eprograjaktivaluplanatie

aanzet tot een maradigmatische discussie

over de term:
eprograjaktivaluplanatie is het totaal van handelingen,
nodig voor het opstellen en hanteren van een
methodologisch systeem voor uitvoering van 
een te verantwoorden institutioneel beleid.

systeem:
stelsel van werkwijzen of handelingen,
volgens een ordenend beginsel geschikt.
i.c.: het ordenend beginsel der methodiek.

methodiek:
leer der te volgen methoden, c.q.:
vaste, weldoordachte manier van doelgericht handelen.

institutioneel beleid:
het beleid van een instituut,
een instelling voor onderwijs/opvoeding.

inherent aan eprograjaktivaluplanatie is
verandering,
daar het een proces van voortgang betreft:
een agogisch proces is een veranderingsproces;
maatschappelijke ontwikkelingen plaatsen ontwikkelingswerk in 
een dynamisch krachtenveld.

hierdoor zijn er na het opstarten van
eprograjaktivaluplanatie
twee wezenskenmerken te onderscheiden:

1. het evalueren van beleid
2. het opnieuw vaststellen van beleid

het vastgestelde beleid krijgt vorm in een
"jarenplan"
onderdelen daarvan zijn:

1. de doelstelling van het instituut
2. de organisatie van het instituut
3. werkwijze van het instituut
4. relaties van het instituut
5. een langere-termijnvisie op
deze onderdelen.

van dit "jarenplan
wordt een "jaarplan" afgeleid door de
5 onderdelen
in relatie met de directe werkuitvoering
te beschrijven.

afgeleid van het jaarplan is het seizoengebonden
"activiteitenplan".
dit is een planmatige opzet voor elke,
uit de doelstelling der stichting voortvloeiende
activiteit.

onderdelen van het activiteitenplan zijn:
1. het werkdoel van de activiteit
2. de programmering
3. de methode
4. de doelgroep
5. evaluatiecriteria & follow up

naar evalueren toe:

de driedeling
uit de programmavoorschriften,
jarenplan, jaarplan,
activiteitenplan
houdt in,
dat er op drie vlakken geŽvalueerd moet worden.

met deze driedeling
 neemt ook de graad van dynamiek toe,
en:
dat er op het niveau van activiteitenplannen
meer momenten van evaluatie moeten voorkomen,
dan op het vlak van jarenplan.

ook congrueert deze driedeling met de triade
"bestuur-staf-deelnemer"
als het gaat om de agens,
degene die binnen dat niveau
de "voornaamste" rol heeft.

uitkomsten van evaluatie spelen
 in een democratisch instituut
niet alleen door op eigen vlak,
maar beÔnvloeden ook de andere niveaus.

naast evaluatie als organisch moment in
eprograjaktivaluplanatie,
bestaat ook de evaluatie,
zoals die beschreven wordt in het evaluatierapport,
dat conform richtlijnen & voorschriften 
van het ministerie van onderwijs,
halfjaarlijks gemaakt dient te worden.
deze evaluatie betreft voornamelijk het jaarplan.
dit evaluatierapport, de instituut-evaluatie,
dient geen verzameling te zijn van activiteiten-evaluatie.
in dit rapport wordt het activiteitenaanbod & verloop
geŽvalueerd in relatie met de doelstelling.
dat is functioneel naar het jaarplan
en relevante informatie voor overheid & landelijke organisatie,
voor wie dat rapport bestemd is.

diepgaande, taxonomische evaluatie van de activiteiten
hoort thuis in de beslotenheid van groep en staf.
instemming van deelnemersraad met de
instituut- & de organisatie-evaluatie
waarborgt de waarde van
de activiteiten-evaluatie.

deze, wat willekeurig genomen grepen uit
een nog te verschijnen
nota over eprograjaktivaluplanatie
hebben geen ander doel
dan het entameren van een discussie over
evaluatie en het bepalen van gebieden
die een evaluatierapport bestrijkt.

daarnaast is het een aanzet voor de
planontwikkeling op langere termijn
in een maradigmatisch perspectief.


maradigmatisch

the cia-files

the julian lucas informary 

 the pillars of knowasys


gyp.nl

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 16-07-2023 23:17