Meineszbuurt  Kerngroep 02
organisatie & speerpunten-ronde  4 september 2007:

We waren met z'n zevenen deze keer en stonden even stil bij het leed, dat twee afwezigen had getroffen.
Van twee anderen was de reden van afwezigheid niet bekend.

 

Uit de enigszins bewerkte concept-notulen:

1. Opening
Ineke heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Verslag 25 juli 2007
Er zijn een aantal opmerkingen op het verslag.  Verder is het verslag goedgekeurd.

 

3. Mededelingen en ingekomen stukken
Diverse mensen doen melding van overval/intimidatiegebeurtenissen rond het plein. Van alle bovenstaande punten wordt ervaren dat de politie snel aanwezig is en zorgvuldig bezig is de zaken op te lossen. 

Centrale vraag: Wat gaat de kerngroep hiermee doen?

Gezamenlijk wordt besloten een logboek bij te houden voor de kerngroep met als doelstelling een monitor voor de groep. Indien criminele of andere ongewenste situaties zich in de buurt voordoen, kan dit via de mail gemeld worden bij Dagmar.
Dagmar registreert slechts; de melding naar de politie dient altijd door de bewoner zelf te worden gedaan.
(voor meer informatie zie de email van Dagmar d.d. 5 september jl.)

 

4. Groene duimen project
Urban Ideals plantenbakken: In het vorige overleg in de groep gebracht om eventueel in te zetten voor de Meineszbuurt. Tijdens deze vergadering blijkt echter dat bijna niemand het een goed idee vindt. Daarnaast is het best een flinke investering en heeft een klein deel van de buurt er iets aan. Gezamenlijk wordt besloten wordt om niets met de Urban Ideals plantenbakken te gaan doen.

Voorstel Wouter:

Wouter heeft een mooi plan gemaakt voor een nieuwe inrichting van het Meineszplein. Door middel van tekeningen en een concept idee legt hij zijn plannen voor het Meineszplein uit.

Het basis idee van een groenere inrichting voor het Meineszplein wordt binnen de kerngroep als positief gezien. De inrichting van het plein gaat ook de bewoners van het plein aan. Er wordt in de kerngroep voorgesteld dat Wouter de plannen met enkele pleinbewoners afrond en opstuurt.

Wouter gaat het op deze wijze oppakken.

(boom, perk, beeld varianten voor op de rotonde) 

Idee Dagmar voor Adriaan Millerplein:
Dagmar wil de subsidie van groene duimen misschien ook aanspreken voor het opvrolijken van de Adriaan Millerplein. Zij gaat kijken of ze misschien met andere buurtbewoners nog voor het weekend een plan in kan sturen voor het opvrolijken van het plein.

5. Interne organisatie
In de vorige vergadering is afgesproken om na te denken hoe de kerngroep georganiseerd en bestuurd moet worden. Iedereen krijgt de gelegenheid om zijn/haar mening hierover te geven. 

Alfred:
Om slagkracht te krijgen moet snel aan de interne organisatie worden gebouwd. Zonder een goede sterke interne organisatie kunnen andere doelstellingen moeilijk worden gerealiseerd.
Alfred wil best in het bestuur, maar wil hier niet meer dan eens in de maand een avond mee vergaderen en kleine activiteiten naast hebben.

Wouter:
Wil graag in een werkgroep meewerken aan verbetering van de buurt. Voorbeeld nieuwe inrichting Meineszplein. Wil graag wel continue en professionele organisatie, maar wil zelf niet in het bestuur zitten. Verwacht grote zaken (vogelaar wijken) waar de kerngroep zijn belang in kan hebben.

Debbie en Tom:
Willen (op toerbeurt) de komende maanden bijdrage leveren aan de kerngroep. Ze willen dat de kerngroep snel actief wordt. Gezien hun privé situatie willen ze liever niet in het bestuur, omdat ze verwachten te weinig tijd te hebben om hier goed invulling aan te geven.

Jan:
Wil graag mee blijven denken over het welzijn van de buurt en met name het ouderenbeleid. Wil heel graag ondersteuning bieden in kleine klussen als het rondbrengen van post. Heeft daarnaast een website met informatie over het postcode gebied 3022.

Dagmar:
De kerngroep moet er de komende maanden voor zorgen dat de interne organisatie op poten staat. Hier wil ze graag haar bijdrage aan leveren. Vanaf januari 2008 gaat ze op wereldreis voor een jaar en kan ze niets betekenen voor de kerngroep.

Ingeborg:
Als we serieus een verschil willen maken moet er een soort (dagelijks) bestuur gevormd worden. Daarbij vind ik het eerder belangrijk dat het op basis van enthousiasme/geestdrift gebeurt dan heel formeel. Ik sta niet te springen om een rol in het bestuur maar wijs het ook niet per definitie af.

Ineke:
Wil graag meedenken hoe de interne organisatie het best kan functioneren en wil haar kennis delen totdat de kerngroep draait. Ze wil geen plaats in het dagelijks bestuur van de groep, maar wil hel graag kleine projectjes als het opzomeren blijven doen.

Evelien:
Zie Ineke.

 

een discussie: aansturing kerngroep / bewonersvereniging.

Ideeën voor organisatie:

In de volgende vergadering wordt verder gepraat over dit punt.

 

6.  Speerpunten
In de vorige vergadering is gesproken over welke speerpunten de kerngroep zou moeten hebben. Gezamenlijk worden de volgende speerpunten neergezet:

Met deze punten hebben we allereerst voldoende uitgangsposities om de kerngroep bezig te houden. In de volgende vergadering zijn deze punten weer onderwerp van gesprek.

7.  Rondvraag

8.  Afronding
Ineke bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en sluit de vergadering. 

 

Opdracht voor volgende ronde (kerngroep-03: dinsdag 3 oktober)

Voor informatie / commentaar
quick respons voor de meineszbuurt

nocbox
voor bewoners, betrokkenen & voorbijgangers

 

kerngroep 03