Manhattan Project 3.01
tertium datur / able to gain

Position Paper 2022

01. Inleiding
02. Uitgangspunten
03. De modellen
04. Verantwoordingskader
05. Het woon-/werkexperiment
06. Hôtelieu Meineszhood
07. Het onderwijs als broedplaats
08. ID-recht als basis
09. De financieel-ethische paragraaf
10. Statuten van SGM en SBW
11. Projectuitgaven
12. Colophon

updates    2023
projecten in pdf

1. Inleiding

1.1    Toeval en Onvermijdelijkheid

Meer dan ooit is het duidelijk, dat de mondiale samenleving, menselijkerwijs gesproken, een ingrijpende herbezinning op haar handelen nodig heeft om met vertrouwen de wereld van morgen tegemoet te treden.
Meer dan ooit wordt die urgentie mondiaal herkend. En meer dan ooit is de mens in staat daar globaal en effectief aan te werken.

Maar zolang tussen 'weten en er naar handelen' voor het overgrote deel van de medemensen nog substantiële vragen leven, als: "Hoe overleven we vandaag en morgen?", is er voor de resterende minderheid geen hoopvol perspectief, anders dan:

met welberaden spoed
naar een
Nieuwe Europese Eenvoud


Het Manhattan Project 3.01 is een woon-/werkexperiment ter ontwikkeling van een woon- en verdienmodel dat kan worden gehanteerd voor het begrijpen en toepassen van globaal bewustzijn in termen van universeel herkenbare en toetsbare ideeën voor een betere wereld.
Het is formeel gestart in december 1998 met de publicatie van de website gaingate.com.

Maar het project heeft zijn wortels ver in de vorige eeuw. Met actiegroep  "Leven nu,....en morgen?" van Sociëteit Ante Portas (
De Blauwe Revolutie & Inclusief Denken om het met twee boektitels van respectievelijk Piet Reckman en Feitse Boerwinkel samen te vatten) eind jaren zestig in de Duin- & Bollenstreek. En met de  de HAL-kraak  eind jaren 80, toen een groep krakers uit De Fabriek te Rotterdam en studenten van de Kunstacademie een bijdrage wilden leveren aan de ontwikkeling van de “Kop van Zuid”. Ze wilden het Hoofdkantoor behouden als cultureel centrum voor de bewoners en de kunstenaars, gericht op interactieve stadsvernieuwing. (Het HAL-project)


1.2    Manhattan Project 3.01
is qua naam als het ware bij toeval ontstaan.

Op de Wilhelminapier ontdekten de HAL-krakers, dat een bescheiden Ontmoetingscentrum voor Kaap-Verdianen zich op de pier presenteerde als Stichting Klein Manhattan. Daarop werd besloten de werktitel voor de eigen Stichting CIHAL, Cutureel Initiatief Holland Amerika Lijn, te wijzigen in Stichting Groot Manhattan.

 

 

De toevoeging 3.01 verwijst naar de twee beschamende Manhattan Projecten die aan de onze zijn vooraf gegaan:

1626:
De oprichting van een slavenmarkt door Nederlanders na aankoop van Manhattan, een voormalige begraafplaats van “de wilden”, zoals de oorspronkelijke bewoners van de huidige VS beschreven werden.
Bij de stichting van ‘Nieuw Amsterdam’, wilden 'wij' hen op suikerplantages laten werken. Toen 'zij' daar geen zin in hadden, werden er tot slaaf gemaakte mensen gekocht in Afrika en verkocht aan blanke kolonisten. Dat waren in feite landveroveraars vanuit Europa, die zich aanvankelijk in het wilde weg stukken grond toe-eigenden.
Een VOC/WIC-mentaliteit met gevolgen die tot heden gevoeld worden en meer dan excuses waard zijn.

1940:
De geheime voorbereiding door westerse geleerden van de atoombom, waardoor de Verenigde Staten twee steden met onschuldige burgers kon verwoesten, teneinde de Japanners “mores” te leren.
Ook Duitse steden werden plat gebombardeerd door de westerse geallieerden die daarmee de oorlogsmethodiek van de verfoeide nazi's evenaarden.
Die wijze van handelen heeft kenmerken van 'Atlantische Suprematie' en is dus eveneens een schande voor ons, westerlingen met christelijke roots.

1998:
Met excuses voor dat verleden is ons Manhattan Project opgestart, gericht op de ontwikkeling van een model waarlangs wereldwijd de mens zich gelijkwaardig en respectvol kan inzetten voor de wereld van morgen.

 


2.      Uitgangspunten

2.1    Globaal Bewustzijn
Met globaal bewustzijn kan de mens zich zowel wereldwijd als in wijk of dorp redden. Maar meestal discrimineert/beperkt de mens zichzelf tot “iets”.
Presenteert die zich niet binnen het abc van de samenleving (arbeider, baas, consument), dan kan die zich voordoen als politicus, gelovige, wetenschapper, Aziaat, Achterhoeker of Anders.

In globaal bewustzijn zetelt het besef, dat de aarde:

 • een planeet is, in een dag-/nachtritme cirkelend om de zon;
 • een oppervlakte heeft die merendeels uit (zee-)water bestaat, afgewisseld met continenten waar mensen op wonen in diverse staten van politiek, welzijn en welvaart;
 • een geschiedenis heeft die in de beleving van heel veel mensen varieert: Van meer dan 3 duizend jaar ………………. tot meer dan 3 miljard jaar;
 • een kosmologische tijdelijkheid heeft die door menselijk gedrag kan leiden tot afname van de biodiversiteit met een toenemend risico voor het menselijk voortbestaan.

