Manhattan Project 3.01
tertium datur / able to gain

Position Paper 2021

01. Inleiding
02. Uitgangspunten
03. De modellen
04. Verantwoordingskader
05. Het woon-/werkexperiment
06. Hôtelieu Meineszhood
07. Het onderwijs als broedplaats
08. ID-recht als basis
09. De financieel-ethische paragraaf
10. Statuten van SGM en SBW
11. Projectuitgaven
12. Colophon
 


Bijgewerkte en geïllustreerde
uitgave in PDF
* 

 

1. Inleiding

Toeval en Onvermijdelijkheid

Meer dan ooit is het duidelijk, dat de mondiale samenleving, menselijkerwijs gesproken, een ingrijpende herbezinning op haar handelen nodig heeft om met vertrouwen de wereld van morgen tegemoet te treden.

En meer dan ooit is de mens in staat daar globaal en effectief aan te werken.

Het Manhattan Project 3.01 is een woon-/werkexperiment ter ontwikkeling van een woon- en verdienmodel dat kan worden gehanteerd voor het begrijpen en toepassen van globaal bewustzijn in termen van universeel herkenbare en toetsbare ideeën voor een betere wereld.
Het is formeel gestart in december 1998 met de publicatie van de website gaingate.com.
Maar het project heeft zijn wortels in de vorige eeuw. Met actiegroep  "Leven nu,....en morgen?" van Sociëteit Ante Portas (De Blauwe Revolutie: Inclusief Denken) eind jaren zestig in de Duin- & Bollenstreek. En met de  de HAL-kraak  eind jaren 80, toen een groep krakers uit De Fabriek te Rotterdam en studenten van de Kunstacademie een bijdrage wilden leveren aan de ontwikkeling van de “Kop van Zuid”. Ze wilden het Hoofdkantoor behouden als cultureel centrum voor de bewoners en de kunstenaars, gericht op interactieve stadsvernieuwing. (Het HAL-project)


Het Manhattan Project is qua naam als het ware bij toeval ontstaan.
Op de Wilhelminapier ontdekten de HAL-krakers, dat een bescheiden Ontmoetingscentrum voor Kaap-Verdianen zich op de pier presenteerde als Stichting Klein Manhattan. Daarop werd besloten de werktitel voor de eigen stichting, “CIHAL
*), te wijzigen in Stichting Groot Manhattan.

De toevoeging 3.01 verwijst naar de twee beschamende Manhattan Projecten die aan de onze zijn vooraf gegaan:

 1. 1626: De oprichting van een slavenmarkt door Nederlanders na aankoop van Manhattan, een voormalige begraafplaats van “de wilden”, zoals de oorspronkelijke bewoners van de huidige VS beschreven werden. Bij de ‘stichting’ van Nieuw Amsterdam, wilden 'wij' hen op suikerplantages laten werken. Toen de native bewoners daar geen zin in hadden, werden er tot slaaf gemaakten gekocht in Afrika.
  Een VOC/WIC-mentaliteit met gevolgen die tot heden gevoeld worden en excuses waard zijn.
   
 2. 1940: De geheime voorbereiding door westerse geleerden van de atoombom, waardoor de Verenigde Staten twee steden met onschuldige burgers kon verwoesten, teneinde de Japanners “mores” te leren. Die American Way heeft eveneens Dutch Roots en is een schande voor ‘het Westen’.
   
 3. 1998: Met excuses voor dat verleden is het MP 3.01 gericht op de ontwikkeling van een model waarlangs wereldwijd de mens zich gelijkwaardig en respectvol kan inzetten voor de wereld van morgen.


2. Uitgangspunten

Globaal Bewustzijn
Met globaal bewustzijn kan de mens zich zowel wereldwijd als in wijk of dorp redden. Maar meestal discrimineert de mens zichzelf tot “iets”, waarmee die een selectief bewustzijn hanteert. Presenteert die zich niet binnen het abc van de samenleving (arbeider, boer, consument), dan kan die zich voordoen als politicus, gelovige, wetenschapper, Aziaat, Achterhoeker of Anders.

In globaal bewustzijn zetelt het besef:

 • dat de aarde een planeet is, in een dag-/nachtritme cirkelend om de zon;
 • een oppervlakte heeft die merendeels uit (zee-)water bestaat, afgewisseld met continenten waar mensen op wonen in diverse staten van welzijn en welvaart;
 • een geschiedenis heeft die in de beleving van heel veel mensen varieert:
  van meer dan 3 duizend jaar ………………. tot meer dan 3 miljard jaar;
 • een kosmologische tijdelijkheid heeft die door menselijk gedrag kan leiden tot afname van de biodiversiteit met een toenemend risico voor het menselijk voortbestaan.

