisaties die hebben bijgedragen aan, of het beheer hebben over de diverse methoden van onderzoek.
Met deze fictieve figuur wil ik niet alleen suggereren, dat de panelmethode ZRH-profiel “75 in Zicht” in het beheer is van Stichting de Binnenweg, maar vooral distantie scheppen tussen mij als “steller dezes” en mij als “betrokkene”.
Dat geeft wat rust in een toch wel confronterend zelfonderzoek, waar je niet meer mee kunt stoppen als je er eenmaal aan begonnen bent.”

Om te voldoen aan de EU-intenties voor verwerking en verspreiding van persoonsgegevens, zijn in de beschrijving van het profielpanel namen en adressen verwijderd. Slechts in de aanbiedingsbrief aan het bezoekend comité zal de betrokkene met persoonsgegevens worden vermeld.

Eventueel kunnen via Stichting de Binnenweg betrokkene en panel benaderd worden voor nadere informatie.

 

 1. De aanleiding
 2. Op zoek naar een panel
 3. Het profielpanel
 4. De profielbetrokkene
 5. Werkwijze en tijdpad
 6. De stakeholder

 

welbevinden  010

over anteciperend burgerschap
oftewel
onburgerlijke gehoorzaamheid