Het effect van globaal bewustzijn is een wederzijdse acceptatie met interesse in elkaars opvattingen, waardoor een vruchtbare voedingsbodem ontstaat voor het geloof in de wereld van morgen.

2.2     Inclusief Denken
Vanuit Afrika, leerden we, heeft de mens zich 40.000 jaar geleden over heel de wereld verspreid. Duizenden jaren later is die dat totaal vergeten. 500 jaar geleden ‘ontdekte’ Columbus Amerika. De aarde was niet plat, maar een bol.
Landen begonnen een strijd om de hegemonie over heel de wereld. Tot in de vorige eeuw werden er ‘wereldoorlogen’ gevoerd om gebiedsuitbreiding of economisch gewin. En de dreiging is nog steeds niet uit de lucht. Ook nu nog zijn er continentaal/regionaal heftige opstanden en revoluties.

Maar meer en meer groeit het besef, dat vechten en oorlog voeren achterhaalde, ouderwetse, dus in feite schandalige manieren zijn om je gelijk te halen. Sterker nog, wie een oorlog begint, heeft meestal geen gelijk.

We hebben één wereld en onze voorouders hebben in hun optiek het beste met hun kinderen voor gehad, net als al de voorouders in andere landen en streken.
Met beleefde excuses aan elkaar zijn we klaar voor de wereld van morgen.

Heel de wereld begint met heel de mensheid*.


2.3     Ken Jezelf
In de omgeving waarin je opgroeit begint jouw ‘normaal’ en noem je anderen soms “niet normaal’. Wat jij van de ander denkt, denkt die ander echter vaak van jou.
Op die manier schiet het dan ook niet op met inclusief denken, zolang je jezelf ‘superieur’ acht.
Wees dus bescheiden met het etaleren van jouw kwaliteiten en wees benieuwd naar het denken van de ander.
Zo vind je de weg in de groei van bewustzijn en ontdek je, er een steeds beter mens van te worden.


2.4    Tertium Datur
Iets is waar of onwaar. Een derde mogelijkheid bestaat niet: “Tertium Non Datur”, luidde de filosofische imperatief eeuwenlang. De Kwantumtheorie schudt aan die boom der kennis.

Van daar uit ontstond de gedachtesprong naar het realiseren van een betrouwbare benadering voor een mondiaal acceptabel communicatiemodel voor de markt van 'vraag & aanbod':

Tertium Datur = Able to Gain

Dat ‘Tertium’ staat hier voor de vertrouwenspersoon van iemand, een groep of een project. De 'tertium' garandeert dat de diensten of producten van dat project en de betrokken mensen, voldoen aan de standaard voor de regionaal acceptabele kwaliteit.
En wie door een of meer Tertia wordt gesteund, heeft een betrouwbaar verdien- of woonmodel. Initiatieven met een aanbod dat ook buiten de eigen regio wordt aangeboden, hebben minstens één tertium die op loopafstand van de aanbieder kan worden geraadpleegd.
 

2.5     Kindgerichte aanpak
Werken aan de wereld van morgen wordt kansrijker naarmate het kind erbij betrokken wordt. Kinderen van nu zullen de samenleving morgen verder moeten dragen.
Wij ouderen zijn er tot heden niet in geslaagd, de mensheid zorgenvrij te krijgen.
In paragraaf 8, “ID-recht als basis”, lichten we dat toe.


2.6     De woon- en werksituatie
Wonen en werken zijn de twee belangrijkste drijfveren voor mensen om op zoek te gaan naar een zinvol bestaan, wanneer hun omgeving dat niet kan bieden. Met wanhoop en soms pijn in het hart verlaten ze hun familie, zwerven door een woestijn of peddelen op goed geluk de zee over.

Met de modellen Gaingate en Trybe leren kinderen hun woonsituatie te beschrijven en zelf al vroeg een gaingate te beginnen in hun eigen omgeving.
De modellen zijn ook implementeerbaar in die gebieden, waar nu veel mensen nog twijfelen over blijven zonder perspectief op een menswaardige toekomst, of vertrekken met de moed der wanhoop.


3.     De modellen

3.1    Trybe

Een woonwaardig model voor één of meer mensen: 1-persoonhuishouden, gezin, familie, commune, internaat, peloton of geïnterneerde werkploeg. Wat hen tot Trybe maakt, is de wooneenheid met een omgevingsgericht doel dat als Gaingate kan worden gepresenteerd.

Trybe Manhattan zelf staat open voor de buurt met een office- en huiskamerfunctie, maar legt geen verplichtingen op. Er is één verwachting, gestoeld op het Argument van Aqaba:

“Wij doen binnen niets dat buiten verboden is.”

Leden van een Trybe hebben allen een individuele verantwoordelijkheid in de eigen positie, passend binnen de culturele, fysieke, mentale en leeftijd gerelateerde omstandigheden van de betreffende groep. Dat is een gerespecteerd belang.
Leden van een Trybe kunnen daarbij ook nog, zowel individueel als in een gezamenlijkheid, participeren in een Gaingate met vrienden of bekenden.
Zelfs gewoon naast een eigen baan.
Bijvoorbeeld: vrienden die een muziek-/theatergroep opstarten; studenten die een studiebegeleidingsgroep voor scholieren willen beginnen; werknemers die binnen hun bedrijf potentieel zien om een aanvullende dienst te ontwikkelen. Dat is allemaal makkelijker en verantwoorder mogelijk met een gaingate-model.