Het effect van globaal bewustzijn is een vruchtbare voedingsbodem voor het geloof in de wereld van morgen.


Tertium Datur

Iets is waar of onwaar. Een derde mogelijkheid bestaat niet: “Tertium Non Datur”, luidde de filosofische imperatief eeuwenlang. De Kwantumtheorie schudt aan die boom der kennis.

Van daar uit ontstond de gedachtesprong naar het realiseren van een betrouwbare benadering voor een mondiaal acceptabel model: Tertium Datur = Able to Gain.

Dat ‘Tertium’ staat hier voor de vertrouwenspersoon van het project, die garandeert dat de diensten of producten van dat project voldoen aan de gesuggereerde kwaliteit.
En wie door een of meer Tertia wordt gesteund, heeft een betrouwbaar verdien- of woonmodel.

Het Manhattanproject zelf staat open voor de omgeving met een office- en huiskamerfunctie, maar legt geen verplichtingen op. Er is één verwachting, gestoeld op het Argument van Aqaba:
“Wij doen binnen niets dat buiten verboden is.” Dat verwachten we van de bezoeker ook.


3. De modellen

Trybe

Een woonwaardig model voor één of meer mensen: 1-persoonhuishouden, gezin, familie, commune, internaat, peloton of geïnterneerde werkploeg. Wat hen tot Trybe maakt, is een gezamenlijke wooneenheid met een omgevingsgericht doel dat als Gaingate kan worden gepresenteerd.
Leden van een Trybe hebben allen een individuele verantwoordelijkheid in de eigen positie, passend binnen de culturele, fysieke, mentale en leeftijd gerelateerde omstandigheden van de betreffende groep. Dat is een gerespecteerd belang.
Leden van een Trybe kunnen daarbij ook nog, zowel individueel als in een gezamenlijkheid, participeren in een Gaingate met vrienden of bekenden. Gewoon naast een eigen baan.


Gaingate

Een verdienwaardig model voor één of meer mensen om zich in de omgeving te presenteren met een aanbod van diensten of producten. Wie binnen wijk- of werkomstandigheden ruimte of mogelijkheden ziet om een Gaingate te beginnen, is vrij om daar een voorstel voor te ontwikkelen. Dat kan individueel of met vrienden, collega’s in de reële of virtuele wereld.
In een ideale situatie, waarbij het primair onderwijs binnen het leercurriculum aandacht besteedt aan globaal bewustzijn, ID-recht en burgerschap, kan een leerling tussen 10 en 12 jaar al voldoende cognitief-empathisch geëquipeerd raken om alleen of met vrienden een gaingate op te starten.
In 1998 zijn de modellen gepresenteerd en is begonnen met het zicht krijgen op de optimale omstandigheden om het woon-/werkexperiment te ontwikkelen.
Werkwijze: ‘Ab Ovo’, oftewel ‘vanaf het ei’. Dus geen projectplan, geen subsidies, of dwingende voorschriften; louter de wet en de vrije omstandigheden.
De enige voorwaarde voor de realisering ervan ligt in het motto “Boven geven en onder nemen”:
Wat we de overheid vragen, is ruimte bieden aan onderwijs en samenleving;
de samenleving en het onderwijs vragen we die ruimte te benutten.

4. Verantwoordingskader
    Wet- en regelgeving / Bestuur en toezicht / Tertia

Wet- en Regelgeving
Zolang er voor de modellen Gaingate en Trybe nog geen juridische basis is, zal Stichting de Binnenweg (SBW) als rechtspersoon optreden voor Gaingate Manhattan;
Trybe Manhattan zal door Stichting Groot Manhattan (SGM) worden vertegenwoordigd.

Bestuur en Toezicht
De Wet Bestuur en Toezicht, die per 1 juli 2021 van kracht is, geeft geen aanleiding voor bijzondere bepalingen. De hoofdelijke aansprakelijkheid was al van toepassing en de omvang van beide stichtingen, klein bestuur zonder personeel of inspraakorganen, maakt een Raad van Toezicht of van Commissarissen overbodig. De Tertia hebben in feite dezelfde functies en bevoegdheden als de in de WTB genoemde Raden. (zie aangehechte bijlage “WTB’) Regelingen voor Ontstentenis of Belet, en ter voorkoming van Tegenstrijdig Belang worden aan de statuten toegevoegd. Ook is de UBO-registratie niet aan de orde, omdat er binnen ons project geen “Ultimate Beneficial Owners” te vinden zijn.

