3022 BL 50-56 aan Kerngroep:

speerpunten voor buurtbeleid

ideeŰn voor kerngroep 03
 

De 7 speerpunten zijn te benaderen vanuit hun werkende kracht:

3 hoofdactoren voor 7 speerpunten:

bestuur     project     bewoner

 

 1. Primair bestuurlijk verantwoordelijkheid:
  Informatie, communicatie & co÷rdinatie

  Organisatie & Beleid maken het bestuur hoofdverantwoordelijk voor deze 3 speerpunten.
  Ook bij het instellen van een webredactie dient hier aandacht aan gegeven te worden.
  Het Voorstel Webforum is nog niet besproken.
  Veel taken zullen bij gebiedsuitbreiding nog "verworven" of "gegund" moeten worden.

  De positie-bepaling ten opzichte van overheid &  instellingen, moet helder zijn:

  De vereniging is een instrument van de buurtbewoners om de buurtbeleving van de medebewoners in het algemeen en het opgroei-perspectief van de kinderen in het bijzonder te verbeteren.

  De vereniging kan daarbij zowel "partner" als "kreatief-kritisch tegenspeler" zijn van de overheid en de voor de buurt opererende instellingen & diensten.

   

 2. Primair project- of groep-verantwoordelijkheid:
  Inrichting openbare ruimten & kwaliteit van de buurt

  De projectgroepen leiden (tot nu toe) een vrij autonoom bestaan. Het bestuur heeft hier primair een stimulerende taak. Gespecificeerde inventarisatie moet nog plaatsvinden. (zie: projecten)
  Taken helder krijgen van projecten als Monitorgroep en Veligheidspanel.
  Status en dus enthousiasme voor deze groepen hangt, net als bij de Buurtouders-groep, in sterke mate af van een heldere projectbeschrijving, die kan worden gecommuniceerd met de buurt.

  Rotondeplan wordt uitgewerkt, AM-pleinplan volgt. De gedachte is geopperd, de pleinen zodanig in te richten, dat er een "instraling" is naar de aansluitende straten. De Opzoomergroep kan hier extra stimuleren.
  Mogelijk kan de uitbreiding en versterking van de bewonersgroep via een Plein-benadering worden uitgebouwd.
  Gerichte aanpak van speelmeubilair op straat. Een zandbakkenplan is in voorbereiding.
  Overleg met onderwijs en jeugdwelzijnsvoorzieningen.
  Aanwijzen straten/plekken voor specifieke,  kindvriendelijke & verkeersveilige, speelmogelijkheden.
  Via een "buurtweb" kunnen ouders contact houden met de projectgroepen.
  Buurtmeldpunt Veiligheid heeft status nodig. Een projectbasis lijkt geschikter dan een bestuurszetel.

  In wijkeconomisch opzicht zou onderzocht kunnen worden, hoeveel de gemeente(diensten) investeren in de wijk en welk deel daarvan is om te buigen naar de basis. Hetzelfde zou kunnen worden overwogen voor het aanspraak maken op "uren" ondersteuning van door de overheid gesubsidieerde organisaties die de werken aan welzijn/samenlevingsopbouw.

  De co÷rdinatie-taak zal alleen met een "winst"-perspectief verworven kunnen worden, als het er om gaat,
  alle initiatieven & projecten uit de buurt te willen stimuleren & co÷rdineren.
  Ze zullen dat ook allemaal moeten willen.
  Het bestuur kan in zijn informatie-taak "promoten van de buurt" opnemen.
  Daardoor kunnen we wellicht ook gemakkelijker entree vinden bij instanties die bij het aantrekken van projecten/middelen van belang kunnen zijn.

  De Vereniging, die inmiddels een "project evenredige spreiding" heeft ingezet in het kader van "opvangpanden", zou ook kunnen anteciperen op het overheidsbeleid (rijk & gemeente) dat zich tot in de buurt nadrukkelijker gaat manifesteren. (Centra voor Jeugd & Gezin, Wijk-internaat)
  Mogelijk kan een een breder platform van belanghebbenden in de buurt worden ge´nitieerd als "project" van de Vereniging.


   

 3. Primair bewoners-verantwoordelijkheid:
  Sociale samenhang, Kinderen & Jeugd, Veiligheid & Gezelligheid.

  In het "Handvest Oud-Hollandsche Normen & Waarden" ligt de verantwoordelijkheid voor deze speerpunten primair bij de ouders/opvoeders, die deze verantwoordelijkheid delen met een overheid, die verplicht tot onderwijs & gezondheidsopvoeding/zorg en daarbij veiligheid in de openbare ruimte waarborgt.
  Daarnaast bieden overheid (subsidies), maatschappelijk initiatief (clubs) en markt mogelijkheden voor vrije tijdbesteding.
  Daarbij waren er tot ongeveer 30 jaar geleden veel "vak- & stand-organisaties" die met "de kerken" een aanbod hadden voor zinvolle vrije-tijdbesteding. (jeugd, ouderen & bejaarden).

  Met de eenmalige renovatie van de wijk is de permanente sociaal-culturele renovatie die de laatste decennia kenmerkt, versterkt. Mede door de intense migratie, die ermee gepaard ging.
  Identificatie-middelen voor bewoners om "buurtbeleving" te herscheppen moeten globaal acceptabel zijn.

  De vraag "welke verantwoordelijkheden dragen de vereniging" zal moeten leiden tot een nieuw handvest als het ware. Geen belerende Rotterdamcode, maar een uitnodigend Protocol dat aan de doelstelling vooraf gaat en antwoord geeft op vragen als:
  Wat verenigt ons als Buurtbewoners en hoe kunnen we dat gezamenlijk beleven, vormgeven, veilig, mooi & gezellig houden?

  Als de Kerngroep/Vereniging zich hier een serieuze taak stelt (stimuleren & co÷rdineren), zal er meer zicht moeten zijn op de wijk-specifieke gegevens, de verwachtingen van de bewoners en de bestaande verbanden van bijvoorbeeld winkeliers en theehuizen.
  Het speerpunt Informatie (gericht op de bewoners) kan alleen kwaliteit krijgen, als de vereniging zelf zicht heeft & houdt op wat er regelmatig wordt onderzocht, welke organisaties actief zijn en wie zich daarmee in in de praktijk bezighouden.

   

Zeven activiteiten die gezelligheid en buurtbeleving kunnen versterken:

 1. Plein-competities
  straattekenen, pannen, theater,

 2. Meinesztrofee voor een basisschool-competitie,

 3. Een "huis-opruim-dag" met  vrijmarkt op straat  
  Elk kwartaal een straat of plein in een van de 4 subwijken

 4. Een buurt-puzzeltocht met kennismakingsopdrachten.

 5. Festival Meineszbuurt 100 jaar.  
  "
  we bestaan 100 jaar" kan een magisch samenbindend effect hebben

 6. Stimuleren van een buurtdrumband, met jaarlijks roffelcompetitie

 7. Een "Welkom in de Meineszbuurt"-cd voor nieuwkomers.


   

organisatie buurtbeleid
voor kerngroep, derde ronde
van BL 50-56, tweede ronde