gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~smc

 

1. BELEIDSKERNEN

1.0    Inleiding
1.1    Doelstelling
1.2    Missie-visie-positie
1,3    Taken
1.4    Doelgroepen
1.5    Opdrachtgevers
1.6    Het aanbod
1.7    De strategie
1.8    Terreinbreedte
1.9    Werkgebied
1.10  Prioriteitstelling
 

1.0 Inleiding

Met de onderstaande kernbegrippen wil Multiple Choice de beleidsvisie door-ontwikkelen tot een visie op een steunfunctie die in de voortschrijdende ontwikkeling van het Welzijnsbeleid Noord-Holland een passend vervolg kan geven aan het in 1995 vastgelegde Minderhedenbeleid.
In de evaluatie van seizoen 97/98 zullen ook reacties & suggesties op de kernbegrippen worden betrokken ter voorbereiding van het volgende beleidswerkplan (98/99). 
 

1.1 Doelstelling

Stichting MC ontleent haar doelstelling aan de functies die het provinciaal minderhedenbeleid onderscheidt van het specifieke welzijnsbeleid. Daarmee heeft SMC tot taak:
"te werken aan de integratie en participatie van minderheden in Noord-Holland. Hiertoe dienen ze (SMC & AFSM) de functies pleitbezorging, begeleiding, voorlichting, onderzoek en studie te vervullen. Prioriteiten dienen te worden gebaseerd op de speerpunten in het provinciaal minderhedenbeleid." (augustus 1995)

Statutair formuleert de Stichting Multiple Choice haar doelstelling als volgt:

"Het algemene doel van de SMC is, binnen het kader van het Minderhedenbeleid van de Provincie Noord-Holland: Het leveren van een bijdrage aan de integratie, participatie en de emancipatie van minderheden in de Nederlandse samenleving, waarbij het streven is gericht op het innemen van een aan de autochtone Nederlander gelijkwaardige positie."
 

1.2 Missie, Visie & Positie

Het minderhedenbeleid heeft in Noord-Holland weliswaar een plaats gekregen binnen het Welzijnsbeleid, maar het kan niet los gezien worden van de samenleving als geheel.
Integratie, participatie en emancipatie, de drie centrale begrippen uit de doelstelling, hebben hun effect op de gehele maatschappij. Dat Multiple Choice een bijdrage wil leveren aan de totstandkoming van "een multiculturele samenleving met volwaardig burgerschap voor iedereen" impliceert derhalve, dat in principe alle groepen erbij betrokken zijn. De SMC richt zich echter primair op minderheidsgroepen.

Minderhedenbeleid is meer dan het inrichten van een steunfunctie als instrument. Het vraagt een sociaal-politieke visie en het vereist een structurele aandacht binnen alle beleidssectoren. De SMC bevindt zich in het trilaterale krachtenveld van Overheid, Instellingen & Minderheden. In deze driehoeksverhouding kiest Multiple choice de zijde van minderheden, maar het kan zich ook identificeren met de overheid en de instellingen met een algemeen aanbod.

Het belang van de organisatie staat daarbij niet voorop, maar het optimaliseren van de steunfunctie gericht op integratie in de samenleving, door:

1.3 Taken

Multiple Choice is een professioneel instituut voor de ontwikkeling van een multiculturele samenleving. De functies uit de doelstelling worden door SMC in de statuten geformuleerd tot onderstaande taken:

De uitwerking van deze taken gebeurt door Multiple Choice, dat daartoe in de gelegenheid wordt gesteld door de Provincie. De middelen zijn gericht op de politiek-maatschappelijke, sociaal-economische en culturele versterking van de positie van burgers uit minderheidsgroepen.

Hieraan ligt de veronderstelling ten grondslag, dat er in principe en op basis van argumenten bereidheid tot verandering bestaat bij het algemeen politiek en maatschappelijk initiatief. Dat vereist geobjectiveerde integriteit van de SMC als instituut dat zelf in staat moet zijn, relevante maatschappelijke ontwikkelingen te sonderen & analyseren en visies te ontwikkelen op algemene & specifiek Noordhollandse samenlevingsvraagstukken.

