.            Werk           .

 

1961 – 1962  Brood- & banketbakker
In de vroege ochtend brood bakken, overdag brood uitventen en in de namiddag banket bakken. Na één jaar in de "bakkerij & kookerij" van de Firma van Hensbergen weer naar school.

1962 – 1968  Bijbaantjes.
Om in eigen levensonderhoud te voorzien naast de opleiding aan de pedagogische academie:
Liftbediende, later assistent hoofdportier in het Grandhotel Huis ter Duin te Noordwijk, instructeur bij Rijschool Lenie Meyer te Noordwijkerhout; kelner en bartender in Hotel van der Geest te Noordwijkerhout.

1967 – 1968  Soldaat.
Rondom de jaarwisseling drie maanden militaire dienst.
Na de basisopleiding, die met goed gevolg werd afgerond, met groot verlof.

1968 – 1971  Schoolmeester.
Aanvankelijk op de Mariaschool voor meisjes in Hillegom op voordracht van de directeur PA, Broeder Bernardinus. Hoofd der School: Zuster Johannito.
Daarna in De Zilk op de H.Hartschool voor jongens, op uitnodiging van het schoolbestuur om de integratie van de jongens- en de meisjesschool mede te bevorderen.
Hoofd de heer L.M.J. van Meurs.

1971 – 1980  Coördinator/Directeur VJV-Bollenstreek.
Op verzoek van het bestuur der MA-Stichting begonnen om de Stichting Mater-Amabilisschool Lisse om te bouwen tot een VJV-centrum (Vormingswerk Jonge Volwassenen), binnen de regelgeving van het ministerie van O&W, afdeling VO/OV.
Daarna om dit werk te integreren met een jongerenwerkinitiatief, Qbus, van de kerken in Lisse in een interactief proces met bestuur, doelgroep en subsidiegevers.
Vervolgens om de directie van die nieuwe organisatie te voeren.

Deze stichting, begonnen in Lisse, kreeg dependances in Hillegom en Sassenheim. Het instituut trok cursisten uit 14 gemeenten.
De staf bestond na 6 jaar uit 12 mensen en een groot aantal gastdocenten en vrijwilligers.

Naast algemene managementstaken ook (zij het steeds minder) een breed pakket aan cursussen blijven geven op het cognitieve, sociaal-educatieve en sensitieve vlak.

In 1974 het "Bollenoverleg" gestimuleerd, teneinde de belangen van de Jeugd- & Jongerenvoorzieningen in de Bollenstreek af te stemmen op de positie van jeugdigen en in samenhang te brengen met politiek beleid.
In 1977 het ROEI (Regionaal Overleg Educatieve Instellingen) opgericht om in te spelen op de volwassenen-educatie.

Meermalen nieuwbouw gerealiseerd.
Tijdens deze jaren is veel en vaak intensief overleg gevoerd met deelnemers in de centrumraden, commissies en welzijnsafdelingen in Lisse, Hillegom en Sassenheim, de regionale en landelijke VJV-organisatie, de Provincie Zuid-Holland en het Ministerie van Onderwijs.
Voorzitter van de MA-Stichting was aanvankelijk Mr. M.C.J. Delen, notaris te Lisse, later de heer Hans J.C. de Buisonjé, procuratie-houder van Metal Box Benelux, die als voorzitter de omschakeling naar het VJV mee vorm gaf met een actieve werkgroep “Kees-studie” die de beleidsvisie ontwikkelde voor de Stichting VJV-Bollenstreek.
Wouter Jansen, conrector Fioretti College, was inmiddels voorzitter.

 


 

 Na negen "tropenjaren"
 zou een sabbatjaar ingaan op
 15 april 1980 (vrijwillig ontslag).


 

1980 - 1982  Onderwijsinspecteur VO/OV
 
Op verzoek van de Categoriaal Hoofdinspecteur VO/OV. Kantoor te Zeist; werkgebied Noord-Brabant West / Zeeland / Zuid-Holland Zuid.
 In eerste instant
ie vielen 26 instituten voor Vormingswerk Jonge Volwassenen (VJV) onder het toezicht.
 Veel discussies meegevoerd over de ontwikkelingen binnen het VO/OV (Volwassenen- & Basis-educatie, Schriftelijk Onderwijs en het Buitenschools Mondeling Onderwijs), waar de fricties tussen Welzijn en Economie, met name in die sector gefocussed, het onderwijsbeleid onder zware druk begonnen te zetten.
Ten behoeve van het Inspectiecollege Nota van Advies geschreven voor "de Heer MO" (Minister van Onderwijs). Gewerkt onder Categoriaal Hoofdinspecteur Joost Th.M. Reuten.
 

1981 – 1982   Secretaris / Procesbegeleider
Adviescommissie Planning Sociaal-cultureel Werk N-H. Op verzoek van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
In de commissie waren bestuurders en medewerkers van provinciale en regionale voorzieningen voor jeugd- & jongerenwerk verzameld.

1982 - 1991  Directeur Raad voor Jeugdbeleid Noord-Holland.
Op verzoek van een door de Provincie ingesteld interim-bestuur een beleidsconcept ontwikkeld (1981: “Perspectieven”) voor de destijds geheten Raad voor Jeugd en Jongeren, een provinciaal platform voor jeugdwerk. (directie en staf waren ziek of buiten dienst gesteld)
Vervolgens de uitnodiging aanvaard, dat nieuwe beleid gestalte te geven en een nieuwe organisatie te ontwikkelen voor beleidsadvisering, onderzoek & innovatie.