De Tertium / Tertia
Iedere Gaingate heeft één of meer Tertia. Het kan daarbij gaan om een ouder, leraar, kapper, jeugdwerker of buurvrouw; een persoon dus in wie substantieel vertrouwen gesteld wordt.
Het kan ook de actuele werkgever zijn als er binnen of tussen bedrijven ruimte bestaat voor een gaingate als ‘startup’; of de uitkeringsinstantie, wanneer cliënt en consulent daar perspectief zien voor een structurele oplossing van het arbeidsparticipatie-probleem.
Tertia kunnen bemiddelen bij interne geschillen, hebben recht op informatie en kunnen bij problemen tussen aanbieder en koper met de Tertium van de andere partij een dwingend advies uitbrengen.

De Tertia van Trybe#Manhattan
Bij de presentatie van de modellen via de website Gaingate.com (1998) zijn de Sociale Dienst van Rotterdam, uitkeringsinstantie voor een van de leden, en de Provincie Noord-Holland, opdrachtgever voor de ander, genoemd als Tertia, alsmede vrienden en familie die in de colofon van de website vermeld staan.
Daar is in principe nog niets in gewijzigd, zij het dat de relatie met Noord-Holland inmiddels is omgezet in een vrijblijvende ABP-relatie.
Na de presentatie van de App-update 2021 en de verwerkte reacties, zullen we de Tertia vragen om een (her-)bevestiging en eventueel nieuwe Tertia aanzoeken.


5. Het woon-/werkexperiment

Via Woongroep naar Trybe Manhattan
In 1989 moesten krakers na een uitspraak van de rechter het kantoorgebouw van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier te Rotterdam verlaten. Een maand eerder hadden zij met hun Stichting Groot Manhattan (SGM) een plan ontwikkeld, “Het HAL-project”. Ze wilden daarmee het al jaren leegstaande kantoor omvormen tot een sociaal-cultureel centrum, teneinde sloop van het pand te voorkomen.
Dit voorstel boden ze de eigenaar aan, die daarop de rechter inschakelde. Hun ideaal kon dus niet doorgaan.
Allen verlieten het pand en daarmee het collectieve idee, een omgevingsgerichte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Kop van Zuid. De eigenaar verkocht het pand daarop aan een Rotterdams horecacollectief, dat er het huidige Hotel New York in begon.
De groep van 9 krakers, grotendeels afkomstig uit “De Fabriek”, viel uiteen. Enkele leden bleven in Rotterdam en vormden met medewerking van de gemeente een woongroep, “Vereniging de Binnenweg”. Toen deze door ‘onverenigbaarheid van karakters’ uiteen dreigde te vallen, werd een alternatief gezocht met de oprichting van Stichting de Binnenweg (SBW). Een woongroep met sociaal-culturele aspiraties en aandacht voor de wereld van morgen.

Daar de gemeente geen accommodatie kon bieden, werd een eigen pand gezocht en begin 1992 gevonden in de Burg. Meineszlaan. Dit pand is gekocht onder hypotheek met huurbeding. Er mocht dus geen verhuur plaatsvinden. Met de SBW-bestuursleden die cliënt waren van de Sociale Dienst, is in 1992 een principe-overeenkomst gesloten, bij te dragen in de kosten van woon- en leeflasten. Het streven was, het persoonlijk inkomen minus 50 Euro per week in te zetten voor het ontwikkelen van werkervarings-projecten binnen de doelstelling van de Stichting, overeenkomstig het Project-Financierings-Plan. Er was dus geen huurcontract, maar een onderling gesteunde verplichting tot actieve participatie, materieel en immaterieel, binnen het project.

Iedere participant is bestuurlijk medeverantwoordelijk, maar kan bij disfunctioneren ook worden weggestemd uit het project. Tot heden is er eenmaal iemand weggestemd en is voor anderen het project een doorgangshuis geweest naar een beter bestaan.
Ook daarom is er dus geen “huurcontract”. Het experiment draait, omdat ieder zijn inkomen (minus 50 euro per week) inzet voor doelstellingen van het project: versterking van globaal bewustzijn en omgevingsverantwoordelijkheid (environmentality), gebaseerd op inclusief denken.
In 1994 vroegen de HAL-krakers die met Stichting Groot Manhattan naar Amsterdam waren vertrokken, aan Stichting de Binnenweg, hun stichting, die statutair ook in Rotterdam zetelt, over te nemen.
Vanaf 1998 kreeg het Manhattan-project daardoor als “woon-/werkexperiment” meer gestalte.

