SOCI╦TEIT"ANTE  PORTAS"

Noordwijkerhout,  20 april 1968,


Honorabele Leden,

Na een over het algemeen geslaagd feest is het bestuur, door jullie zo enthousiast geworden, bijeen gekomen om verdere plannen aangaande doel en werkwijze van de SociŰteit nader uit te werken.
Na een lange, doch zeer vruchtbare vergadering, zijn wij er trots op, de volgende punten te kunnen voorschotelen:

Doel van de sociŰteit
Beseffende te staan voor de poorten van een nieuwe wereld, stelt SociŰteit Ante Portas zich tot doel, een permanente en zinvolle discussie te openen teneinde te komen tot een adequaat samengaan van denken en leven in een terra nova.

Realisering van de doelstelling
Deze wordt uitvoerbaar geacht door het houden van een maandelijkse bijeenkomst, voorlopig in de Oude Geleerde Man te Bennebroek op de laatste vrijdag van iedere maand.
Verder door het organiseren van gespreksavonden waarbij een meer doelgericht onderwerp aan de orde zal komen, en in het aanwijzen en verschaffen van hulpmiddelen, die de leden kunnen inspireren en zodoende de discussies meer richting kunnen geven en het uitdragen van een nieuwe geestes-houding vergemakkelijken.

Praktische aantekeningen
Het bestuur van SAP bestaat uit vier leden, te weten: Jan van Hensbergen, Peter Prins, Jos Draijer, en Ed Vellekoop.
De commissie ter aanbeveling van literatuur en dergelijke bestaat uit het bestuur, aangevuld met de leden Leo Meiland, Herman ten Berge en Nico Smit.
De contributie is gesteld op 5 gulden per maand, te voldoen per giro, nummer 1567325 ten name van Jos Draijer.
Vˇˇr het einde van een jaargetijde dient de contributie voor de volgende drie maanden te zijn voldaan.
Nieuwe leden kunnen worden voorgedragen aan het bestuur. Het aspirant-lid wordt dan uitgenodigd, enkele avonden bij te wonen. Het bestuur besluit dan, na ruggespraak, of het aspirant-lid aanvaard kan worden.
Van elke discussieavond zal er door twee aanwezige leden, aangewezen door het bestuur, een verslag van het gesprek gemaakt worden. Allerhande initiatieven van de leden worden als een noodzakelijk element gezien.

Inclusief denken
Om een duidelijker fundament te geven aan de doelstelling zoals het bestuur dit ziet, vonden wij het nodig op de contributie vooruit te lopen om dit boekje te kunnen toesturen.
 

Daar wij alle bovengenoemde punten discutabel willen houden, zal er een algemene ledenvergadering worden gehouden op Hertenduin, zaterdagmiddag 4 mei om half drie.
Onnodig te zeggen, dat alle leden verwacht worden.
Zij die om een zeer dringende reden verhinderd zijn, dienen dit tijdig aan het bestuur kenbaar te maken en eventuele bezwaren tegen de plannen schriftelijk aan een van de bestuursleden te zenden.
Wij achten het noodzakelijk, dat iedereen vˇˇr de vergadering "Inclusief Denken" doorgewerkt heeft.
Op de vergadering zal ook het aanstaande hoofdaktefeest, dat gepland staat op zaterdag 25 mei, besproken worden.
Hopende dat wij hiermee enigszins aan de verwachtingen van de leden voldaan hebben, rest ons alleen nog een vriendelijke groet en een tot ziens op 4 mei.


Namens het bestuur,

Peter Prins, secretaris,
Langevelderweg 4,
Noordwijkerhout.