SMC doet dat met een team van consulenten, gekwalificeerd op het gebied van ondersteuning en begeleiding, onderzoek en voorzieningen-advisering en met sociaal-politieke feeling op relevante beleidssectoren. De consulenten zullen veelal projectmatig werken, gericht op methodiekvernieuwing, en de afzetmarkt versterken door netwerkontwikkeling.
 

1.4 Doelgroepen

Statutair zijn de volgende doelgroepen genoemd: "Turken, Marokkanen, overige Mediterranen, Surinamers, Antillianen, Arubanen, Chinezen, en verder zij die worden genoemd in de Nota Minderheden van de Provincie Noord-Holland."
De praktijk van het werk richt zich op voorzieningen binnen de velden Onderwijs, Arbeid, Gezondheidszorg en Welzijn, Gemeenten & Provincie NH en Zelforganisaties. Multiple Choice richt zich primair op individuele leden van of groeperingen binnen de doelgroepen en op hen die zich beroepsmatig of vrijwillig met deze groepen bezig houden of voor deze groepen werkzaam zouden moeten zijn.
 

1.5 Opdrachtgevers

Opdrachtgevers, oftewel diegenen die diensten of producten afnemen van Multiple Choice, kunnen zijn:

Ook kunnen opdrachten ontstaan vanuit SMC zelf.

Het initiatief ligt bij derden of de SMC zelf, wanneer belangrijke maatschappelijke of politieke thema’s zich voordoen, waar in de samenleving of in de politiek nog onvoldoende draagvlak voor bestaat, zoals bij projecten "Voorzieningen voor ouderen", "Allochtonen in besturen" of "Discriminatie op de werkvloer" het geval is.
Activiteiten in deze zin zullen echter alleen gestalte kunnen krijgen, als er sprake is van een of meer groepen die als "drager" van de probleemstelling kunnen optreden, of die zichzelf ermee identificeren.

SMC kan ook voor of met "derden" werken, mits dat functioneel is voor de SMC-doelgroep en past binnen de taakstelling. In dat geval zal worden gestreefd naar samenwerkingsverbanden met de doelgroep.
 

1.6 Het aanbod

Het aanbod dient enerzijds aan te sluiten bij de eigen beleving van de positie van minderheden in de Noordhollandse samenleving, anderzijds dient het aan de hand van objectieve criteria getoetst te kunnen worden op zijn effecten en effectiviteit.

Het aanbod is gestoeld op de drie kernactiviteiten van SMC:

Dienstverlening
Een specifiek aanbod, gericht op een snelle overdracht van informatie, advies of commentaar op voorgelegde vragen of vraagstukken.
Naast deze snelle, veelal kortdurende service kan dienstverlening ook een langduriger karakter hebben.
Het betreft dan een complexer aanbod voor een specifieke, structurele probleemoplossing. Onderzoek, advies & implementatie zijn hierbij vaak aan de orde.
Dienstverlening heeft een voorwaardenscheppend effect. 

Ondersteuning
Dit aanbod behelst voornamelijk het ondersteunen van initiatieven vanuit minderheidsgroepen zelf. Het versterken van de zelfwerkzaamheid staat daarbij voorop. Het stimuleren en het bewaken van samenhang met en afstemming op de politiek-maatschappelijke omgeving is een belangrijk taak-element.
Ondersteuning heeft een sterk consoliderend effect. 

Innovatie
Een meer experimenteel en op maatschappelijke vernieuwing gericht aanbod. Werken aan een multiculturele samenleving vereist veranderings-bereidheid. Het initiatief ligt hier veeleer bij politieke en maatschappelijke instellingen, danwel bij Multiple Choice zelf.
Het aanbod wordt projectmatig uitgevoerd, waarbij zo snel mogelijk een maatschappelijk draagvlak wordt gezocht.

1.7 Strategie

Daar middelen en mogelijkheden beperkt zijn, zullen strategische keuzen gemaakt moeten worden, want:

De Provincie heeft de voorwaarden verscherpt en de middelen voor drie jaar vastgelegd;
de instellingen zijn wel bereid mee te werken aan het verbeteren van samenhang en toegankelijkheid, maar stuiten vaak ook op beperkingen in geld en menskracht;
mensen in achterstandsituaties zijn relatief meer kwetsbaar.