3.2    Gaingate
Een verdienwaardig model voor één of meer mensen om zich in de omgeving te presenteren met een aanbod van diensten of producten.
Wie binnen wijk- of werkomstandigheden ruimte of mogelijkheden ziet om een Gaingate te beginnen, is vrij om daar een voorstel voor te ontwikkelen. Dat kan individueel of met vrienden, collega’s in de reële of virtuele wereld.

In een ideale situatie, waarbij het primair onderwijs binnen het leercurriculum aandacht besteedt aan globaal bewustzijn, ID-recht en burgerschap, kan een leerling tussen 10 en 12 jaar al voldoende cognitief-empathisch geëquipeerd raken om alleen of met vrienden een gaingate op te starten.
 

3.3    De implementatie
In 1998 zijn de modellen gepresenteerd en is begonnen met het zicht krijgen op de optimale omstandigheden om het woon-/werkexperiment te ontwikkelen.

Werkwijze: ‘Ab Ovo’, oftewel ‘vanaf het ei’.
Dus geen projectplan, geen subsidies, of dwingende voorschriften; louter de wet en de vrije omstandigheden.

De enige voorwaarde voor de realisering ervan ligt in het motto “Boven geven en onder nemen”:

Wat we de overheid vragen, is ruimte bieden aan onderwijs en samenleving;
de samenleving en het onderwijs vragen we die ruimte te benutten.

Want wie binnen een groep of samenleving actief wil zijn, zal over het algemeen in & vanuit zijn omgeving geheel zinvol bezig kunnen gaan.


4.      Verantwoordingskader

4.1    Wet- en Regelgeving
Zolang er voor de modellen Gaingate en Trybe nog geen juridische basis is, zal Stichting de Binnenweg (SBW) als rechtspersoon optreden voor Gaingate Manhattan;
Trybe Manhattan zal door Stichting Groot Manhattan (SGM) worden vertegenwoordigd.

4.2   Bestuur en Toezicht
De Wet Bestuur en Toezicht, die per 1 juli 2021 van kracht is, geeft geen aanleiding voor bijzondere bepalingen. De hoofdelijke aansprakelijkheid was al van toepassing en de omvang van beide stichtingen, klein bestuur zonder personeel of inspraakorganen, maakt een Raad van Toezicht of van Commissarissen overbodig.
De Tertia hebben in feite dezelfde functies en bevoegdheden als de in de WBT genoemde Raden. Regelingen voor Ontstentenis of Belet, en ter voorkoming van Tegenstrijdig Belang worden aan de statuten toegevoegd. Ook is de UBO-registratie niet aan de orde, omdat er binnen ons project geen “Ultimate Beneficial Owners” te vinden zijn.

4.3    De Tertium / Tertia
Iedere Gaingate heeft één of meer Tertia. Het kan daarbij gaan om een ouder, leraar, kapper, jeugdwerker of buurvrouw; een persoon dus in wie substantieel vertrouwen gesteld wordt.
Het kan ook de actuele werkgever zijn als er binnen of tussen bedrijven ruimte bestaat voor een gaingate als ‘startup’; of de uitkeringsinstantie, wanneer cliënt en consulent daar perspectief zien voor een structurele oplossing van het arbeidsparticipatie-probleem.
Tertia kunnen bemiddelen bij interne geschillen, hebben recht op informatie en kunnen bij problemen tussen aanbieder en koper met de Tertium van de andere partij een dwingend advies uitbrengen.

4.4    De Tertia van Trybe#Manhattan
Bij de presentatie van de modellen via de website Gaingate.com (1998) zijn de Sociale Dienst van Rotterdam, uitkeringsinstantie voor een van de leden, en de Provincie Noord-Holland, opdrachtgever voor de ander, genoemd als Tertia, alsmede vrienden en familie die in de colofon van de website vermeld staan.
Daar is in principe nog niets in gewijzigd, zij het dat de relatie met Noord-Holland inmiddels is omgezet in een vrijblijvende ABP-pensioenrelatie.
Na de presentatie van de App-update 2021 en de verwerkte reacties, zijn bij de voorbereiding van de APP2022 update een buurvrouw en een buurman aangezocht als referent voor het project:

Eleonora Van Ree (1964), buurvrouw, jurist, beleidsmedewerker Ministerie van Landbouw;
Mustafa Belek (2000), buurman, student MBO - biomedisch analist, parttime werkzaam als chemisch analist.

5.      Het woon-/werkexperiment

5.1    Via Woongroep naar Trybe Manhattan


In 1989 moesten krakers na een uitspraak van de rechter het kantoorgebouw van de Holland Amerika Lijn op de Wilhelminapier te Rotterdam verlaten. Een maand eerder hadden zij met hun Stichting Groot Manhattan (SGM) een plan ontwikkeld, “Het HAL-project”. Ze wilden daarmee het al jaren leegstaande kantoor omvormen tot een sociaal-cultureel centrum, teneinde sloop van het pand te voorkomen. Dit voorstel boden ze de eigenaar aan, die daarop de rechter inschakelde om het pand, vrij van krakers te kunnen verkopen.
Hun ideaal kon dus niet doorgaan.