Participanten Manhattan Project

 • Jan A.M. van Hensbergen, bewoner.
  Primus van Sociëteit Ante Portas, die in 1969 de actie "Leven nu,....en morgen?" startte in de Duin- en Bollenstreek; Schoolmeester, Vormingswerker voor Jong Volwassenen, Inspecteur Onderwijs, Directeur Raad voor Jeugdbeleid N-H, Beleidsadviseur Welzijn N-H.
  Voorzitter van Stichting de Binnenweg: Onderzoek perspectief HAL-project, Instigator van het Manhattan Project 3.01, Notulist Kerngroep Bewoners Meineszlaan, Administrateur Werkgroep Melle-petitie, Coördinatie Blok74 Funderingsonderzoek en secretaris van Stichting Groot Manhattan. Beheerder van de website Gaingate.com.
   
 • Eugène W.D.M. Kortekaas, bewoner.
  Kraker met een doel: in de Fabriek met een dansstudio, in de Hal als promotor van  HAL project, Porcellistraat als anti-kraak. Voorzitter van Woongroep de Binnenweg,
  Voorzitter van Stichting Groot Manhattan, promotor van de buurtfunctie Palmburen voor de hoek Meineszlaan/Van der Palmstraat; Actief in zijn Clone Artstudio, beheerder van de website Gaingate.com voor o.m. de sites Knewart Galaxy en :::knewarts:::.

In de notitie Van Meineszbuurt naar Meineszhood wordt de buurtfunctie van het project nader beschreven.


6. Hôtelieu Meineszhood

Sociale innovatie voor wijkgerelateerde stadsvernieuwing
Het begrip ‘Hôtelieu’ is geïnspireerd door het Middeleeuwse ‘Hôtel Dieu’, dat een stads- of wijk-gebonden gasthuis was voor zieken. Het werd vaak bestuurd door een gemeenschap van broeders of zusters.
In dit plan is het Hôtelieu een buurtherberg, primair binnen de wijkpostcode van een gemeente. De buurtherberg kan in demografische zin meegroeien met de wijk. Zo zijn er doelgroepen mogelijk, als:

 • Jongeren die in de thuissituatie onvoldoende ruimte ervaren voor studie of sociale ontwikkeling;
 • Volwassenen die na inkeer willen breken met een criminogene of psychische probleemomgeving;
 • Ouderen die in hun eigen buurt, kleiner behuisd nog een aantal jaren willen doorbrengen.


Jongerenhuisvesting is de laatste decennia een immer toenemend probleem. Met name de verstedelijking van Nederland en het migratie-overschot van de doorgaande globalisering versterken dit vraagstuk.
Daarbij neemt de noodzaak van een adequate aanpak toe, bijvoorbeeld door een inefficiënte politiek-maatschappelijke respons op de multiculturele aspecten van deze ontwikkelingen, of de verschuiving van de politieke verantwoordelijkheid voor sociale woningbouw naar de vrije markt van de projectontwikkelaars. Primair kiezen wij daarom voor de doelgroep Jongeren.

Voor Hôtelieu Manhattan is in april 2021 een ontwerpplan vastgesteld, dat in augustus op de financiële haalbaarheid wordt doorgerekend, mits het Funderingsonderzoek dat binnen de gehele wijk plaatsvindt, een positieve uitkomst biedt.
(zie: Bijlage b)


7. Het onderwijs als broedplaats

Met de voorstellen ter “verduidelijking van de burgerschapsopdracht binnen het funderend onderwijs” (2019) is de Minister van Onderwijs al meer dan 10 jaar dringend opgetreden in het aanscherpen van die opdracht met respect voor de pluriformiteit (maar er zijn grenzen, zegt hij).

De drieledige kern van de burgerschapsopdracht blijft:

 1. “het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat,
 2. de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens,
 3. het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen, deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving”.

Daarnaast schrijft de Omgevingswet in 2018 voor, dat hogere en lagere overheden een omgevingsvisie moeten formuleren. Die wet moet burgerschap en participatie bevorderen.

In het verlengde daarvan stelt Rotterdam in april 2021 voor:

 • “Vanaf 2022 meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen wijk.
  Een nieuwe wijkdemocratie…bewoners en ondernemers zij aan zij met hun zelfgekozen wijkraad..”

Terwijl twee maanden eerder de moeizame ontwikkeling van de wijkraden in een evaluatie van de Erasmus Universiteit nog een “somber beeld” geeft.
In dat kader hebben wij B&W geadviseerd, een 2-sporenbeleid te ontwikkelen: wijkbeleid en burgerschapsvorming. Met als proefproject “De basis de baas in de Meineszhood”.

Zowel Rijk als Gemeente lijken nog steeds ‘gecompartimenteerd’ beleid te voeren. Het gaat dan echter niet, of slechts zeer moeizaam, lukken als decentralisatie van beleid ter verlevendiging en democratisering van de wijk wordt los gezien van burgerschapsvorming, die niet verder gaat dan maatschappijleer, staatsinrichting en actief deel uitmaken van de samenleving.
Dat lijkt meer op onderwijs om goed toegerust in de wereld van gisteren te stappen.