Begonnen als éénmanspost (twee halftimers), die zich ontwikkelde tot Bureau waaraan 7 vaste medewerkenden en een wisselend aantal stagiaires en projectmedewerkers waren verbonden.
De Raad had een vernieuwde adviesfunctie in de provincie Noord-Holland voor het Provinciaal Bestuur en de lokale overheden (exclusief Amsterdam).
De Raad deed daartoe onderzoek, voerde beleidsinnoverende experimenten uit en gaf op verzoek & op eigen initiatief, commentaar & advies met betrekking tot GS-voornemens.

Naast het algehele beleid/management bestuurlijk in portefeuille:
Organisatie-ontwikkeling, Herhuisvesting Raden, Radendiscussie, Functie-waardering,
Sociaal Beleid & Werkgelegenheidsbeleid N-H.

Inhoudelijk in portefeuille:
Projecten voor cultuurparticipatie en jeugdcultuur, Reorganisatie 14 organisaties Steunfunctie Jeugd- & Jongerenwerk, Brugjaar voor Schoolverlaters, Provinciaal Fonds Jeugdaccommodaties, Adviezen Fondsen, Regionaal & Provinciaal Jeugdbeleid, Herschikkingbeleid, Provinciaal Welzijnsbeleid, gemeentelijk jeugdwelzijnsbeleid.

Qualitate qua OB-lid van de Regionale Omroep Noord-Holland en bestuurslid van de Stichting Recreatie Noord-Holland.
Adviseur van Statencommissies met betrekking tot jeugdzaken.

Bestuurlijk was de Raad een provinciale "Tak van Dienst" met door GS gemandateerde bevoegdheden conform het Ambtenarenreglement NH.
Gewerkt onder vier voorzitters, allen burgemeester: J.E. Castenmiller (Uithoorn), N. Schoof (Heiloo), Drs G.E. van Egerschot (Bennebroek) en Drs H.J. Verdier (Uitgeest).
Het Dagelijks Bestuur kwam maandelijks bijeen; de Raad, die uit 14 tot 20 leden bestond met ambtelijke en politieke waarnemers 4 tot 6 maal per jaar.

1991 – 1999  Wachtgeld / ambtelijk secretaris / ambulant procesbegeleider

Bezuinigingen & reorganisaties van het welzijnsbeleid hadden als effect, dat zowel landelijk als provinciaal veel adviesraden werden opgeheven of zich “vermarkten” tot lobby-organisatie.

Op basis van een speciaal daartoe ontwikkeld liquidatieplan is de vereffening van de Raad voor Jeugdbeleid voortgezet tot een duidelijke vóórlaatste fase, waarvoor GS de bestuurlijke verantwoordelijkheid hebben opgedragen aan het Hoofd van de Provinciale Dienst WEB, Welzijn Educatie en Bestuur.

Gedurende deze tijd als "boventallig" op verzoek van de Provincie bezig geweest met het ontwikkelen van een provinciaal platform voor gehandicaptenbeleid en sport.

In 1992/1993 als secretaris/procesbegeleider de oprichting van PIN/NPI, een nieuw  instituut voor politieke en maatschappelijke participatie mee-ontwikkeld uit drie voormalige instellingen voor maatschappelijk activeringswerk.

In 1993 knelpunten onderzocht in de voornemens tot fusie van regionale en provinciale organisaties voor Volwassenen-educatie

Vanaf 1 juli 1994 formeel met wachtgeld. In overleg met de Provincie Noord-Holland inzetbaar.
In 1995 de herstructurering van de provinciale instellingen voor minderhedenbeleid begeleid als algemeen secretaris van een werkgroep onder voorzitterschap van R. Bandell, burgemeester van Alkmaar. Twee platforms/werkgroepen, één voor Amsterdam; één (SMC) voor de rest van de provincie.
In 1997 en 1998 bestuur en medewerkenden van Stichting Multiple Choice ondersteund bij de reorganisatie van Stichting Peregrinus en de implementatie en ontwikkeling van een nieuw beleidsperspectief onder een nieuwe directie.

1999 - 2010  werkend aan een alternatief voor 'wacht'-geld.
Mogelijkheden voor het pre-activeren van wachtgeld waren daarbij in het kader van Noord-Hollands personeelsbeleid niet uitgesloten.
In december 1998 werd de website gaingate.com gelanceerd, een innovatieve aanzet voor globaal bewustzijn.
Met als motto “tertium datur, able to gain” werden twee modellen gepresenteerd met een universele herkenbaarheid voor wonen en werken: “trybe” en “gaingate”.
Een "frisse kijk op beleid" (younger policy) kan ontstaan door binnen het primair onderwijs als  pedagogisch perspectief ID-recht als leerdoel te formuleren. Daardoor kan iedere leerling (Niemand is schuldig aan zichzelf) een basis voor gelijke kansen ervaren.

2010 - heden  het algemeen burgerlijk pensioenfonds heeft zich over mij ontfermd.
Door de bank genomen 40 arbeidsjaren premie betaald. De premie varieerde door de jaren heen, voor zover ik daar zicht op had, van 17% tot 24%.
Ik heb dus ongeveer 20% arbeidstijd, oftewel 1 dag per week gewerkt voor het Algemeen Burgerlijk Pensioen, wat neerkomt op 8 pensioenjaren.

Ik leef inmiddels vier jaar in spare time en voel me derhalve verplicht, zolang dat gaat, door te werken vanuit de gedachte:

"de wereld is bedoeld voor morgen"

 


Mijn  Gemene  Leven
in de duinendelta  van vierstromenland

 

school      curriculum    vrije tijd

   frame 2 focus