gmlogo_small.gif (1577 bytes) #tmlib/~smc

Memo voor: overleg smc
Agenda: 28 juli 1997


2.0 DE ORGANISATIE

2.1    Uitgangspunten voor de organisatie

2.2    Basis voor de organisatie
2.2.1 Beleidsterreinen
2.2.2 Functies & taken
2.2.3 Plaats in het systeem

2.3    De geledingen van de organisatie
2.3.1 Het bestuur
2.3.2 Het Personeel
2.3.3 De Programmaraad


Stichting Multiple Choice is het directe resultaat van de fusie van SAS en RBIVP conform de gewenste reorganisatie in het Minderhedenbeleid.
Dat beleid vormt op zich weer een onderdeel van het Welzijnsbeleid, dat de komende jaren wederom voor ingrijpende veranderingen staat.

In die komende veranderingen zal ook de steunfunctie minderhedenbeleid zich weer moeten kunnen 'zetten'. Dat vraagt om een flexibele organisatie en een strategie waarmee snel op beleids- & marktontwikkelingen kan worden ingespeeld.
Ook in de organisatie van bestuur en personeel zal worden getracht de dynamiek van de informele organisatiecultuur te versterken. Momenten van verregaande reorganisatie die veelal gepaard gaan met lang doorwerkende frustratie & stagnatie kunnen zo worden voorkomen.

2.1 Uitgangspunten voor de organisatie

 1. SMC dient bij de ontwikkeling van het werk directe contacten te onderhouden met burgers uit minderheidsgroepen en instellingen die bij het betreffende vraagstuk betrokken zijn.
   

 2. SMC kiest voor een 'actie-organisatie', sterk gericht op innovatie en project-ontwikkeling en gerelateerd aan het speerpuntenbeleid van Noord-Holland en de behoeften van de directe doelgroepen.
   

 3. SMC kiest voor een platte, efficiŽnte organisatie die transparant geworteld is in de samenleving en een duidelijke plaats heeft in het netwerk van voorzieningen.


2.2 Basis voor de organisatie

 1. Beleidsterreinen, De Secties Minderhedenbeleid
  De secties Onderwijs, Arbeid en Welzijn vormen de clusters waarbinnen de projecten worden ontwikkeld. De secties zijn niet scherp afgebakend (beroepsgerichte educatie bijvoorbeeld heeft aspecten van alle drie sectoren), maar vormen de 'insteek' voor analyse en herkenning van problemen
   

 2. De functies & taken
  Een sterk accent ligt bij projecten, gericht op methodiek ontwikkeling binnen de drie sectoren.
  Daarnaast vragen studie, onderzoek & monitoring, alsmede het versterken van de relatie met Zelforganisaties aandacht.
   

 3. De plaats van Multiple Choice
  In het provinciale 'welzijnsbeleidssysteem' heeft SMC geografisch en inhoudelijk een plaats gekregen naast andere steunorganisaties.
  Dit systeem staat onder druk van bezuinigingen en veranderend denken over welzijn, verantwoordelijkheden en systeeminrichting.

   

 2.3 De geledingen van de organisatie

Multiple Choice kent als stichting drie geledingen:

bestuur    personeel     programmaraad.

 

2.3.1 Het bestuur

Het aanvankelijke idee van een "bestuur op afstand" met een "statutaire directie" is verlaten.
Er zijn veel veranderingen op til en Multiple Choice wil daar 'organisch' in meegroeien.

Het bestuur is derhalve meer beleidsbepalend, bijgestaan en geadviseerd door de directeur. De dagelijkse beslissingen en het toezicht op de uitvoering van het werk berusten bij de directeur. Het bestuur vergadert met een vaste, voorlopig maandelijkse regelmaat.

Bestuursleden zijn bij voorkeur afkomstig uit een van de minderheidsgroepen en hebben kennis van of ervaring met een van de sectoren, taken & functies en/of overheidsbeleid.

Het personeel heeft het recht van bindende voordracht voor twee bestuurzetels en het recht van hoor voor drie zetels.

 

2.3.2 Het Personeel

Ook ten aanzien van het personeel is besloten, de taken en verantwoordelijkheden niet al te zeer te compartimenteren door formele structuren of procedures.

Bij een door ieder gedragen collectieve aspiratie/ambitie is het mogelijk, de medewerkenden met veel verantwoordelijkheden in te zetten en hen ook enige vrijheid te laten in het vormen van teams.

Consulentenoverleg, functioneringsgesprekken en medewerkers-overleg zijn de centrale momenten (individueel & collectief) voor afstemming en samenhang.