De burgerschapseducatie moet kunnen uitgaan van een ‘mindset’ gericht op de wereld van morgen en met een traject waarlangs funderingsstappen volgordelijk kunnen worden gezet.

Die ‘mindset’ noemen we ‘globaal bewustzijn’.
In dat traject zijn 3 funderings-stappen van belang voor de ontwikkeling van die mindset:

 1. Organisaties Instellingen Ondernemingen: Alles is zoals het is.
  Werken aan de wereld van morgen begint vandaag met alles wat er is.
  Mensen zijn er met vele, soms tegenstrijdige opvattingen. De mens komt van ver, maar manifesteert zich meer en meer als een globaal herkenbaar individu.
  De rechten van de mens, inclusief vrijheid van mening, religie, onderwijs en vereniging, ontwikkelen zich steeds sneller tot globaal herkenbare, gegunde en participatie bevorderende uitgangspunten, zowel voor politiek als institutioneel beleid, met respect voor individuele vrijheid.
  Het effect is een politiek-maatschappelijk gezonde voedingsbodem voor het geloof in de wereld van morgen.
   
 2. De overheid stimuleert globaal bewustzijn en inclusief denken in het onderwijs
  Bijna alle mensen leven vanuit een specifiek bewustzijn. Ze zijn ‘iets’ van huis uit, door de groepering, de streek of het land waar ze deel van uitmaken. Steeds vaker kom je mensen tegen die hun specifieke bewustzijn niet meer primair stellen, maar onderdeel laten zijn van hun globaal bewustzijn; het bewustzijnsspectrum dat alle mensen wereldwijd met elkaar gemeen hebben. Dat is een solide basis voor inclusief denken met respect voor de specifieke opvattingen van de medemens.
   
 3. Jongeren kunnen een gaingate ontwikkelen tot een basisniveau vrij van belasting.
  In de laatste jaren van het primair onderwijs zijn veel kinderen al in staat, zelfstandig of met een groepje ideeën te ontwikkelen die perspectief bieden voor een toekomstig verdienmodel. Actief burgerschap en omgevingsoriëntatie scheppen daar de voorwaarden voor. In een gaingate-samenwerkingsverband kunnen ze leren participeren, collectief investeren en presteren.
  Het vervolgonderwijs bouwt hier effectiever op voort door de interessegebieden van de leerlingen sneller te kunnen betrekken bij het differentiëren van de leerstof.
  Dat leidt tot een hogere leermotivatie met betere resultaten:
  - begrip voor omstandigheden in de omgeving en
  - effectieve, diensten en voorzieningen voor wijk, web of regio.


8. ID-recht als basis
Voorwaardelijk naar de wereld van morgen

uitgangspunt:

Basis-educatie geeft een leerling voldoende inzicht & vaardigheid om actief te kunnen werken aan zijn intuïtieve doelgerichtheid. Immers, het merendeel van onze ouders en voorouders stroomt al meer dan 100 jaar probleemloos het vervolgonderwijs in-, de arbeidsmarkt op, of kijkt vredig terug op het verleden.

Nu de wereld globaliseert en universele waarden overal lijken te gelden, begrijpt een leerling de wereld soms indringender dan de leraar; het kind zijn universum wellicht beter dan zijn ouders.

Meer dan ooit is duidelijk, dat komende generaties zullen moeten leren omgaan met nieuwe, soms aanstormende vraagstukken. De globale arbeidsmarkt, het klimaat en de energie-verslindende drift van het economisch systeem dwingen tot nadenken. Immers, onze democratische welvaartsstaat kan als model niet over de gehele wereld worden uitgerold, maar heeft voor zijn eigen instandhouding wel een groter deel van de wereld nodig.
Heikele kwesties dienen zich reeds aan, waarvoor globale solidariteit en een generaties breed draagvlak moeten worden geschapen, die de toets van godsdienst & wetenschap kunnen doorstaan.

Wie de basisschool verlaat, verruimt weliswaar zijn omgeving in veel opzichten, maar betreedt tegelijkertijd een spoor dat zich al snel kan verengen richting "functionele identiteit" in een systeem dat Staat, Religie of Onderneming heet en waaraan soms geen ontsnappen mogelijk lijkt zonder te ontsporen. Velen die de basisschool verlaten (12 jaar) zouden er baat bij hebben, als ze hun aankomende ID-plicht (14 jaar) mogen leren hanteren als een
ID-recht:

Het recht, jezelf te ontwikkelen in de stimulerende omgeving van onderwijs & samenleving en daarmee "krediet" verwerven voor het sociale, economische & culturele netwerk waarin het leven zin & richting krijgt.
Veel basisschoolleerlingen zijn zeer bedreven in het maken van een virtuele identiteit.

