VERSLAG
van de tweede werkbespreking
betreffende de jongerenbijeenkomsten in Noordwijkerhout
gehouden op 4 oktober 1968


Bij deze bespreking waren de volgende personen aanwezig:
Mevr. R v.d.Geest-Lucassen, Mej. J.Groenen, Dhr. Benschop, Dhr. Kneppers, Dhr. Hertogh, Dhr.Batteram , Dhr.Jagerman

en een aantal leden van sociŽteit "Ante Portas":
Herman ten Berge Jan Clemens, Ben Blokhuizen, Nico van der Goes, Ed Vellekoop. George Reurings, Jan van Hensbergen en Peter Prins.

Allereerst werd de subsidieaanvraag voorgelezen.
Deze aanvrage houdt in dat het College van B&W te Noordwijkerhout verzocht wordt, garant te staan voor een bedrag van Fl.1983,00. (900 Euro)
Dit verzoek zal in de openbare raadsvergadering van 29 oktober behandeld worden.

Vervolgens werden de data van de 5 jongerenbijeenkomsten voorlopig als volgt vastgesteld:
15 november, 13 december, 17 januari, 21 februari en 28 maart.

De heer Maarseveen bleek na een gesprek met Jan van Hensbergen gaarne bereid om op de derde jongerenbijeenkomst over "sociale dienstplicht" als een van de sprekers te functioneren

Betreffende de te voeren reclame werden de volgende beslissingen genomen:

  1. Jan van Hensbergen zou de mogelijkheden om een geluidswagen door het dorp te laten rijden, nader bekijken.
  2. Wat betreft de inrichting van de etalage, die de heer H. Bemelman ons voor de laatste week van oktober heeft afgestaan, zal door Dhr. Hertogh en Jan van Hensbergen geprobeerd worden of de Mater Amabilisschool deze zaak verder wil verzorgen.
  3. Onder leiding van Ed Vellekoop zal getracht worden, te komen tot een definitieve vormgeving van de affiches en de folders, die dan gestencild kunnen worden.
  4. Herman ten Berge zal zorg dragen voor de productie van een persbericht, dat we dan graag geplaatst zouden zien in de diverse week- en dagbladen.
  5. Vanaf de diverse kansels zal op 9 en 10 november mededeling gedaan worden van de komende activiteiten.
    In de St.Josef- en in de St.Victorkerk zal dit waarschijnlijk op uitgebreide wijze gedaan worden door een van de leden van "Ante Portas".
     

Hierna werd verslag uitgebracht van het bezoek dat twee leden van sociŽteit "Ante Portas" aan de inleider van de eerste avond, Dhr.W.J.M.van Haaren uit Nijmegen, brachten. Gezamenlijk stelden zij voor deze avond het volgende programma samen:

Om een analyse van de wereld in deze tijd effectief te doen zijn, is het van belang, dat we in die wereld staan, dat we ons een deel van die wereld voelen en er niet tegenover staan als een geneesheer tegenover een patiŽnt.

Tegelijkertijd moet het ook een zelfanalyse zijn.
- we zijn allemaal bij de wereld betrokken,
- de wereld is sterk veranderd.

Het effect van de inleiding dient zodanig te zijn, dat de toehoorders "zwaar geschokt zijn en in de discussie vol vuur hun gemoed gaan spuien".
Na de inleiding en een pauze volgt er dan een groepsdiscussie, waarvan door een van de jongeren een verslag wordt gemaakt.

De discussievragen werden gedacht in de volgende geest:


Na deze groepsdiscussie zal geprobeerd worden, via de groepsverslagen tot een samenvattend en afsluitend geheel te komen.

Het decorum van de zaal dient volledig aangepast te zijn aan het onderwerp van deze avond.
Realistische uitbeelding (svp foto- of dia-/filmsuggesties) van de zes cascadische versnellingen: voortbewegen, denken, vernietigingskracht, hoogterecords, bevolkingsgroei en communicatie;
tevens van de noord-zuid en oost-west verhoudingen in de wereld, honger, oorlogsgeweld etc.
Een kakofonie van geluiden, industrie, mensenmassa's etc. als geluidscollage.

De werkgroep die zorg zal dragen voor de 'aankleding' van de zaal bestaat uit de volgende personen:
Mevr.van der Geest, Jan van Hensbergen, Nico v.d.Goes, George Reurings en Peter Prins.
Ter realisering van hun plannen zullen zij mogelijk waardevolle adviezen kunnen krijgen van Mevr. Smit en Mevr. Moolenaar.

Op 9 en 10 november zullen de eerste activiteiten ten huize van Jan van Hensbergen ontplooid worden, hetgeen daarna, van 11-15 november, voortgezet zal worden in de zaal van Hotel van der Geest.
Dhr. Batteram zal proberen of we de beschikking kunnen krijgen over een aantal geluidsopnamen en eventueel een geluidsinstallatie.

Tenslotte werd besloten dat we elkaar vrijdag 1 november weer zullen ontmoeten, teneinde de inleiding van dhr. W.J.M.van Haaren, waarvan we hopen de tekst op dat moment in ons bezit te hebben, en de discussievragen voor onszelf wat verder te verwerken, zodat we op meer verantwoorde wijze de groepsdiscussie kunnen leiden.

Ook deze bijeenkomst zal ten huize van de familie Prins (Langevelderweg 4, Noordwijkerhout) gehouden worden.
In de hoop dat alle bovenstaande plannen tot de realiteit zullen gaan behoren, teken ik,

namens de sociŽteit "Ante Portas" en de werkgroep, met een vriendelijke groet,


Peter prins
kromme nieuwe gracht 41 bis, utrecht, (030-22791)

groepsdicussies
wezenlijke vragen en probleemherkenning