Bijlage  4                                                                  Zicht op 75
panelreacties en verwerkingscommentaar, verslag eindbespreking en evaluatie


Geacht Panel,
Hierbij stuur ik jullie de laatste bijlage (in concept er komen nog toevoegingen, zie blz. 19)
Plus een agenda voor de vergadering en een bijgewerkte inhoudsopgave van het rapport.
 
Om eindbespreking en evaluatie te voeden hier de aandachtspunten, ietwat aangescherpt

Het rapport zelf kan online algemeen toegankelijk worden voor generatiegenoten en belangstellenden.
Zodra het rapport is vastgesteld, gaat betrokkene daaraan werken en zal jullie daarover informeren.

Als je wilt reageren, kun je natuurlijk ook andere aspecten aan de orde stellen in de vergadering.
Van belang voor de eindbespreking en evaluatie is, of je de totstandkoming van het rapport met interesse hebt kunnen volgen (of niet) en of je met de grote lijnen kunt instemmen (of niet).
Daardoor kunnen we het definitieve rapport “finetunen” voor een advies aan bv. het WMO-rotterdam.

Bij de distributie zal worden vermeld, dat alle betrokkenen (panelleden en de 75-jarige) bekend zijn bij Stichting de Binnenweg.

Ik dank jullie voor de door mij zeer gewaardeerde medewerking en wens jullie een aangename viering van “de hoop op 75”.
Het was mij een groot genoegen, met jullie en de betrokkene te mogen samenwerken.

Ik verblijf derhalve bij deze laatste post met vriendelijke groet,
 
Uw dienaar, Taller Stond,
Stakeholder Panelmethode “75 in Zicht”
Stichting de Binnenweg.


*) wmoradar.nl:  “ Wmo  radar is een stichting die diensten aanbiedt ter ondersteuning, activering en participatie van de bewoner. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Rotterdam. Van hieruit bouwen we aan een samenleving waarin mensen vanuit zelfvertrouwen keuzes maken en klaarstaan voor elkaar. In die nieuwe samenleving gaan jij en ik samen vooruit! “   


Bijlage 4 vervolg:

4.1  De schriftelijke reacties van / aan profielpanel
4.1.01  25-08-2019   Broer,                           
4.1.02  16-09-2019   Huisgenoot,                
4.1.03  29-09-2019   Zus
4.1.04  01-10-2019   Betrokkene aan zus
4.1.05  29-09-2019   Betrokkene aan Arts
4.1.06  30-09-2019   Buurvrouw
4.1.07  26-10-2019   Betrokkene aan Arts
4.1.08  06-11-2019   Broer
4.1.09  08-11-2019   Huisgenoot
4.1.10  18-11-2019   Buurjongen
4.1.11  18-11-2019   Buurvrouw
4.1.12  28-11-2019   Zus

                                 
4.2         “the final concept”: afronding panelproject ‘75 in Zicht’

4.2.1:    Eindbespreking met panel over inhoud rapport en verwerking commentaren.
4.2.2:    Evaluatie project naar doelstelling, inhoud, proces/werkwijze en resultaat
4.2.3:    Afsluitend diner met panel en partners als dank voor “zicht op 75”.
 


 
4.1.1        Broer, 25 augustus 2019
Hallo,
Ik heb de afgelopen week een rondje Nederland gefietst. Het is daarom dat ik niet eerder op jouw brief heb gereageerd.
Ik heb je brief aandachtig gelezen en natuurlijk wil ik graag, als het in mijn vermogen ligt, iets voor je betekenen. Laat me het plan van aanpak maar even weten.

--------4.1.2        Huisgenoot 16 september 2019    
Dank je voor de uitnodiging en hallo aan panel-collega’s :)
Mijn gegevens kloppen en is het niet leuk om de verjaardag van je moeder 24 november als datum voor de wederdienst, uitzicht op je 75ste verjaardag te nemen?
Als huisgenoot kan ik jullie natuurlijk bevestigen dat dit huis open staat voor een ieder die vragen heeft, iets wil lenen, hulp bij reparaties/virusbestrijding of huiswerk nodig heeft... dat er geregeld mensen mee eten, dat Jan kookt en elke dag zorgt voor vers brood, boodschappen doet, nog steeds (schadevrij) auto rijd, actief is op internet, zijn eigen bankzaken regelt, geen medicijnen slikt en al jaren rookvrij leeft.
Desalniettemin lijkt je plan mensen/overheid aan te sporen om een panel te vormen voor een "bejaarde" die de 75 aan ziet komen, veel persoonlijker en gemoedelijker.
Dus niet overvallen worden door de speciaal opgeleide en getrainde afvinkers van de overheid.
De voortvarendheid waarmee je de instanties tegemoet treedt blijft inspirerend, ik kan volmondig beamen dat je naar (hun) de heersende maatstaven ruim boven het gemiddelde scoort, je kunt dus (als kwetsbare Rotterdammer) met een gerust hart op naar de 75 :).