Ze participeren in chats & games zonder enige hinder en geven vaak in vertrouwen persoonlijke data als prijs voor het meedoen.
Voor het begaan van de openbare weg leert een kind van ouders & onderwijs de regels.
In de virtuele wereld schieten dezen echter tekort. Voor surfen over het wereldwijde web ben je jezelf of maak je "profielen" aan bij providers. Je bent al snel geneigd "akkoord" aan te vinken om een app te installeren. Voor je het weet, heb je er een wereld bij.
Van providers (netwerken-informatie-software) wordt verwacht dat ze zich globaal aan de wet- & regelgeving houden. Dat is in principe voldoende, ook in de virtuele wereld. Maar de leefwereld van de individuele surfer/deelnemer/burger raakt daar meer & meer mee verweven.
De virtuele omgeving kent nu ook overheidsloketten, forums en verborgen afleiders, die het handelen in de werkelijke omgeving ernstig kunnen beïnvloeden, o.a. door algoritmische onvolkomenheden of het beperkend gebruik met een verleidelijk premium-verdienmodel van de aanbieder.

Het basisonderwijs heeft hier een mooie taak om in het educatieve aspect "omgevings-verantwoordelijkheid" ook de virtuele omgeving te betrekken. De methode die het onderwijs gebruikt is hierbij niet in het geding, maar juist de bron & opslag van de informatie die de leerling wordt aangeboden en die hij/zij/hen verwerkt of produceert voor de eigen ontwikkeling.
Dit geheel wordt nu vaak met rapporten, een einddiploma, een musical of een website van het schoolreisje afgedaan. Maar een overzicht van de verwerkte leerstof wordt zelden verstrekt, evenals het inzicht in de specifieke interessevelden, waarin de leerling zich in die jaren heeft weten te onderscheiden.

Die verworven informatie zou de school als "Personal Informary" aan het diploma kunnen toevoegen. De leerling kan hiermee vanaf de basis zijn persoonlijke ID uitbouwen en zijn kredietwaardigheid vergroten. Vervolgonderwijs en zelf verworven informatie kunnen voortdurend worden toegevoegd en waarborgen een virtuele persoonlijkheid, die zich weet waar te maken in de reële wereld. Deze databank vormt vanzelf een beveiligingsbastion, het “ioi-modem”.
De informatie wordt een dimensie gegeven door de leerling daarin zijn persoonlijke voorkeur kenbaar te laten maken. Het enige dat de buitenwereld hiervoor nodig heeft, is een model dat globale acceptatie garandeert en individueel voordeel waarborgt; rechten gaan immer aan plichten vooraf. De ID-plicht krijgt meer dimensies, omdat ID-recht inhoud heeft gekregen en de leerling zelf de sleuteldrager is van zijn informatie.

Het informary-model kan door onderwijs & overheid van zo’n waarborg worden voorzien. En de databanken van onderwijs, instellingen en overheid kunnen gecodeerd-geanonimiseerd door wetenschap worden doorzocht voor de route naar de wereld van morgen.

Naast de argumenten voor jeugdbeleid die aandacht van ouders, onderwijs & overheid rechtvaardigen voor de positie van de basisschoolverlater, zijn er twee argumenten voor "Younger Policy", oftewel “nieuw beleid” dat op basis van generatieve solidariteit ruimte biedt voor opgroeien & leven met verantwoordelijkheden in de eigen omgeving:

 • urbanisering & individualisering van de samenleving
  naarmate mobiliteit en migratie toenemen dienen onderwijs en overheid meer aandacht te waarborgen voor "hooding & rooting", opgroeien met een omgevingsgevoel, ‘environmentality’.
   
 • "de wereld is voor morgen bedoeld"
  meer dan vroeger moeten we rekening houden met globaal-effecten op langere termijn. De jongere moet zich daar bewust van mogen zijn en de oudere daarop kunnen aanspreken.

Younger Policy in het perspectief van ID-recht en -plicht, betekent dat een 12-jarige:

 • Het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen met gewaarborgde componenten.
 • Verantwoordelijkheden mag dragen en ontwikkelen in zijn omgeving en deze ook (im)materieel beloond mag zien.
 • Het recht heeft, gehoord te worden in kwesties die zijn omgeving aangaan.

