gmlogo_small.gif (1577 bytes) # tmlib/~smc

Brief aan de nieuwe directeur:

1998-02-23, rotterdam

 

Hoi Emilia,

Over twee zaken zou ik je vandaag nader berichten:

 

1.    Aan de besturen van RIVP & SAS een voorstel voor het benoemen van een bewindvoerder met betrekking tot de ontbinding der stichtingen, c.q. het voortzetten van de vereffening en het overdragen van de boeken:

Geacht Bestuur,

Het dagelijks bestuur van de stichting SMC heeft zich in zijn vergadering van 4 maart j.l. beraden over het toekomstig beleid voor de steunfunctie minderheden en de gevolgen van de reorganisatie die na de Intentieverklaring van maart 1995 nog resten voor de stichtingen SAS & RBIVP.

Nu de materiële & immateriële overdracht van doelvermogen & verantwoordelijkheid is geregeld en SMC gereed is, daadwerkelijk aan de consolidering en uitbouw van haar werk gestalte te geven, hoeft niets de vereffening van de twee funderende stichtingen meer in de weg te staan en kan in principe worden volstaan met een besluit uwerzijds, de bewindvoerders-functie met betrekking tot de voortgezette vereffening over te dragen aan de stichting Multiple Choice.

SMC zal in dit geval tevens de ‘bewaarder der boeken’ zijn, zodat ook het historisch archief van de steunfunctie minderhedenbeleid bijeen kan worden gehouden.

Graag hoort het dagelijks bestuur op korte termijn van U, of U in principe de afronding van de liquidatie wilt overdragen aan SMC, zodat een voorstel daartoe kan worden geformuleerd voor het algemeen bestuur.

In beleefde afwachting van nader bericht....

 

2:    over het reserveren voor project ‘nieuw beleid’:

De ratio is te vinden in het provinciaal welzijnsbeleid, dat nog steeds knelpunten & onvolkomenheden kent in de uitvoering van dat beleid.

De monitorfunctie, waarover de politiek meer uitspraken heeft gedaan dan instellingen en ambtenaren vooralsnog kunnen waarmaken, is de spil voor nieuw beleid en de 'steunfunctie multiculturele samenleving’ moet daarvoor de drager zijn.

De notitie "De samenleving verandert, NH verandert mee" over de SMC-monitor (maar ook Bundels in Beweging bevatten naar mijn idee alle elementen voor een inhoudelijke onderbouwing van het project en een globale opzet voor een meerjaren-uitwerking.

Het lijkt mij, dat er snel contact moet worden opgenomen met een van de universiteiten (Veenman, Erasmus R’dam, liet vorige week ook weer van zich horen).

Jouw voorzitter, Manon, heeft daar goed kijk op (zie promotie/RPO-bijdrage) en kan daar ongetwijfeld in bemiddelen.

Een vergelijkbaar project, aanvankelijk begroot op 156.800, kostte de Raad voor Jeugdbeleid in 1986 210.000 gulden. Daarbij leverde de universiteit van Amsterdam alle werkzaamheden. Inclusief Delphi-onderzoek, uitgevoerd door studenten onder leiding van hun docenten HJ van Houten en Peter Kwakkelstein, maar onder regie van een stuurgroep van de Raad. (2 wetenschappelijk medewerkers met secretariële assistentie.)

Het nader uitwerken zal ongetwijfeld een enthousiasmerend effect hebben.
Soms zou ik nog wel eens consulent willen zijn.

Maar goed, wij hier moeten verder werken aan "gaingate 2000".
Ook daar zullen we jullie wel weer tegenkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Jan van Hensbergen

Trybe Manhattan           Gaingate#Office