Panel,  ik heb ondertussen ook al kennis kunnen nemen van het voorontwerp wat ik nog even op me in laat werken voor ik reageer.


Betrokkene: Dank voor de bemoedigende aanzet en de tussentijdse gedachtewisselingen

--------


4.1.3        Zus     29 september 2019  
Allereerst wil ik je een compliment geven voor de uitgebreidheid en overzichtelijkheid van jouw profielschets. Knap werk!
Ik heb nog enkele vragen en opmerkingen. Om deze ook overzichtelijk te houden ga ik puntsgewijs door jouw voorontwerp van 16-9-2019  heen.

Succes  met de volgende stap

4.1.4        Betrokkene aan Zus, 1 oktober 2019:

Leuk, jouw reacties te mogen ontvangen. Ik heb direct wat aanpassingen gepleegd in "The Final Concept", dat ik eind deze week hoop te versturen.
Met betrekking tot de fysieke constatering van "een gezwelletje": Die tekst ligt nog bij de huisarts met jouw voorstel erbij.

Het bij 1d "naar eigen zeggen", moet de suggestie versterken, dat "de stakeholder" mij hierover ondervraagt en zijn constateringen opschrijft. Er is tenslotte niemand getuige van.
In bijlage 1 zul je daar een toelichting op vinden.

1e:  Wat jouw nieuwsgierigheid betreft: Inderdaad ik rook al een heel tijdje niets meer, dus ook geen jointjes. Of iemand dat jammer vindt, weet ik niet; mij bevalt het uitstekend.

1f, 1g, bijgewerkt

Omdat alles bij elkaar (profielschets met 3 bijlagen) omvangrijker is dan ik aanvankelijk dacht en door het scherm scrollen het er niet leesbaarder op zal maken, dacht ik er goed aan te doen, het laatste concept met email aan te kondigen, maar via straatpost toe te sturen.

2.  Dank voor je reactie (en je complimenten; je laat me blozend achter)

--------


4.1.5        betrokkene aan huisarts  29 september 2019.

In ons laatste onderhoud, 9-9-2019/14:10, hebben we de opzet besproken van mijn voorgenomen profielschets, in verband met het huisbezoek dat de gemeente rond februari 2020 zal aankondigen.
Met een panel van bekenden zijn we "the final concept" aan het voorbereiden.
Daarbij verwijs ik onder het kopje "fysiek" naar ons gesprek: 
 
Mijn zus/panellid adviseert de verwijzing naar "het bcc-gezwelletje" achterwege te laten, "omdat dat niets toevoegt".
Graag hoor ik van U, of nog op- of aanmerkingen hebt op dit onderdeel “fysiek”.
Ook hoor ik graag van U, of U ook "the final concept" voor een verdere reactie wilt ontvangen. (omstreeks 4 oktober).
Ik had U al toegezegd, dat U een afschrift van de definitieve versie "Zicht op 75" tegemoet kunt zien.

--------

4.1.6         Buurvrouw  Kantlijnnotities  30 september 2019

1.a.          betrokkene is...
Wil je niet nog iets meer vertellen over de rest van je arbeidsverleden, je sociale leven vroeger, hoe je je vroeger ook inzette voor de jeugd en zaken als band waar je in zat.
Dat geeft een illustratie van de wijze waarop je in het leven staat.
Of kies je bewust voor (pre-)pensionering?


Betrokkene: bewust gekozen voor “vanaf prepensionering”, om zoveel mogelijk
te focussen op “75-in-zicht”.
In bijlage 3 is wel een link opgenomen naar een cv-totaal: werk, school, vrije tijd.


1.a.          in 1998 is een website gelanceerd
Dit komt nu een beetje uit de lucht vallen. Wie lanceerde de website? Manhattan Project bestond al langer?

Betrokkene: De samenwerking van SBW en SGM leidde in 1994 tot het Manhattan Project en in 1998 tot de website.   Tekst is aangepast in 1.a.