Daarbij kan in ons land gedacht worden aan:

 • Een BSN-account,
  waar de ouders de eerste jaren autonoom toegang toe hebben.
  Vanaf 8 wordt het kind gefaseerd autonoom (zie: het IOI-modem)
 • Participatie in referenda, actief & passief meedoen aan volksraadpleging,
 • ID-Recht op het doorontwikkelen & activeren van ID-krediet.
  Dit kan met het gaingate-model vrij eenvoudig
 • Woonrecht in de sociaal-educatieve omgeving elke stadswijk heeft een buurt herberg
 • Gespecificeerd stemrecht zodra ID-plicht ingaat (vanaf 14 jaar).


Voorwaardelijk naar de wereld van morgen.

Met deze subtitel van paragraaf 8 willen we aangeven, het zeer wel mogelijk te achten, dat wij mensen wereldwijd onze risicovolle tocht naar de wereld van morgen met vertrouwen kunnen gaan, mits er vanuit het kind gedacht wordt.

Om het in voor veel gelovigen bekende termen te zeggen:

De Volwassenen zijn verjaagd uit het Paradijs, hun kinderen moesten in het zweet des aanschijns een weg vinden, maar onze kinderen kunnen meemaken dat wereldwijd het Maradijs gevonden wordt op aarde.

Ondanks de sombere perspectieven vandaag: Dankzij de cascadische versnellingen die datatechnologie, globaal bewustzijn en inclusief denken ons geven.


9. De financieel-ethische paragraaf

Het Manhattan Project 3.01 wordt geheel betaald vanuit het netto vermogen van de participanten. Het kreeg een stimulerende basis, toen in 1999 het spaarresultaat voor een zeezeilboot kon worden ingezet voor Gaingate#Manhattan.
De administratie is opgezet volgens het model uit de nota Gaingate & Trybe.
Projecten met derden worden conform de vigerende wet- en regelgeving verantwoord.

Het project legt een zware wissel op de participanten, omdat we geloven in de wereld van morgen.

We willen niet handelen in de geest van de fintechs van vandaag, zoals bijvoorbeeld Ini Akpan, manager van het Noorse Opera/Opay dat verwoordt:

“We willen de app voor alles zijn. We zoeken via gebruikersdata uit wat de klanten willen en dan bieden we dat aan. Zo kunnen we hun aandacht vasthouden. En dan het liefst zo snel mogelijk. We gaan niet wachten op regelgeving. Alleen als je grote risico's neemt kun je grote winsten boeken. Je moet je handen vies durven maken.”
(zie Volkskrant van 2021-07-01 blz.16: “De digitale O-Revolutie)

Wij geloven in ons ioi-modem, de app voor morgen, waar je alles vanuit jezelf beheert. Ieder is de sleuteldrager van zijn eigen data en vermogen. Gegevens zijn geanonimiseerd opgeslagen in een gaingate-gegarandeerd id-systeem. Dat maakt veel rompslomp van politieke, administratieve en sociale systemen in een keer overbodig.

De solide fintechs van heden zijn morgen de integere bewakers van de door jou gecodeerde data met serverhubs in jouw omgeving.

Jouw bij geboorte verkregen Burgerservicenummer, gekoppeld aan een BSN-rekening waarvan je vanaf je 7e jaar invloed kunt hebben op de besteding van kinderbijslag of andere toeslagen, geeft je een positie in de overheidsadministratie. Je kunt er ook bedragen van onderbrengen bij banken of andere financiële dienstverleners. Dit stelt je in staat om met jouw IOI-modem een unieke persoonlijkheid/identiteit te ontwikkelen en te onderhouden in de reële en virtuele wereld.
Zo ben je als “de mens van morgen” voor jezelf permanent in een optimale positie en kun je de medemens naar eigen keuze laten delen in door jou te bepalen relevante gegevens.

 

Wat voor ons geldt, moet voor jou ook mogen.
Niemand is schuldig aan zichzelf.

 

10. Statuten SGM en SBW
in het licht van de Wet Bestuur en Toezicht 2021.

 

Stichting Groot Manhattan statuten Stichting de Binnenweg
Krakers HAL-gebouw legaal platform voor beheer en omgevingsfunctie reden
 
initiatief Drie leden woongroep de Binnenweg uit onvrede over de woongroep-vereniging
1988-12-01 opgericht 1990-06-14
Eugène Kortekaas
Claudio Bartolozzi
Hieronymus Derks
comparanten Eugène Kortekaas
Jan van Hensbergen
Rotterdam  zetel Rotterdam
- interactieve relatie tussen kunst en kop van zuid,
- verwerven en beheer van accommodaties
doel - entameren en steunen van vernieuwende initiatieven voor
kunst, cultuur, welzijn en beleid.
Eugène Kortekaas (vz)
Jan van Hensbergen (secr-pm)
vacature DB-lid
 
