concepten

gaingate & trybe

Virtuele modellen waarmee, uitgaande van de bestaande situatie van wonen en werken, de omslag (oftewel: de conversie) kan worden gemaakt naar een universeel aantrekkelijke, nieuwe situatie. Gaingate is het verdienmodel van betrokkene(n), Trybe is het woonmodel voor een collectief, gezin, woongroep, internaat, dat een gezamenlijk omgevingsdoel nastreeft.
Beide modellen zijn "opstart"-modellen om in de woelige omstandigheden van de globalisering een weg te vinden met een stimulerend perspectief op een zinvol bestaan. De modellen kunnen individueel worden begonnen Zodra er netwerkmogelijkheden zijn om te participeren kunnen anderen zich erbij aansluiten.

In de laatste jaren van het primair onderwijs zijn kinderen al in staat, of mogen ze in staat geacht worden, zich 'gainmatig' te organiseren.
Het idee en zijn haalbaarheid gaan uit van omgevingsvertrouwen en het vermogen van de mens om rond zijn 12e levensjaar, c.q. na de basisschool, in staat te zijn een eigen verantwoordelijkheid uit te bouwen met daaraan gerelateerde voorzieningen:

  1. Rekenen en taal zijn basisvaardigheden die een leerling in staat zouden moeten stellen zich in een eenvoudig systeem, administratief te kunnen verantwoorden.

  2. Burgerschap en maatschappelijke participatie zijn basisdoelen van waaruit de leerling zich zou moeten kunnen presenteren.

  3. Opleiding en ervaring maken duidelijk of de pretentie het werkinhoudelijke aanbod kwalitatief toetsbaar maakt.

  4. Het OMA-profiel (Oriëntatie-Motivatie-Affectie) geeft aan of individuele met de groepsbelangen compatibel zijn.

  5. De tertium biedt een kwalitatieve waarborg in de relatie klant-koper, aanbieder-afnemer.

De modellen:

de modellen zijn globaal beschreven in brainoeuf.
de id-kredietwaardigheid van de modeldrager(s) kan op diverse manieren worden getoetst:

 

gaingate

Een model waarin mensen, geschraagd door een netwerk, een individuele verantwoordelijkheid dragen in het gekwalificeerd aanbieden van diensten en uitvoeren van opdrachten.

trybe

Een groep mensen die samenwonen met mogelijk allemaal een individuele verantwoordelijkheid buiten de groep, maar die in tenminste één perspectief een gezamenlijkheid onderhouden.

 

 

tertium datur / able to gain

informary portico's

de eerste ontmoeting zal aan deze twee onderwerpen aandacht worden besteed.
 

 

de volgende meeting gaat over:

het oma-profiel

de ioi-formule

Q&A on Younger Policy
 quick respons

globale cohesie & regionale dynamiek
one world or none
in een multiculturele vraagstelling