LITERATUURLIJST

Info-bronnen tijdens scriptie-werkzaamheden 1967

Denkers, V.,
Vernieuwing van het geschiedenisonderwijs.
Tilburg 1958.

Gilles van Hees,
De school
Groningen 1964.

Jonge, J. en Mourik, J.van,
Geschiedenis.
Groningen 1958.

Verhiel, A.,
Waarde van het geschiedenisonderwijs
O.E.B. 47-2

Roth, H.
Kind und Geschichte
Muenchen l955

Bouma, T.
Geschiedenis-didactiek en denkpsychologie.
Groningen 1949.

Weert, R. van
Genesis van het maatschappelijk werk
Sociale Academie Enschede 1964

Berger, P.
Sociologisch denken
Antwerpen 1966

Boerwinkel, F.
Inclusief denken; een andere tijd vraagt een ander denken.
Hilversum 1966

Doorn, J.A.A.van en Lammers, C.J.
Moderne Sociologie; systematiek en analyse
Antwerpen 1964.

Jong, A.T.
Beperkt de samenlevingsstruktuur de doelmatigheid van het maatschappelijk werk?
Enschede 1967.

 Nawoord

Wij willen vanaf deze plaats de onderwijzers van de
 St.-Jozefschool te Noordwijkerhout
danken voor de medewerking, die zij ons verleenden.

Wij menen dat deze overdenking
-meer pretentie wil deze scriptie niet hebben-
waardevol was in het kader van de opleiding tot volledig bevoegd onderwijzer.

Moge de lezer, zo hij zich nog niet verdiept heeft in geschiedenis,
door deze summiere verhandeling, belangstelling krijgen
voor een van de meest intrigerende aspecten van
ons menselijk bestaan.

en moge de lezer ook begrepen hebben, dat
de verontrustende woorden van
Gustav Wyneken:
  “Wir haben eine unhistorisch denkende Generation zu erziehen...”
pas kunnen worden begrepen vanuit een
docent/methode-invalshoek,
althans vanaf de invoering van de leerplichtwet.
 

Jan van Hensbergen
Noordwijkerhout

 


Bijschrift van de leraar didactiek:

Nadat ik al tevreden was met het "klad",
kan "accoord" na
diverse "verbeteringen" en "aanvullingen"
natuurlijk niet achterwege blijven.

Blij dat je graag geschiedenis
geeft, maar .... natuurkunde, aardrijkskunde
en de expressievakken mag je niet tekort
doen.

Veel succes !

7/7/67,

Th. van Dijk.


1.00  THEORETISCH GEDEELTE. 
1.10  Geschiedenis in het algemeen 
1.20  Doelstellingen van het geschiedenisonderwijs
1.21  Het hoofddoel
1.22  Partiële en nevendoelstellingen

2.00  PRAKTISCH GEDEELTE
2.10  Het leerplan
2.20  De methode
2.30  Kinderen en geschiedenis
2.40  Leergesprek en leerprestatie

3.00  NABESCHOUWING 
3.10  De leerkrachten over de methode
3.20  Voorlopige conclusies
 

BIJLAGEN:
1.
de leerlingen over het vak geschiedenis
2. de leerlingen over het geschiedenisboek

 

Info-bronnen bij web-werkzaamheden 2019

Lucia Hogervorst
Landen, Historien.nl
Van heldendaad tot schandvlek
onderzoek geschiedenis schoolboekjes 2005
verschuivende opvattingen over de VOC

Jasper Rijpma
Masterscriptie UvA, 2012
Jan Pieterszoon Coen op school Historisch besef
en geschiedenisonderwijs in Nederland, 1857 – 2011

Een mooi beeld van Coen in de diverse methoden
van het geschiedenisonderwijs.

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 26-09-2022 10:06