bestuur Jan van Hensbergen (vz-pm)
Eugène Kortekaas (secr.)
vacature penningmeester
beheer en verantwoording
woonproject trybe #manhattan
 actueel beheer en verantwoording
werkproject gaingate #manhattan
Het ontwikkelen en verfijnen
van het trybe-model;
het bevorderen van het model als
instrument voor nieuw beleid.
intentioneel Het ontwikkelen en verfijnen
van het gaingate-model;
het bevorderen van het model
als instrument voor nieuw beleid.
Het avs-budget wordt voldaan vanuit
het netto-vermogen van de bestuurders
financieel
avs-budget
*
Het avs-budget wordt voldaan vanuit
het netto-vermogen van de
bestuurders
projecten worden conform
vigerende regelgeving uitgevoerd
financieel
projecten
projecten worden conform
vigerende regelgeving uitgevoerd


De Statuten zijn 30 jaar geleden vastgesteld en in 1994 gebruikt om het Manhattan Project als woon-/werkexperiment een verantwoordingskader te geven. In december 1998 is het project opgestart en in februari 1999 zijn de modellen Trybe en Gaingate gepresenteerd. Beide modellen hebben een “Tertium” die als ‘toezichthouder’ dan wel ‘intermediair’ kan optreden in geschillen.

Met ingang van juli 2021 is de nieuwe
Wet Bestuur en Toezicht (WBT) van kracht. Deze biedt de mogelijkheid tot het instellen van een Raad van Toezicht (een monistisch model), danwel een Raad van Commissarissen (een dualistisch model). Daarnaast verplicht de WBT een regeling vast te leggen wanneer er sprake is of zou kunnen zijn van tegenstrijdige belangen zijn.

Punten van aandacht:

 1. De hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders krijgt een grotere reikwijdte

 2. Bij een tegenstrijdig belang moet een bestuurder zich van besluitvorming onthouden

 3. Eén bestuurder mag nooit meer stemmacht hebben dan de andere bestuurders tezamen

 4. Bij “buitengewoon voordeel” van een lid is diens UBO-registratie bij KVK verplicht.

 5. Er dient een regeling te zijn voor ‘ontstentenis of belet’ (afwezigheid van het bestuur)

 6. Bij grotere stichtingen wordt een Raad van Toezicht aanbevolen

 7. Afspraken moeten statutair bij de notaris worden vastgesteld.

 

Na bespreking op 31 mei 2021 voor kennisgeving aangenomen tijdens de
Jaarvergadering te Rotterdam op 8 augustus 2021,

(E.W.D.M. Kortekaas), vz SGM                                 (J.A.M. van Hensbergen), vz SBW

 

 

11. Projectuitgaven

PDF-versies:

APP2021: Position Paper
geïllustreerde en
bijgewerkte uitgave

Gaingate & Trybe
modellen voor globale cohesie
vanuit de rafels van de samenleving

Hôtelieu Meineszhood: De Buurtherberg
sociale innovatie voor wijk gerelateerde
stadsvernieuwing.

De basis de baas
Proefproject Meineszhood.
Tweesporen:
Burgerschap en Wijkinnovatie

Rijp voor de Gijp
Met één zetel naar
de wereld van morgen

Het HAL-project  
Een kraakactie voor
de Kop van Zuid


12. Colophon

APP2021 is een uitgave van:
Stichting de Binnenweg  &
Stichting Groot Manhattan

Redactie en Lay Out: Gaingate#Manhattan

Deze uitgave is een vervolg op:

 • De aankondiging van het project in acht opiniebladen (jan/feb 1993)

 • Het Nulnummer van 27 augustus 1998,
  de eerste gedrukte uitgave van het gaingate model verspreid in 30 exemplaren

 • Publicatie van de website Gaingate.com op 17 december 1998

 • CD Julian Lucas Informary
  30 exemplaren verstuurd naar ‘foes friends family’ <waaronder de overheid> op 21 januari 2000.

APP2021
Jaarverslag 8 augustus 2021.
Na verwerking reacties als Position Paper 2021 bereikbaar op: https://gaingate.com/manhattan.htm/

 

Position Paper 2021

1.   Inleiding
2.   Uitgangspunten
3.   De modellen
4.   Verantwoordingskader
5.   Het woon-/werkexperiment
6.   Hôtelieu Meineszhood
7.   Het onderwijs als broedplaats
8.   ID-recht als basis
9.   De financieel-ethische paragraaf
10. Statuten van SGM en SBW
11. Projectuitgaven
12. Colophon

Geïllustreerde uitgave in PDF
 


Manhattan  Project  3.01
renergetic copyright 1998

NL  3022 BL 54   last update  13-08-2022 15:41
 
disclaimer   Q&A   contact