 


Allen verlieten het pand en daarmee het collectieve idee, een omgevingsgerichte bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Kop van Zuid. De eigenaar verkocht het pand daarop aan een Rotterdams horecacollectief, dat er het huidige Hotel New York in begon.

De groep van 9 krakers, grotendeels afkomstig uit “De Fabriek”, viel uiteen. Enkele leden bleven in Rotterdam en vormden met medewerking van de gemeente een woongroep, “Vereniging de Binnenweg”. Toen deze door ‘onverenigbaarheid van karakters’ uiteen dreigde te vallen, werd een alternatief gezocht met de oprichting van Stichting de Binnenweg (SBW). Een woongroep met sociaal-culturele aspiraties en aandacht voor de wereld van morgen. De gemeente werd gevraagd, of er mogelijk nog een gebouwtje leeg stond, waar de stichting als 'kraakwacht' zou kunnen functioneren.

Daar de gemeente geen accommodatie kon bieden, werd een eigen pand gezocht en begin 1992 gevonden in de Burg. Meineszlaan. Dit pand is gekocht onder hypotheek met huurbeding. Er mocht dus geen verhuur plaatsvinden. Met de SBW-bestuursleden die cliënt waren van de Sociale Dienst, is in 1992 een principe-overeenkomst gesloten, bij te dragen in de kosten van woon- en leeflasten. Het streven was, het persoonlijk inkomen minus 50 Euro per week in te zetten voor het ontwikkelen van werkervarings-projecten binnen de doelstelling van de Stichting. Er was dus
geen huurcontract, maar een participatieverwachting, materieel en immaterieel, binnen het project.
Iedere participant is bestuurlijk medeverantwoordelijk, maar kan bij disfunctioneren ook worden weggestemd uit het project. Tot heden is er eenmaal iemand weggestemd en is voor anderen het project een doorgangshuis geweest naar een beter bestaan.
Ook daarom is er dus geen “huurcontract”. Het experiment draait, omdat ieder zijn inkomen (minus 50 euro per week) inzet voor doelstellingen van het project: versterking van globaal bewustzijn en omgevingsverantwoordelijkheid (environmentality), gebaseerd op inclusief denken.

In 1994 vroegen de HAL-krakers die met Stichting Groot Manhattan naar Amsterdam waren verhuisd, aan Stichting de Binnenweg, hun stichting, die statutair ook in Rotterdam zetelt, over te nemen.
Vanaf 1998 kreeg het Manhattan-project daardoor als “woon-/werkexperiment” meer gestalte. Er is nu een PFP, een
Project Financierings Plan in ontwikkeling, gericht op onderhoud en inrichting van project, pand & personen met in een verder perspectief de verwerving van het pand.
Zo kreeg SBW een gerichter doel: de instandhouding en ontwikkeling van Gaingate Manhattan.

5.2    Participanten Manhattan Project

In de notitie Van Meineszbuurt naar Meineszhood wordt de buurtfunctie van het project nader beschreven.


6.     Hôtelieu Meineszhood
Sociale innovatie voor wijkgerelateerde stadsvernieuwing

Het begrip ‘Hôtel Lieu’ is geïnspireerd door het Middeleeuwse ‘Hôtel Dieu’, dat een stads- of wijk-gebonden gasthuis was voor zieken. Het werd vaak bestuurd door een gemeenschap van broeders of zusters.
In dit plan is het Hôtelieu een buurtherberg, primair binnen de wijkpostcode van de gemeente. De buurtherberg kan in demografische zin meegroeien met de wijk. Zo zijn er  mogelijkheden voor doelgroepen als:

 • Jongeren
  die in de thuissituatie onvoldoende ruimte ervaren voor studie of sociale ontwikkeling;
   
 • Volwassenen
  die na bezinning willen breken met een criminogene of psychische probleemomgeving;
   
 • Ouderen
  die in hun eigen buurt, kleiner behuisd nog een aantal jaren willen doorbrengen.


Jongerenhuisvesting is de laatste decennia een immer toenemend probleem. Met name de verstedelijking van Nederland en het migratie-overschot van de doorgaande globalisering versterken dit vraagstuk.
Daarbij neemt de noodzaak van een adequate aanpak toe, bijvoorbeeld door een inefficiënte politiek-maatschappelijke respons op de sociaal-culturele aspecten van deze ontwikkelingen, of de verschuiving van de politieke verantwoordelijkheid voor sociale woningbouw naar de vrije markt van de projectontwikkelaars. Primair kiezen wij daarom voor doelgroepen als hierboven omschreven.

Voor Hôtelieu Manhattan is in april 2021 een ontwerpplan vastgesteld, dat in augustus op de financiële haalbaarheid wordt doorgerekend,
mits het Funderingsonderzoek dat binnen de gehele wijk plaats vindt een positieve uitkomst biedt. Inmiddels is uit het onderzoek echter gebleken, dat herstel van de funderingnoodzakelijk is.
Begin september 2022 zullen deelgenaren van Blok74 een besluit hierover nemen.
Binnen het Blok opteren sommigen voor de korte termijn (2023); anderen spreken over2030.


7.     Het onderwijs als broedplaats
Met de voorstellen ter “verduidelijking van de burgerschapsopdracht binnen het funderend onderwijs” (2019) is de Minister van Onderwijs al meer dan 12 jaar dringend opgetreden in het aanscherpen van die opdracht met respect voor de pluriformiteit ("maar er zijn grenzen", zegt hij).

