gmlogo_small.gif (1577 bytes)m1_small.gif (5884 bytes)braineuf_small.gif (6739 bytes)

GAINGATE & TRYBE

renergetische modellen voor universele cohesie bij conversie
naar een  globale samenleving sec (sociaal economisch cultureel)
met regionale dynamiek

english description

0.0 gaingate & trybe
0.1 de juridische positie van participanten & relaties
0.2 het model als virtuele rechtspersoon
0.3 administratieve verantwoording

1.0 doel & functie
1.1 vanuit de initiatiefnemers
1.2 vanuit de omgeving

2.0 condities voor globale acceptatie
2.1 een acceptieve omgeving
2.2 een organische omgeving

3.0 kernbegrippen voor verantwoording

4.0 perspectieven voor een nieuwe samenleving
4.01 praktische perspectieven: actuele alternatieven

5.0 naar een formule voor gaingate garantie
5.1 rem-aspecten
5.2 ad-aspecten
5.3 algemene toetsingscriteria
5.4 specifieke toetsingscriteria

6.0 ontwerp-model voor gaingate & trybe
6.1 participanten
6.2 inboedel
6.3 preserve
6.4 boedel \ lening

7.0 t#m sessions

0.0 gaingate & trybe

Gaingate & Trybe zijn twee modellen, die globaal gesproken binnen alle vormen van samenleving, acceptabel zijn als middel of "machine" om in de rafels van die samenleving (familie, groep, organisatie of grotere omgeving) het renergetisch vermogen uit te nutten door versterking van de omgevingsverantwoordelijkheid.

Daarbij wordt uitgegaan van de veronderstelling dat in een voldragen massa (een volwassen groep, organisatie, samenleving), die ook menselijk gesproken op samenhangende principes is georganiseerd (elk deeltje heeft ook een intrinsieke waarde), een peripatrisch proces ontstaat dat "vanzelf sprekend" kan zijn.
Renergetisch vermogen is te vinden in de netto-omstandigheden van elke groep, of ieder individu. 
Dat geldt van werk tot vrije tijd, van verloren generatie tot sociale, economische of culturele ordening.

In een politieke, economische of religieuze omgeving, die zich soms lijkt te kenmerken door rechtlijnige communicatie in levenloos correcte taal en rigide regelgeving, bestaat de neiging, renergetisch vermogen als gevaarlijk te beschouwen, of het zodanig in te kapselen, dat het niet lijkt te bestaan.

Via zijn website (www.gaingate.com) probeert trybe#manhattan aan te tonen, dat het millennia-oude, filosofische adagium "tertium non datur" (een derde mogelijkheid bestaat niet) het menselijk denken op zijn minst zo verduisterd heeft als het Europese rationalisme, dat in zichzelf ook niet tot een wezenlijke Aufklšrung heeft geleid.

Toch zijn artefacten van dit denken aanwezig in iedere groep of organisatie, 
die zich redelijkerwijs gesproken 
"normaal"
 acht in een gewaardeerde omgeving.

Met deze notitie wil trybe#manhattan (los van onderliggende, cultuurgebonden filosofieŽn) toetsen, of gaingate & trybe als model kunnen worden geÔmplementeerd in de Nederlandse samenleving.

Voor het toetsen van het model zijn vooralsnog de volgende aspecten van belang:
0.1 de juridische positie van participanten & relaties

0.2 het model als virtueel rechtspersoon
0.3 de administratieve verantwoording

0.1 de juridische positie van participanten & relaties

Gaingate & trybe zijn modellen waarin een of meer mensen hun netto-omstandigheid kunnen aanwenden om diensten of producten te ontwikkelen, die een bijdrage leveren aan het algemeen (globaal) welbevinden van de omgeving.

Dit impliceert, dat participanten in dit model persoonlijk aanspreekbaar blijven voor hun ras-verplichtingen (& hun -rechten uiteraard), maar dat ze zich collectief garant kunnen stellen voor een (te ontwikkelen) dienst of product, teneinde een zelfdragend vermogen te ontwikkelen (in evenwicht met hun tarra-omstandigheden) voor een verantwoorde continuering van die diensten of producten in een markt-, oftewel omgevingsgerichte samenleving.

