Datum 4 juni 1997 WEB 91-314900 Noord-HolIand.
Provinciehuis, Dreef 3, 2012 HR Haarlem / Postadres Postbus, 123 2000, MD Haarlem.

Onderwerp:
benoeming ambtelijk secretaris van het werkbestuur voor het nieuw op te richten Participatie-instituut Noord-Holland.

De heer J.A.M. van Hensbergen
Teunisbloem 16
2211 NJ NOORDWIJKERHOUT

WEB/Afd. C&E/SCW                  Beh. door J.M.C. de Winter               Bijl. 1Geachte heer Van Hensbergen,

In onze vergadering van 4 juni 1991 hebben wij u officieel benoemd tot ambtelijk secretaris van het werkbestuur van het nieuw op te richten Participatie-Instituut Noord-Holland. De "taakopdracht" aan het werkbestuur treft u hierbij als bijlage aan.

Wij willen onze waardering uitspreken voor het feit dat u zich na het beŽindigen van uw werkzaamheden voor de Raad voor Jeugdbeleid wilt inzetten voor het tot stand brengen van het Participatie-instituut Noord-Holland.

De door u te maken kosten kunnen tot de daarvoor bij de provincie geldende maxima voor vergoeding in aanmerking worden gebracht.
Wij wensen u veel wijsheid en succes toe bij de uitvoering van de taakopdracht.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland,

(w.g.) griffier. voorzitter
 

Bijlage bij aanstellingsbrief GS d.d. 4 juni 1991
besproken met Hanneke, J.M.C. de Winter.

"TAAKOPDRACHT"
AAN HET WERKBESTUUR VAN HET OP TE RICHTEN

PARTICIPATIE-INSTITUUT NOORD-HOLLAND


INLEIDING

Overeenkomstig de besluitvorming zoals neergelegd in de Welzijnsnota zullen de functies politieke en maatschappelijke participatie worden ondergebracht in ťťn -nieuw- instituut.
Voor de vormgeving van dat nieuwe instituut hebben wij de besturen van de Nederlandse Hervormde Stichting voor Maatschappelijk Activeringswerk (NHS), het Katholiek Maatschappelijk Centrum (KMC) en het Ondersteuningsinstituut Noord-Holland (ONH) gevraagd voorstellen te doen.
De NHS levert geen materiŽle bijdrage in formatie of subsidie. De afzonderlijke subsidiŽring van KMC en ONH zal na de totstandkoming van het nieuwe instituut worden beŽindigd.

Van juli 1990 tot februari 1991 hebben de drie bovengenoemde organisaties overleg gevoerd over inhoud en procedure van een op te stellen intentieverklaring voor het samengaan. Eind februari j.l. is duidelijk geworden dat geen overeenstemming bereikt kan worden tussen enerzijds het KMC en de NHS en anderzijds het ONH over inhoud en te volgen procedure.

Omdat wij het vanuit personele, inhoudelijke en financiŽle overwegingen niet verantwoord achten dat de totstandkoming van het nieuwe instituut langer stagneert, hebben wij besloten het initiatief voor de vormgeving uit handen te nemen van de drie instellingen.

Wij nemen nu zelf het initiatief met het installeren van een 'klein' werkbestuur.

OPDRACHT AAN HET WERKBESTUUR

Globaal luidt de opdracht aan het werkbestuur:
"Het ontwikkelen van een Organisatie en organisatiestructuur, een formatieplan en een personeelsplan voor het Participatieinstituut Noord-Holland".

Randvoorwaarden:

 • De functies maatschappelijke en politieke participatie zullen, gezien de verwevenheid en vele raakvlakken, niet worden onderscheiden in de organisatorische vormgeving; het mag geen 'duo-Organisatie' zijn.
 • Ook onderzoek wordt gezien als een geÔntegreerd onderdeel van de participatiefunctie en zal dus in organisatorische zin niet als aparte functie worden onderscheiden.
 • Het instituut zal een 'CAO'-instelling zijn.
 • Het streven is erop gericht het instituut op 1 januari 1992 daadwerkelijk van start te laten gaan; mocht dat onmogelijk blijken dan is de uiterste datum 1 juli 1992.
 • Het instituut zal de beschikking krijgen over een subsidiebudget van maximaal f 1.455.000,- op jaarbasis.
 • In het personeelsplan (plaatsingsplan) zal worden uitgegaan van voorrang bij plaatsing van de op dat moment bij KMC en ONH in dienst zijnde vaste en met provinciaal subsidie betaalde medewerk(st)ers.


Concrete taken:

 1. Het opstellen van statuten voor de nieuw te vormen rechtspersoon.
 2. Het (doen) opstellen van een beleids- c.q. werkplan voor de eerste jaren.
 3. Het opstellen van een organisatiestructuur, een formatieplan en een personeelsplan.
 4. Het uitwerken van de financiŽn (begroting e.d.) binnen de gestelde randvoorwaarden.
 5. Deze bovenstaande 4 taken af te ronden in een tijdsbestek van 3 Š 4 maanden.
 6. Na deze 3 Š 4 maanden en na goedkeuring van gedeputeerde staten van de ontwikkelde plannen te starten met de uitvoeringsfase, die dus op 1 januari 1992 of uiterlijk 1 juli 1992 zal uitmonden in de daadwerkelijke start van het participatie-instituut.
 7. Het doen van een voorstel voor de (definitieve) samenstelling van het bestuur van het instituut.


SAMENSTELLING VAN HET WERKBESTUUR

De volgende personen hebben zich bereid verklaard in het werkbestuur zitting te nemen:

Drs. H.J. Verdier, voorzitter,
Mevrouw C.H. Rentenaar - de Waal,
Drs. J.C. de Wildt,
De Heer H.W. Radema,
Mevrouw T. van Zoest - Brouwer.

Als ambtelijk secretaris van het werkbestuur zal optreden de heer J.A.M. van Hensbergen, (voormalig) directeur van de Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland.
Nader overleg zal met het werkbestuur nodig zijn over de omvang van de door hem ter beschikking te stellen tijd.

Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland

 

afronding taakopdracht
Afronding PIN 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  08-07-2022 15:57
 
disclaimer   Q&A   contact