De drieledige kern van de burgerschapsopdracht blijft volgens de minister:

 1. het bijbrengen van respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtsstaat,
   
 2. de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens,
   
 3. het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de leerling in staat stellen, deel uit te maken van en bij te dragen aan de pluriforme, democratische Nederlandse samenleving.

Daarnaast schrijft de Omgevingswet in 2018 voor, dat hogere en lagere overheden een omgevingsvisie moeten formuleren. Die wet moet burgerschap en participatie bevorderen.
In het verlengde daarvan stelt Rotterdam in april 2021 voor:

Vanaf 2022 meer zeggenschap voor Rotterdammers over hun eigen wijk.
Een nieuwe wijkdemocratie…bewoners en ondernemers zij aan zij met hun zelfgekozen wijkraad
.”

Dit, terwijl twee maanden eerder de moeizame ontwikkeling van de wijkraden in een evaluatie van de Erasmus Universiteit nog een “somber beeld” geeft.
In dat kader hebben wij B&W geadviseerd, een 2-sporenbeleid te ontwikkelen: wijkbeleid en burgerschapsvorming. Met als proefproject “De basis de baas in de Meineszhood”.

Maar, lazen we op de 010-website, vanaf maart 2022 gaan de 7 leden van de Wijkraad Delfshaven aan de slag met het verzamelen van ideeën van burgers, waarna er plannen gemaakt worden die aan de gemeente in een 'wijkakkoord' zullen worden overhandigd ter uitvoering.
Via e-mail worden we op de hoogte gehouden.

Zowel Rijk als Gemeente lijken nog steeds ‘gecompartimenteerd’ beleid te voeren. Het zal dan echter niet of slechts zeer moeizaam lukken, als decentralisatie van beleid ter verlevendiging en democratisering van de wijk los wordt gezien van burgerschapsvorming die niet verder gaat dan maatschappijleer, staatsinrichting en actief deel uitmaken van de samenleving.
Dat lijkt meer op onderwijs om goed toegerust in de wereld van gisteren te stappen.

De
burgerschapseducatie moet kunnen uitgaan van een ‘mindset’ gericht op de wereld van morgen.

Die ‘mindset’ noemen we ‘globaal bewustzijn’.
In dat traject zijn 3 aandachtsvelden van belang voor de ontwikkeling ervan:

 1. Organisaties Instellingen Ondernemingen: Inventariseer en analyseer wat er is.
  Werken aan de wereld van morgen begint vandaag met alles wat er is.
  Mensen zijn er met vele, soms tegenstrijdige opvattingen. De mens komt van ver, maar manifesteert zich meer en meer als een globaal herkenbaar individu.
  De rechten van de mens, inclusief vrijheid van mening, religie, onderwijs en vereniging, ontwikkelen zich steeds sneller tot globaal herkenbare, gegunde en participatie bevorderende uitgangspunten, zowel voor politiek als institutioneel beleid, met respect voor individuele vrijheid.
  Het effect is een politiek-maatschappelijk gezonde voedingsbodem voor het geloof in de wereld van morgen.
   
 2. Overheid en Onderwijs
  Zij zijn voorwaarden scheppend voor het stimuleren van globaal bewustzijn en inclusief denken in onderwijs en samenleving.
  Bijna alle mensen leven vanuit een specifiek bewustzijn. Ze zijn ‘iets’ van huis uit, door de groepering, de streek of het land waar ze deel van uitmaken. Steeds vaker kom je mensen tegen die hun specifieke bewustzijn niet meer primair stellen, maar onderdeel laten zijn van hun globaal bewustzijn; het bewustzijnsspectrum dat alle mensen wereldwijd met elkaar gemeen hebben. Daarmee ontstaat een solide basis voor inclusief denken met respect voor de specifieke opvattingen van de medemens.
   
 3. Youngers
  Mensen van alle leeftijden die, wereldwijd, het vernieuwende denken van de laatste decennia van harte beleven. De wereld is van iedereen, maar er is maar één planeet waarop we dat menswaardig en respectvol kunnen beleven. Dat vraagt een globale mens-benadering
  Daarom is een instapmodel handig voor de jongere generatie in de sociaal-economische werkelijkheid. Dan kunnen de bestaande modellen voor werk, wonen en vrije tijd zich zonder fricties mee-ontwikkelen. (Om een Schots motto aan te halen: "Get Younger Every Day").

 
In de laatste jaren van het primair onderwijs zijn veel kinderen al in staat, zelfstandig of met een groepje ideeën te ontwikkelen die perspectief bieden voor een toekomstig verdienmodel. Actief burgerschap en omgevingsoriëntatie scheppen daar de voorwaarden voor.
In een gaingate-samenwerkingsverband kunnen ze leren participeren, collectief investeren en presteren.

Het vervolgonderwijs bouwt hier effectiever op voort door de interessegebieden van de leerlingen sneller te kunnen betrekken bij het differentiëren van de leerstof.
Dat leidt tot een hogere leermotivatie met betere resultaten:
- begrip voor omstandigheden in de omgeving en
- effectieve, diensten en voorzieningen voor wijk, web of regio.