Door de reorganisatie is SMC nog niet in staat een flexibel personeelsbeleid te ontwikkelen. Vrijkomende formatieplaatsen zullen waar mogelijk projectgewijs worden ingevuld.

Het personeel kent drie segmenten, t.w.:

1. De directie,
2. de consulenten,
3. administratie & huishoudelijke dienst.

1. De directie
Multiple Choice kiest voor een eenhoofdige directie. Het bestuur benoemt en ontslaat de directeur en hoort daarbij de personeelsvertegenwoordiging. De directeur bereidt bestuursvergaderingen voor en geeft uitvoering aan besluiten, stuurt het personeel aan, heeft een visie op de multiculturele samenleving en de MC-steunfunctie en hij/zij kan inspirerend en motiverend optreden.
Het profiel en de functiebeschrijving van de directeur SMC zijn dienovereenkomstig vastgesteld en maken met het directie-reglement deel uit van het personeelsplan

 

2. De consulenten
Door diverse fusies en reorganisaties in het verleden beschikt SMC over een rijke variatie aan deskundigen, wetenschappelijk en/of op HBO-niveau geschoold, met werkervaringen in de eerste en tweede lijn. Bij de reorganisaties heeft het sociale aspect prioriteit gekregen, zodat de afstemming van deskundigheden en het flexibiliseren van het personeelsbeleid op termijn gesteld dienen te worden.
Van consulenten wordt een generieke kwaliteit verwacht ten aanzien van het kunnen leiden en begeleiden van groepen in het kader van de steunfunctie, aangevuld met een specifieke deskundigheid op een van de beleidssectoren of taken met betrekking tot de monitor-functie en cultuurspecifieke of etnische aspecten.

Profiel en functiebeschrijving van de consulent zijn onderdeel van het personeels- & plaatsingsplan.
Binnen de lijnen van de subsidievoorwaarden en de CAO-welzijn zal een nota personeelsbeleid worden ontwikkeld waarin aspecten van loopbaanbegeleiding, deskundigheidsbevordering en flexibilisering zijn opgenomen. Afstemming zal daarbij worden gezocht met partners van de Amsterdamse Federatie, teneinde verantwoord te anticiperen op de beleidsperiode 2000 - 2004.

 

3. De administratie & huishoudelijke dienst
De administratie kent drie functies:

1. Bureausecretaresse: algemeen, bestuur & directie;
2. Administratief mdw: personeels- & financiele administratie;
3. Medewerkster Info-centrum / secretaresse consulenten & netwerk.

Maandelijks vindt er een administratief overleg plaats met de directie voor coŲrdinatie en voortgangsbewaking.
De huishoudelijke dienst bestaat uit een conciŽrge en een medewerkster voor schoonmaak & pantrydiensten.
In goed overleg met de administratie worden die werkzaamheden uitgevoerd.

Verantwoordelijkheden en taken zijn in een Administratie-register beschreven.

 

2.3.3 De Programmaraad
Bij de opdracht aan de Stuurgroep Bandell ging de Provincie er al van uit, dat de nieuwe instelling (SMC, juli'96) zou kunnen steunen op een Programma- of Adviesraad. Bij vaststelling van het rapport Bundels in Beweging (december'96) was daar echter nog steeds niet in voorzien. In het voorjaar van 1997 is een aanzet gegeven voor het opstarten ervan, zonder resultaat.

De Programmaraad, die voor wat de Provincie betreft "in ieder geval een plaats zal moeten bieden aan personen die het vertrouwen genieten van zelforganisaties", zal in seizoen 97/98 zijn beslag moeten krijgen.
Hoewel statutair deze adviesraad niet aan termijnen gebonden is, is het lidmaatschap gemaximeerd op 4 jaar.

Gezien de dynamiek in het werk en de perspectieven voor beleid, zal bij de voorbereidingen voor de Raad een nader besluit genomen worden over het structurele, danwel incidentele karakter van de Raad, die mogelijk ook als panel tweemaal per jaar ad hoc kan worden geconsulteerd.
In dat kader zou gedacht kunnen worden aan regionale klankbordgroepen aan wie ook commentaar & advies gevraagd kan worden over algemene zaken.

Dat neemt niet weg, dat de programma-raad een afspiegeling zal zijn van de Noordhollandse multiculturele samenleving en dat leden zullen worden gezocht binnen instellingen, gemeenten, bedrijfsleven, onderwijs en zelforganisaties.

Bij het opstarten van de projecten "Allochtonen in besturen" en "Multiculturele Monitor" zal ook aandacht geschonken worden aan het inrichten en opstarten van de Programmaraad.

organisatieprofiel

beleidskernen   SMC   multiculturele visie

scmonitor