1.a.          .. staat voor naschoolse opvang
Lijkt mij ook een huiskamerfunctie. Fungeert ook als een soort buurthuis, maar dan een echt buurthuis, voor de buurt, de buren, van alle leeftijden. Voor de jongeren niet alleen als de ouders niet thuis zijn.

Betrokkene: Tekst aangepast en verwijzing naar f, wijk- en sociale contacten


1.c.           betrokkene voelt zich mentaal sterk
Is dat ook;  dus eerder “is en voelt zich”.
Of toevoegen: “het panel kan beamen dat betrokkene dat ook is. “ o.i.d. Misschien nog iets toevoegen in de trant van:
“Betrokkene heeft een opgeruimd karakter, staat positief in het leven, zit lekker in zijn vel, beschikt over een gezonde dosis humor en heeft plezier in het leven.
Betrokkene gaat met zijn tijd mee en beschikt over buitengewoon goede digitale vaardigheden.”

Betrokkene: “laat niet uw eigen mond u prijzen”, zegt de profeet, maar enige ijdelheid is betrokkene niet vreemd, dus: dank voor deze suggesties die een plaats krijgen in de notitie.


1.c.           laatste regel over uitdraai notitie eindigheid
Dat is toch ook bizar eigenlijk dat je zoiets meekrijgt
ingevoegd door buurvrouw: Huishoudelijke taken gaan betrokkene gemakkelijk af.


Betrokkene: Dank voor de invoeging.
De notitie over eindigheid ziet betrokkene als aansporing tot nadenken over “levenstestament”, dat de arts suggereerde.


1.d.          doorsnee dag:  Slobberkoffie....zoveel eerder als..
Zo veel eerder???, kan ik niet helemaal volgen.

betrokkene: Nader toegelicht, dat de vaat van gisteren ook wel eens halverwege het hoofdkatern begint.


1.e.          ...is niet vanwege evenwichtsstoornis.  Is niet…?

Betrokkene: Opmerking is weggelaten (bedoeld werd “de nieuwe trend van het zittend urineren”)


3.  Conclusie......,  .... als stakeholder, die eventueel kan meewerken..
Graag kom ik in aanmerking voor deze functie, als ie nog vacant is uiteraard.


Betrokkene acht het in dat geval een eer, jou te mogen voordragen.
Dank, buurvrouw, voor bijdragen, je kantlijn-bewerkingen en de gesprekken

--------


4.1.7:       Betrokkene aan Huisarts   26-10-20

Binnen het panel dat reageert/adviseert over mijn Zelfredzaamheidprofiel is de suggestie gedaan om in het advies aan WMO-rotterdam een functie voor te leggen aan c.q. op te nemen voor de huisarts:
"Betrokkene meent het een goede zaak, als de aankondiging van een huisbezoek, zoals nu verwoord in de WMO-radar  zou geschieden via een bekende uit de buurt, de “Tertium”,  die eventueel kan meewerken aan de in deze profielschets gehanteerde panelmethode “75 in Zicht”.

Daarbij zou, gelijk aan de jaarlijkse uitnodiging voor een griepprik, de huisarts ook zijn patiënten die de 75 jaar naderen kunnen oproepen voor een bloedonderzoek en in de resultaatbespreking van dat onderzoek kunnen attenderen op de mogelijkheid van een profielschets als hierboven."

Het betreft dus het cursief gedrukte deel.
Ziet U iets in die richting als een zinvolle aanvulling, of heeft de huisarts al een  functie als het gaat om de zelfredzaamheid van ouderen?     

Graag verneem ik uw reactie,     

--------

4.1.8   Broer     6 november 2019
Hartelijk dank voor je uitnodiging. Ik voel me zeer vereerd met het panellidmaatschap en zal mede daarom met veel plezier gebruik maken van deze uitnodiging.
Ook vind ik het een goed idee dat je tijd hebt ingelast  voor een bespreking en toelichting van het ZRH rapport.
De stukken lezende moest ik nog even terug denken aan mijn Cleyburch periode waarin ik vaak, voor de vormgeving en teksten van mailing, een beroep op je schrijverskwaliteiten  heb gedaan. Ik heb daar veel van geleerd en veel mooie reacties op gehad.
Wij zien uit  naar een aangename bijeenkomst