8.      ID-recht als basis
Voorwaardelijk naar de wereld van morgen

8.1    uitgangspunt
Basis-educatie geeft een leerling voldoende inzicht & vaardigheid om actief te kunnen werken aan zijn intuïtieve doelgerichtheid.
Immers, het merendeel van onze ouders en voorouders stroomde al meer dan 100 jaar probleemloos het vervolgonderwijs in, de arbeidsmarkt op, of kijkt vredig terug op het verleden.

Nu de wereld globaliseert en universele waarden overal lijken te gelden, begrijpt een leerling de wereld soms indringender dan de leraar; het universum wellicht beter dan zijn ouders.

Meer dan ooit is duidelijk, dat komende generaties zullen moeten leren omgaan met nieuwe, soms aanstormende vraagstukken.
De globale arbeidsmarkt, het klimaat en de energie-verslindende drift van het economisch systeem dwingen tot nadenken:

 • Onze democratische welvaartsstaat kan als model niet over de gehele wereld worden uitgerold, want onze manier van leven heeft voor zijn eigen instandhouding al een groter deel van de wereld nodig.
   
 • Heikele kwesties dienen zich reeds aan, waarvoor globale solidariteit en een generaties breed draagvlak moeten worden geschapen, die de toets van godsdienst & wetenschap kunnen doorstaan.
   
 • Wie de basisschool verlaat, verruimt weliswaar zijn omgeving in veel opzichten, maar betreedt tegelijkertijd een spoor dat zich al snel kan verengen tot een rigide "functionele identiteit" in een systeem dat Staat, Religie of Onderneming heet en waaraan soms geen ontsnappen mogelijk lijkt zonder te ontsporen.


8.2    Rechten gaan aan plichten vooraf
Velen die de basisschool verlaten (12 jaar) zouden er baat bij hebben, als ze hun aankomende ID-plicht (14 jaar) al op de basisschool hadden mogen leren hanteren als een
ID-recht:

Het recht, jezelf te ontwikkelen in de stimulerende omgeving van onderwijs & samenleving en daarmee "krediet" verwerven voor het sociale, economische & culturele netwerk waarin het leven zin & richting krijgt.

Veel basisschoolleerlingen zijn zeer bedreven in het maken van een virtuele identiteit. Ze participeren in chats & games zonder enige hinder en geven vaak in vertrouwen persoonlijke data als prijs voor het mogen meedoen.
Voor het lopen en fietsen op de openbare weg leert een kind van ouders & onderwijs de regels.
In de virtuele wereld schiet die begeleiding vaak echter tekort.
Voor surfen over het wereldwijde web ben je jezelf of maak je "profielen" aan bij providers. Je bent al snel geneigd "akkoord" aan te vinken om een app te installeren. Voor je het weet, heb je er een wereld bij.

Van providers (netwerken-informatie-software) wordt verwacht dat ze zich globaal aan de wet- & regelgeving houden. Dat is in principe voldoende, ook in de virtuele wereld. Maar de leefwereld van de individuele surfer/deelnemer/burger raakt meer & meer verweven met het web.
De virtuele omgeving kent nu ook overheidsloketten, forums en verborgen afleiders, die het handelen in de werkelijke omgeving ernstig kunnen beïnvloeden, o.a. door algoritmische onvolkomenheden of door een beperkt gebruik van een 'freeware' app met een verleidelijk "premium" verdienmodel van de aanbieder.

Het basisonderwijs heeft hier een mooie taak om in het educatieve aspect "omgevings-verantwoordelijkheid" ook de virtuele omgeving te betrekken. De methode die het onderwijs gebruikt is hierbij niet in het geding.
Het gaat hier om de bron & opslag van de informatie die de leerling wordt aangeboden en die verwerkt of geproduceerd wordt voor de eigen ontwikkeling.
Dit geheel van informatie-vergaren en leerprestatie wordt nu vaak met rapporten, een einddiploma, een musical of een website afgedaan. Maar een overzicht van de verwerkte leerstof wordt zelden verstrekt, evenals het inzicht in de specifieke interessevelden, waarin de leerling zich in die jaren op school heeft weten te onderscheiden. Nu ook de Europese Unie bezig is "Data" als 5e element te benoemen mag duidelijk zijn, dat het primair onderwijs hier een zinvolle functie heeft.

Die verworven informatie zou de school als "
Personal Informary" aan het diploma kunnen toevoegen. De leerling kan hiermee vanaf de basis zijn persoonlijke ID uitbouwen en zijn kredietwaardigheid vergroten. Vervolgonderwijs en zelf verworven informatie kunnen voortdurend worden toegevoegd en waarborgen een virtuele persoonlijkheid, die zich weet waar te maken in de reële wereld. Deze databank vormt vanzelf een beveiligingsbastion, het “ioi-modem”.
De informatie wordt een dynamische dimensie gegeven doordat de data-bezitter daarin voortdurend met zijn persoonlijke voorkeur/keuzes bezig is.
Het enige dat de buitenwereld hiervoor hoeft te doen, is een model bieden dat globale acceptatie garandeert en individueel voordeel waarborgt; rechten gaan aan plichten vooraf.
De
ID-plicht krijgt meer acceptatiewaarde, omdat ID-recht inhoud heeft gekregen en de leerling zelf de sleuteldrager is van zijn informatie.

Het informary-model kan door onderwijs & overheid van zo’n waarborg worden voorzien. En de databanken van onderwijs, instellingen en overheid kunnen gecodeerd en geanonimiseerd door wetenschap worden doorzocht voor de route naar de wereld van morgen.
Zo kan "The wisdom of the Crowd" de integriteit van de "Artificial Intelligence" waarborgen.
 

