voorbereiding burger-initiatief: recht op actieve inburgering vanaf 12 jaar.
initiatief & verantwoording: stichting de binnenweg

scholierenpanel ID-recht
 

ID-recht

basis-educatie geeft recht op
actieve inburgering

 

uitgangspunt:
Basis-educatie geeft een leerling voldoende inzicht & vaardigheid om actief te kunnen werken aan zijn intu´tieve doelgerichtheid, zeker als hij daar zelf de sleutel van kan zijn.
Immers, het merendeel van onze inwoners stroomt al meer dan 100 jaar probleemloos het vervolgonderwijs in, de arbeidsmarkt op, of kijkt vredig terug op het verleden.

 

Nu de wereld globaliseert en universele waarden overal blijken te gelden, begrijpt een leerling de wereld soms indringender dan de leraar; het kind zijn universum wellicht beter dan de ouders het hunne.

Meer dan ooit is duidelijk, dat komende generaties zullen moeten leren omgaan met nieuwe, soms aanstormende vraagstukken.
De globale arbeidsmarkt, het klimaat en de energieverslindende drift van het economisch systeem dwingen tot nadenken.

Onze democratische welvaartsstaat kan niet over de gehele wereld worden uitgerold, maar heeft voor zijn instandhouding wel de rest van de wereld nodig.
Heikele kwesties dienen zich reeds aan, waarvoor globale solidariteit en een generatiebreed draagvlak moeten worden geschapen, die de toets van godsdienst & wetenschap kunnen doorstaan.

Wie de basisschool verlaat, verruimt weliswaar zijn omgeving in veel opzichten, maar betreedt tegelijkertijd een spoor dat zich al snel kan verengen richting "functionele identiteit" in het systeem dat Staat heet en waaraan soms geen ontsnappen mogelijk lijkt zonder te ontsporen.

Velen die de basisschool verlaten (12 jaar) zouden er baat bij hebben, als ze vanaf 2005 hun aankomende ID-plicht  (14 jaar) mogen leren hanteren als een ID-recht:

Het recht,
jezelf te ontwikkelen
in een stimulerende omgeving van
onderwijs & samenleving
en daarmee
"krediet"
te verwerven
voor het sociale,
economische & culturele netwerk
waarin het leven
zin & richting
krijgt.

 

Veel basisschoolleerlingen zijn zeer bedreven in het maken van een virtuele ID, ze participeren in chats & games zonder enige hinder en geven vaak in vertrouwen data als prijs voor het meedoen.

Voor het begaan van de openbare weg leert een kind van ouders & onderwijs de regels. In de virtuele wereld schieten dezen echter tekort.

Voor surfen over het wereldwijde web ben je jezelf of maak je "profielen" aan bij providers. Je bent al snel geneigd "akkoord" aan te vinken om iets te installeren. Voor je het weet, heb je er een wereld bij.
Van providers (netwerken- informatie-software) wordt verwacht dat ze zich globaal aan de wet- & regelgeving houden. Dat is in principe voldoende, ook in de virtuele wereld.

Maar de persoonlijke levenssfeer raakt er meer & meer mee verweven. De virtuele omgeving kent nu ook overheidsloketten, forums en verborgen afleiders, die het handelen in de werkelijke omgeving ernstig kunnen be´nvloeden.

Het basisonderwijs heeft hier een mooie taak om in het educatieve aspect "omgevingsverantwoordelijkheid" ook de virtuele omgeving te betrekken. De methode die het onderwijs gebruikt is hierbij niet in het geding, maar bron & opslag van de informatie die de leerling wordt aangeboden en die hij/zij verwerkt of produceert voor de eigen ontwikkeling.
Dit geheel wordt nu vaak met rapporten, een einddiploma en een website van het schoolreisje afgedaan. Maar een overzicht van de verwerkte leerstof wordt zelden meegegeven. Laat staan, de specifieke interessevelden van de leerling zelf. Die verworven informatie kan nu als "personal informary" aan het diploma worden toegevoegd. De leerling kan hiermee vanaf de basis zijn persoonlijke ID uitbouwen en zijn kredietwaardigheid vergroten.
Het basisonderwijs is daarmee ook niet meer de "sorteermachine", waar de filosoof Jan Warndorff voor waarschuwt:

"Waar blijft toch die massale verontwaardiging over vroege selectie in het onderwijs? Het huidige systeem werkt als een sociaal-economische sorteermachine.
Het is daarom de hoogste tijd om het bestaansrecht van deze knetterharde discriminatie en segregatie van 12-jarige kinderen op morele gronden ter discussie te stellen."

(NRC katern Opinie & Debat, 16 september 2023)

De leerling bouwt zijn eigen 'info-sorteermachine' en versterkt daarmee zijn ID en zijn grip op de toekomst.
Vervolgonderwijs en zelfverworven informatie kunnen voortdurend worden toegevoegd en waarborgen een virtuele persoonlijkheid, die zich weet waar te maken in de reŰle wereld. De informatie wordt een dimensie gegeven door de leerling daarin zijn persoonlijke voorkeur kenbaar te laten maken. Het enige dat de buitenwereld hiervoor nodig heeft, is een model dat globale acceptatie garandeert en individueel voordeel waarborgt; rechten gaan immer aan plichten vooraf.

Het informary-model kan door onderwijs & overheid van een waarborg worden voorzien.
 

 

Naast de argumenten voor jeugdbeleid die aandacht van ouders, onderwijs & overheid rechtvaardigen voor de positie van de basisschool-verlater, zijn er argumenten voor "younger policy", beleid dat op basis van generatieve solidariteit ruimte biedt voor opgroeien & leven met ruimte voor verantwoordelijkheid in de eigen omgeving:

Younger Policy in perspectief van ID-recht betekent, dat een 12-jarige


Daarbij kan gedacht worden aan:

 

quick response
burgerinitiatief id-recht


a k t i e-plan  id-r e c h t


brief aan de politieke partijen

gaingate is niet destabiliserend...

Mijn Gemene Leven
the ultimate concept