--------

4.1.9  Huisgenoot   8 november 2019
Mooi dat het gelukt is met hotelnewyork.

Je plan ziet er goed uit en het distributie rapport kan geanonimiseerd gewoon verstuurd worden, dat geldt wat mij betreft ook voor de uiteindelijke publicatie op het onze website.
"de broer, de zus, de buurvrouw en de medebewoner" is toch voor ons panelleden herkenbaar genoeg?
Het is voor mij een beetje complexe materie, omdat je als ontwikkelaar in dit geval, zowel lijdend voorwerp bent als instigator, met je bijdrage aan verbetering van welzijnsbeleid.
Maar het helpt inderdaad als je begint met het lezen van bijlage 1. Dan kom je mooi in het verhaal naar het panel toe... 
Ik heb gezien dat de bijdrage van de zus, de buurvrouw en die van mijzelf, verwerkt zijn.
 
De conclusies (ter geruststelling van broer en zus) zijn correct en volledig en het advies is duidelijk,
als het comité huisbezoek niet enthousiast raakt dan toch wel de instanties verantwoordelijk voor beleid.
 
Ik kijk uit naar zondag de 24e, dan kunnen we er gezamenlijk doorheen spitten...
(oh en ik denk dat de M, buurjongen, ook mee komt)
 
Betrokkene aan panel:
M is daarom als vijfde panellid opgenomen in het illustere gezelschap dat op 24 november  de afrondende bespreking met diner zal vieren.
Hij komt vanaf zijn basisschooljaren meermalen per week langs voor spreekbeurtvoorbereiding, werkstukken, gamen, discussies over heelal, zwarte gaten, politiek en zo af en toe een warme maaltijd.
Daarbij komen ook projecten als dit ZRH-profiel aan bod.
Hij is ook lid van het scholierenpanel over ID-recht en Burgerschap.
In Bijlage 1.3 wordt hij vermeld als:

Buurjongen, 19 jaar, student Hout en Meubilering College MBO en lid ID-panel.
 
 
4.1.10  Buurjongen  18 november 2019 @12:11
 
Hallo daar,

First of all, dank u wel dat ik bij het panel mocht aansluiten.
We zullen de mensen van de gemeente een lesje leren.

Het rapport is helder en duidelijk. Ik herken de betrokkene zoals de stakeholder over hem schrijft. Er zijn weinig dingen die ik niet wist, zoals een ochtendritueel.
Maar goed, ik sta niet naast de betrokkene wanneer die wakker wordt dus dat lijkt me wel logisch. Het rapport komt voor 95% overeen met de betrokkene die ik ken en het rapport staat netjes op een goede order.
Dus het blijft boeiend om te lezen. Ik kon het niet beter bedenken.
Niet alleen kan de betrokkene voor zichzelf zorgen, maar ook voor iedereen die op de deur kan kloppen.
Na zo’n 75 jaar wordt men wel wijs en je hebt nog veel te leren van hem.
In het geval van de betrokkene is hij wel wijzer dan….. geen idee eigenlijk, wijzer dan de betrokkene kan niet.

De betrokkene heeft me een hele wereld ter beschikking gesteld.
Zowel de wereld waar we nu in staan, maar ook de wereld van morgen.

 
Betrokkene
:
First of all: Het is aan mij, jou te bedanken.

En mooi, buurvrouw, dat jij de hekkensluiter bent van het panelproces.
Zonder broer en zus in het panel had ik geen basis gevonden voor mijn profiel,
zonder huisgenoot geen betrouwbare reflectie,
maar zonder buren als jullie zou alles, om met Marsman te spreken,
niets zijn, "dan een galm die keert van het sombere gewelf
Merci, aan mijn hele panel.

Buurvrouw  18 november 2019 @ 12:55
Vanaf mijn uitwijkwerkplek een reactie, die had je nog tegoed.
Het stuk kan ik inhoudelijk onderschrijven. Ik vind het een mooi, goed te lezen en goed gedocumenteerd stuk met een prettige (onder-)toon.
Kon alleen bijlage 4 niet vinden, maar dat ligt vast aan mijn chaotische inborst.
Kortom een knap staaltje werk. Chapeau.

uit een nagekomen bericht
 
Zus  28 november 2019, briefkaart:
“….. En ik weet zeker, dat jij met het uiteindelijk resultaat de Gemeente Rotterdam de juiste handvatten biedt om de 75-jarigen op de juiste manier te benaderen….. Het was heel fijn om de evaluatie van het project met elkaar te hebben op de prachtige locatie HNY. Heel veel dank daarvoor!