8.3     Argumenten voor Nieuwer Beleid

Naast de argumenten voor jeugdbeleid die de aandacht van ouders, onderwijs & overheid rechtvaardigen voor de positie van de basisschoolverlater, zijn er twee argumenten voor "Younger Policy", oftewel “nieuwer beleid” dat op basis van generatieve solidariteit ruimte biedt voor opgroeien & leven met verantwoordelijkheden in de eigen omgeving:

 • urbanisering & individualisering van de samenleving
  naarmate mobiliteit en migratie toenemen dienen onderwijs en overheid meer aandacht te waarborgen voor "hooding & rooting", opgroeien met een omgevingsgevoel, oftewel: ‘environmentality’.
   
 • "de wereld is voor morgen bedoeld"
  meer dan vroeger moeten we rekening houden met globaal-effecten op langere termijn. De jongere moet zich daar bewust van mogen zijn en de oudere daarop kunnen aanspreken.

Younger Policy in het perspectief van ID-recht en -plicht, betekent dat een 12-jarige:

 • Het recht heeft een eigen identiteit te ontwikkelen met gewaarborgde componenten.
 • Verantwoordelijkheden mag dragen en ontwikkelen in zijn omgeving en deze ook (im)materieel beloond mag zien.
 • Het recht heeft, gehoord te worden in kwesties die zijn omgeving aangaan.

Daarbij kan in de Europese landen gedacht worden aan:

 • Een BSN-account,
  Een BSN-account, waar de ouders weliswaar de eerste jaren autonoom toegang toe hebben om de kinderbijslag te kunnen opnemen voor de peuter/kleuter.
  Vanaf het 8e jaar wordt het kind echter gefaseerd autonoom. (zie: het IOI-modem)
 • Participatie in referenda, actief & passief meedoen aan volksraadpleging,
 • ID-Recht op het gainmatig doorontwikkelen & activeren van ID-krediet.
 • Woonrecht in de sociaal-educatieve omgeving; elke stadswijk heeft een buurt herberg
 • Gespecificeerd stemrecht zodra ID-plicht ingaat (vanaf 14 jaar).


8.4    Voorwaardelijk naar de wereld van morgen.
Met deze subtitel van paragraaf 8 willen we aangeven, het zeer wel mogelijk te achten, dat wij wereldwijd onze risicovolle tocht naar de wereld van morgen met vertrouwen kunnen doorzetten, mits er vanuit het kind gedacht wordt.

Om het in voor veel gelovigen bekende termen te zeggen:

De Volwassenen zijn verjaagd uit het Paradijs,
hun kinderen moesten in het zweet des aanschijns hun weg vinden,
maar onze kinderen kunnen meemaken dat wereldwijd
het ‘Maradijs’ gerealiseerd wordt op aarde.

Ondanks de sombere perspectieven van vandaag;
dankzij de cascadische versnellingen die datatechnologie, globaal bewustzijn en inclusief denken ons geven.


9. De financieel-ethische paragraaf

Het Manhattan Project 3.01 wordt geheel betaald vanuit het netto vermogen van de participanten. Het kreeg een stimulerende basis, toen in 1999 het spaarresultaat voor een zeezeilboot kon worden ingezet voor Gaingate#Manhattan.
De administratie is opgezet volgens het model uit de nota Gaingate & Trybe.
Projecten met derden worden conform de vigerende wet- en regelgeving verantwoord.

Het project legt een zware wissel op de participanten. De individuele inzet is hoog en er is geen materiële winstverwachting.
Er is hoop op immateriële winst, omdat we geloven in de wereld van morgen.

We willen niet handelen in de geest van de fintechs van vandaag, zoals bijvoorbeeld Ini Akpan, manager van het Noorse Opera, Opay dat verwoordt:

“We willen de app voor alles zijn. We zoeken via gebruikersdata uit wat de klanten willen en dan bieden we dat aan. Zo kunnen we hun aandacht vasthouden. En dan het liefst zo snel mogelijk. We gaan niet wachten op regelgeving. Alleen als je grote risico's neemt kun je grote winsten boeken. Je moet je handen vies durven maken.”
(zie Volkskrant van 2021-07-01 blz.16: “De digitale O-Revolutie)

Wij geloven in ons ioi-modem, onze app voor morgen, waarmee je alles vanuit jezelf beheert. Ieder is de sleuteldrager van zijn eigen data en vermogen. De gegevens zijn geanonimiseerd opgeslagen in de cloud, wereldwijd toegankelijk voor de id-drager in een gaingate-gegarandeerd id-systeem. Dat maakt veel rompslomp van politieke, administratieve en sociale systemen in een keer overbodig.

De solide fintechs van heden zijn morgen de integere bewakers van de door jou gecodeerde data met serverhubs in jouw omgeving. Zij hoeven hun handen niet vies te maken, omdat "de app voor alles" vanaf jouw geboorte aan jouw BSN gekoppeld is. Zo kun jij hun aandacht vast houden en hoeven zij geen grote winsten te boeken.