De strategische keuzen die Multiple Choice maakt, sluiten direct aan bij het provinciaal beleid, zoals dat door de Stuurgroep Bandell is geformuleerd: 

 1. Algemeen waar mogelijk, categoriaal waar noodzakelijk
  De SMC wil zoveel mogelijk gezamenlijke afstemming met de algemene instellingen opereren. Zolang doelgroep-specifieke output-meting nog geen evenredigheid laat zien, blijft categoriale aandacht echter noodzakelijk. 
   
 2. Prioritering van sectoren
  De steunfunctie wordt primair gericht op de drie sectoren Arbeid & Beroepsgerichte Educatie, Onderwijs/Educatie en Welzijn/Zorg.
   
 3. Toespitsing van taken
  Het aanbod van de steunfunctie dient aan te sluiten op te objectiveren behoeften en vragen van het uitvoerend werk, de zelforganisaties en toeleidende instanties. Vooral echter dient het werk gericht te zijn op kwaliteitsverbetering, vernieuwing & zelfredzaamheid. 
   
 4. Projectmatige werkwijze
  In het verleden is hiermee al veel ervaring opgedaan. Dit maakt het mogelijk, snel en adequaat in te springen op de behoeften van de doelgroepen. Een goede beschrijving en evaluatie van de projecten levert daarnaast een methodologische meerwaarde op, die ook de overdraagbaarheid ten goede komt.  
   
 5. Specifieke aandachtsgroepen
  Vrouwen, jongeren en in toenemende mate ouderen verdienen ook in het minderhedenbeleid extra aandacht. Ook binnen de minderheidsgroepen verkeren zij vaak in een zwakkere positie.
  Het door de Provincie gesignaleerde tekort aan vrijwilligers geldt ook voor minderheden.
  Aandacht voor zelforganisaties en voor participatie in algemene besturen en organisaties blijft dan ook noodzakelijk.

 

 1.8 Terreinbreedte

Hoewel het minderhedenbeleid van Noord-Holland een integraal onderdeel is van het Welzijnsbeleid, waarbinnen het uitoefenen van de steunfunctie gezien wordt als "een kerntaak voor het georganiseerde welzijnswerk", bestrijkt de steunfunctie Minderhedenbeleid in principe alle beleidssectoren van de overheid, die direct het welzijnsbevinden van burgers uit minderheidsgroepen raken, zoals:

> Openbaar bestuur
> Onderwijs, Emancipatie, Sociaal & Cultureel Werk
> Sociale Zaken & Werkgelegenheid
> Gezondheids- & Ouderenzorg
> Veiligheid, Openbare Orde & Defensie
> Volkshuisvesting, Woonomgeving & Milieu
 

1.9 Werkgebied

Het werkgebied van Multiple Choice betreft zes regio’s, t.w.:
‘t Gooi, Noord-Holland Noord, West-Friesland, Noord-Kennemerland, IJmond en Zuid-Kennemerland.
Het gebied telt 53 gemeenten en binnen dit gebied wonen bijna 54.000 burgers uit minderheidsgroepen.

In samenwerkingsverbanden met de Amsterdamse Federatie en pilot-projecten met de landelijke organisatie kan SMC ook incidenteel buiten het eigen werkgebied actief zijn.
 

1.10 Prioriteit-stelling

Met behulp van intake-criteria kan worden gewaarborgd, dat de hulpvraag aansluit bij de mogelijkheden van SMC, waardoor een adequaat aanbod kan worden ontwikkeld.

Daarbij dient aandacht geschonken te worden aan de democratische en emancipatorische attitude van de hulpvrager en moet worden beoordeeld, of de gevraagde inzet van Multiple Choice efficiŽnt en effectief tot resultaat kan leiden, zodat de doelmatigheid van het werk beter wordt bewaakt.

Intake-criteria

> toetsing aan doelstelling en meerjarenbeleid
> betrokkenheid van de primaire doelgroep
> maatschappelijk belang / provinciaal speerpuntenbeleid
> voorbeeldwerking / overdraagbaarheid van resultaten
> doelmatigheid in tijd, effectiviteit & deskundigheid
> traject: specifiek voor SMC of kunnen anderen erin voorzien
> portfolio: versterkt de vraag een evenwichtig aanbod, gespreid naar doelgroepen, cliŽnten, maatschappelijke & politieke aandachtsvelden

 

organisatieprofiel         multiculturele visie

smc monitor