===============

 
4.2   “the final concept”
afronding panelproject ‘75 in Zicht’                                                               .

datum:        24 november 2019
plaats:         Plate Chamber, Hotel New York, Rotterdam

aanwezig:  
De betrokkene, de broer, de zus, de huisgenoot, de buurvrouw, de buurjongen ter vergadering;
Hun gewaardeerde partners, die zich bezighouden met een menuvoorstel en de tafelschikking.
 

4.2.1:    Eindbespreking met panel over inhoud rapport en verwerking commentaren.

De betrokkene heet allen welkom en opent als voorzitter de vergadering.


Ter bespreking:

a) De verwerking van de panelreacties (bijlage 4)
b) De nota als geheel
c) De overige bijlagen


a) Verwerking panelreacties

De reacties van de panelleden zijn volgordelijk besproken, waarbij betrokkene verwees naar aanpassingen in de nota.
In algemene zin was het panel tevreden over de aanpassingen in de nota. Een wat langere discussie werd gevoerd over de manier waarop en de mate waarin fysieke/medische klachten een weerslag zouden moeten krijgen in de nota zolang er geen beperkingen van zelf-redzaamheid mee gepaard gaan.
Het argument om er wel aandacht aan te besteden, omdat een kleine klacht toch een signaal kan zijn voor groter ongemak op termijn, werd algemeen onderschreven.
Een medisch/fysieke statusbeschrijving, zoals betrokkene al tweemaal heeft overlegd aan zijn huisarts, hoeft naar mening van het panel niet in de profielbeschrijving te worden opgenomen er kan wel naar verwezen worden.
Net zo kan worden omgegaan met wat de huisarts suggereerde, het “levenstestament”, waarin betrokkene zijn wens en ideeën kenbaar maakt met betrekking tot de eindigheid van het bestaan.
In de definitieve versie van het profiel zal betrokkene hier aandacht aan besteden.
 
b) De nota als geheel

- anonimisering

Het panel deelt de mening, dat zowel nota als bijlagen voldoende zijn geanonimiseerd om het geheel te kunnen gebruiken als toelichting op en alternatief voor het gemeentelijk “afvinkbeleid”. De herkenbaarheid van de betrokkene en diens conditie blijven geheel duidelijk.

- woon-/werkgeschiedenis

De beschrijving vanaf de prepensionering wordt gehandhaafd met een verwijzing naar het curriculum voor een volledig overzicht.
Het Manhattan Project 3.0. zal wat nader worden verduidelijkt.


- conditiebeschrijving

Wordt ingekort, naam huisarts is hier niet van belang. De medische statusbeschrijving van betrokkene zelf heeft de huisarts in gescand in zijn patiëntendossier. De tertia van betrokkene hebben inzage in diens beschreven ideeën over de eindigheid van het bestaan en voorkeur voor eventuele bespoediging van het levenseindeproces. Huisarts en tertia zijn, wanneer nodig, bevoegd elkaars dossier in te zien.
Voor de conditiebeschrijving zijn alleen die elementen van belang, die aandacht of zorg op korte termijn zouden kunnen vragen.
Zicht op voorzieningen in de wijk (f) zal nog worden geactualiseerd, evenals g, de overige verantwoordelijkheden.


- zelfredzaamheid

Het panel onderschrijft de mening van betrokkene (4, conclusies en advies), dat termen als ‘zelfredzaamheid’ en ‘zelfmanagement’ de frisheid van de jaren 70 hebben verloren. Er is vooralsnog geen betere term gevonden. Daar wordt nog over nagedacht. Het gaat om een conditieanalyse met een perspectief.
Kernelementen conditiebeschrijving: Mentale en fysieke gezondheid, financiële en materiële omstandigheden, grip op de leefomstandigheden en dagelijkse verrichtingen, betrokkenheid met de sociale, culturele en politieke omgeving.
Kernelementen perspectief: Houdbaarheid constateringen in termijnen, mutatierisico’s in sociale, economische en culturele omgeving.