Jouw bij geboorte verkregen Burgerservicenummer met App bevat ook een BSN-rekening waarvan je vanaf je 7e jaar invloed kunt hebben op de besteding van kinderbijslag of andere toeslagen. Het geeft je een actieve positie in de overheidsadministratie. Je kunt er later ook bedragen van onderbrengen bij een bank of andere financiële dienstverleners. Dit stelt je in staat om met jouw IOI-modem een unieke persoonlijkheid/identiteit te ontwikkelen en te onderhouden in de reële en virtuele wereld

Zo ben je als “de mens van morgen” voor jezelf permanent in een optimale positie en kun je de medemens naar eigen keuze laten delen in door jou te bepalen relevante gegevens.

 

Wat voor ons geldt, moet voor jou ook mogen.
Niemand is schuldig aan zichzelf.

 

 

10. De Bijlagen:
Statuten SGM en SBW

in het licht van de
Wet Bestuur en Toezicht 2021.

 

Stichting Groot Manhattan statuten Stichting de Binnenweg

Krakers HAL-gebouw om een legaal platform voor beheer en omgevingsfunctie te ontwikkelen
 
initiatief
oprichting
Drie leden woongroep de Binnenweg uit onvrede over de woongroep-vereniging
1988-12-01 opgericht 1990-06-14

Eugène Kortekaas
Claudio Bartolozzi
Hieronymus Derks
 
comparanten
bij notaris
Eugène Kortekaas
Jan van Hensbergen
Rotterdam  zetel Rotterdam

- interactieve relatie tussen kunst en kop van zuid,
- verwerven en beheer van accommodaties
 
doel - entameren en steunen van vernieuwende initiatieven voor
kunst, cultuur, welzijn en beleid.

Eugène Kortekaas (vz)
Jan van Hensbergen (secr-pm)
vacature DB-lid
 
bestuur Jan van Hensbergen (vz-pm)
Eugène Kortekaas (secr.)
vacature penningmeester
beheer en verantwoording
woonproject trybe #manhattan
 actueel
vanaf december 1998
beheer en verantwoording
werkproject gaingate #manhattan

Het ontwikkelen en verfijnen
van het trybe-model;
het bevorderen van het model als
instrument voor nieuw beleid.
 
intentioneel Het ontwikkelen en verfijnen
van het gaingate-model;
het bevorderen van het model
als instrument voor nieuw beleid.

Het algemeen voorwaardenscheppend
(avs-)budget wordt voldaan
vanuit het netto-vermogen van de bestuurders
 
financieel
avs-budget*
Het avs-budget wordt voldaan vanuit
het netto-vermogen van de
bestuurders

projecten worden conform
vigerende regelgeving uitgevoerd
 
financieel
projecten
projecten worden conform
vigerende regelgeving uitgevoerd


De Statuten zijn rond 1990 vastgesteld en in 1994 gebruikt om het Manhattan Project als woon-/werkexperiment een verantwoordingskader te geven. In december 1998 is het project opgestart en in februari 1999 zijn de modellen Trybe en Gaingate gepresenteerd.
Het Project heeft “Tertia” die als ‘toezichthouder’, ‘referent’ of ‘intermediair’ kunnen worden aangesproken bij vragen en in geschillen.

Met ingang van juli 2021 is de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht (WBT) van kracht. In de jaarvergadering van 2021 is hiervan kennis genomen en zijn de registers bij de Kamer van Koophandel geactualiseerd. Er zijn geen bestuurders met een buitengewone positie.


Na bespreking van de APP-update2022 opnieuw bevestigd tijdens de
Jaarvergadering te Rotterdam op 8 augustus 2022,

(E.W.D.M. Kortekaas), vz SGM                  (J.A.M. van Hensbergen), vz SBW

 

 

11. Projectuitgaven

PDF-versies:

APP2021: Position Paper
geïllustreerde en
bijgewerkte uitgave

Gaingate & Trybe
modellen voor globale cohesie
vanuit de rafels van de samenleving

IOI-modem
The personal informary
de app voor morgen

Hôtelieu Meineszhood: De Buurtherberg
sociale innovatie voor wijk gerelateerde
stadsvernieuwing.

De basis de baas
Proefproject Meineszhood.
Tweesporen:
Burgerschap en Wijkinnovatie

Rijp voor de Gijp
Met één zetel naar
de wereld van morgen

VWB-SBW
van vereniging woongroep
naar woon-/werkgroep

Het HAL-project  
Een kraakactie voor
de Kop van Zuid


12. Colophon

APP2022 is een uitgave van:
Stichting de Binnenweg  &
Stichting Groot Manhattan

Redactie en Lay Out: Gaingate#Manhattan

Deze uitgave is een vervolg op:

 • De aankondiging van het project in acht opiniebladen (jan/feb 1993)

 • Het Nulnummer van 27 augustus 1998,
  de eerste gedrukte uitgave van het gaingate model verspreid in 30 exemplaren

 • Publicatie van de website Gaingate.com op 17 december 1998

 • CD Julian Lucas Informary
  30 exemplaren verstuurd naar ‘foes friends family’ <waaronder de overheid> op 21 januari 2000.

 • APP2021 van 8 augustus 2021.

APPupdate 2022
Jaarverslag 8 augustus 2022.
 

 

Position Paper 2022

1.   Inleiding
2.   Uitgangspunten
3.   De modellen
4.   Verantwoordingskader
5.   Het woon-/werkexperiment
6.   Hôtelieu Meineszhood
7.   Het onderwijs als broedplaats
8.   ID-recht als basis
9.   De financieel-ethische paragraaf
10. Statuten van SGM en SBW
11. Projectuitgaven
12. Colophon

 

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 21-06-2023 14:20