Het panel heeft er vertrouwen in, dat betrokkene paragraaf 4 adequaat zal verwoorden.
Het gestelde over afronding en distributie van de nota zal in bijlage 5 worden overgezet.
 
 
c) De overige bijlagen
 
Bijlage 1 en 2 zullen vanwege hun specifieke karakter afzonderlijk blijven bestaan.
Ook voor bijlage 3 heeft het panel veel waardering. De verwijzing met quotes naar de literatuur is helder en de  onderbouwing van de veranderende positie van het particulier initiatief en de daarmee samenhangende risico’s is beknopt, correct en helder.
De conclusie “vinkjes hebben geen context” wordt gedeeld als argument om de panelmethode in het advies op te nemen. De twee nagezonden bronnen (26 en 27) onderbouwen inderdaad respectievelijk de risico’s van ketenbesluiten binnen datagedreven beleid en de uitholling van het inderdaad al eeuwenoude “particulier initiatief”.
 


4.2.2:    Evaluatie project naar doelstelling, inhoud, proces/werkwijze en resultaat
 
a)     Doelstelling project
De doelstelling, zoals in de inleiding van de profielbeschrijving verwoord, heeft vier aspecten:
- geruststelling van de bejaarde door hem/haar te equiperen voor het huisbezoek
- het bezoekend comité te adviseren over het benaderen van de bejaarde
- het perspectief van betrokkene kwalificeren in termen van participatie/burgerschap
- de gemeente een handreiking bieden ter optimalisatie van buurtgericht ouderenbeleid

Het panel meent in eerste instantie dat alle aspecten voldoende aandacht hebben gekregen  in de profielbeschrijving ten aanzien van de betrokkene en het comité. Voorts, dat de bijlagen een versterkend effect kunnen hebben op de handreiking aan de gemeente en de gemeentelijke ondersteunende en uitvoeringsinstanties (WMO en Erbij).
 
b)     Inhoud project
De inhoud van het project is tweeledig:
- analyse van de conditie van een (oudere) burger
- perspectief van de betrokkene op enige termijn

Het panel meent, dat de analyse van de conditie voldoende gedetailleerd en onderbouwd is om de conclusie: “Er is voorshands geen enkele reden om ongerust te zijn”, te rechtvaardigen. Duidelijk echter is nu, na de opmerkingen over de inhoud van het rapport en de term “zelfredzaamheid”, dat een indicatie van de conditie op enige termijn ontbreekt.
Betrokkene zal hier in de eindredactie aandacht aan besteden en het panel een voorstel doen, alvoor het raport definitief zal worden geprint.
 
c)     Het proces en de werkwijze
Proces en werkwijze zijn samen te vatten als “de methode”. Het panel en de betrokkene hebben het gehele proces als zinvol en handzaam ervaren. De introductie van de Stakeholder is door de betrokkene als rustgevend ervaren. In het advies zou in die zin een “Tertium” kunnen worden opgenomen, die namens de gemeente een aanzet zou kunnen geven om met een betrokkene een profielpanel samen te stellen.

 
4.2.3:    Afsluitend diner met panel en partners als dank voor “zicht op 75”.
 
De reeds gewaardeerde partners van de panelleden,

·       de echtgenote en partner van een befaamd restauranthouder die veel lof had vergaard met haar diverse functies in keuken en bediening,
·       een  econoom met hogere hotelschool als vooropleiding en een accountantskantoor voor het midden- & kleinbedrijf, 
·       de zoon van de buurvrouw, die vanaf zijn kinderjaren al veel ervaringsdeskundigheid had opgebouwd in het Europese restaurantwezen,
 
hadden met veel smaak de uitvoerige menukaart van het etablissement weten te reduceren tot een aantrekkelijk driegangenmenu met twee variabele gerechten.
De aanwezigen waren er zeer content mee evenals keuken en bediening, die veel kopzorg werd bespaard.
Na afloop van de panelbespreking veranderden de partners de grote vergadertafel in een intiemere dinertafel en verzorgden de tafelschikking.
Hotel New York, oorspronkelijk Hoofdkantoor voor Landverhuizers naar de Nieuwe Wereld,
heeft ook als restaurant en vergaderlocatie niet teleurgesteld. Zowel de vergadertafel met schrijfblok en pen, als de menukaart met keuzemogelijkheden, voldeden aan de verwachtingen.
De verlichting zou, in de Plate-zaal een vergadermodus mogen hebben.
Aardige bijkomstigheid was, dat de eigenaar van HNY telg is uit een oud bakkersgeslacht, gelijk de betrokkene en een deel van het panel, en dat een panellid in 1988/1989 in de Plate-zaal had gewoond als kraker, om sloop van HNY te voorkomen.

 
Om 21.30 uur sloot de betrokkene de bijeenkomst
onder dankzegging aan allen.

 

bijlage 5