0.2 het model als virtuele rechtspersoon

Daar het model (nog) geen status kent als rechtspersoon, dient het nader omschreven te worden.
In deze site is reeds uiteengezet, dat het principe van gaingate & trybe alleen kan worden begrepen vanuit:

ras-verplichtingen / individuele verplichtingen ten aanzien van 
rust, arbeid
&
socialisering

omgevings-vertrouwen / tertium datur, able to gain

netto omstandigheden

Voor te ontwikkelen initiatieven biedt het model dan ook helder te formuleren criteria,
waaraan het kan worden getoetst binnen elke omgeving:

het initiatief heeft een of meer, sociaal, economisch of cultureel gedragen tertia en daarmee omgeving-specifieke referenties

het initiatief wordt gedragen binnen het collectieve netto-vermogen van de participanten

op afgezonderd doelvermogen kan geen persoonlijke aanspraak worden gedaan, tenzij tertia anders oordelen.

het initiatief geeft geregeld inzicht aan referenties & relaties

de overheid bepaalt het "break even" in sociaal/economisch opzicht

0.3 administratieve verantwoording

Vanwege zijn principiŽle omgevings-vriendelijkheid zal het initiatief, daar de omgevingsbelangen niet geschaad worden, geen directe behoefte oproepen aan een controleerbare verantwoording.
Het initiatief zal echter alleen operabel kunnen worden, als een gevoel voor verantwoording vanaf het begin ruimte krijgt.
Vaardigheden op basisschool-niveau zijn voldoende om met het model te kunnen werken en daarmee de id-credibilty van individu & omgeving te verbeteren.

Het idee/plan voor een gaingate of een trybe begint dan ook met denken over een oio-code en een ioi-formule, oftewel:

Hoe kan het model voor referenties & relaties op integriteit onderzoekbaar (oio) gemaakt worden;

hoe kan voor derden een helder beeld geschetst worden van de beoogde diensten & producten aan de hand van informatie/interessegebied, de organisatie en de investeringsruimte in tijd & vermogen (ioi-formule).

Daar het initiatief een doelvermogen moet kunnen ontwikkelen en tenminste een controleerbaar zicht moet kunnen bieden op zijn risico-vermogen, wordt van elke participant een bankrekening bijgehouden, waarop de maximaal van het doelvermogen af te zonderen persoonlijke, actuele netto-bijdrage staat vermeld.

Een boedel-overzicht, gekoppeld aan de verzekerde waarde van boedel/inboedel, levert een plausibele indicator voor het virtueel vermogen van het initiatief.

De relatie tussen de pan-waarde en het virtueel vermogen vormt in de tijd een betrouwbaarheids-index van het initiatief.

1.0 doel & functie

Gaingate & trybe zijn modellen waarmee zowel individuen als groepen (in- of extern) hun identiteit & aktiviteit kunnen communiceren en effectieve relaties kunnen aangaan in hun reŽle & virtuele wereld om zo een gestructureerde bijdrage te kunnen leveren aan hun omgeving met een doelgerichte uitnutting van de in- & omstandigheden.

Het model is echter een instrument voor een kwalitatieve eigen-tijd-bewaking van
"kinderen, kennissen of krakers"
en kan dus op zich niet gelden als instrument voor 
"ouders, aandeelhouders of bestuur".
De ruimte er voor onderkennen is meer dan voldoende,
de modellen waarborgen & faciliteren kan via onderwijs & omgeving..

1.1 vanuit de initiatiefnemers

De initiatiefnemers beogen ook in hun vrije omstandigheden een kwalitatieve uitbouw van vermogens, langs een voor henzelf controleerbaar traject.
Vanuit het initiatief kan het model gezien worden als:
Toekomstgericht strategisch beleid voor zinvolle, interactieve besteding van tijd & ruimte.

1.2 vanuit de omgeving

De omgeving gaat bewuster om met zijn aanwezige ruimte.
Vaak over het hoofd geziene mogelijkheden worden zichtbaar en individualisering krijgt een nieuwe dimensie.
In dat perspectief zijn gaingate & trybe virtuele machines voor sociale cohesie.

2.0 condities voor globale acceptatie

Globale acceptatie lijkt uitermate ingewikkeld, maar is eerder een kwestie van individueel bewustzijn, dan van internationale regelgeving.
Ieder zal blij zijn, als zijn kind, buur of verre vriend inzicht heeft & geeft in zijn omgevingsmogelijkheden..
 

2.1 een acceptieve omgeving

Acceptief is een actieve ontvankelijkheid voor (ex- & interne) signalen die verder weg liggen dan de gebruikelijke opiniedragers afgeven.

2.3 een organische omgeving

Organisch is een omgeving die zich zowel haar interne richting als haar peripatrisch proces bewust is en beseft, dat onderdelen binnen die omgeving niet geÔsoleerd kunnen raken.


acceptiviteit in een organische omgeving
genereert en versterkt
zinvolle arbeid

"omgevings-verantwoordelijkheid", oftewel "environmentality"

3.0 kernbegrippen voor verantwoording

Netto-omstandigheden en vertrouwen, basis-elementen van het model geven reeds aan, dat iedere bijdrage aan de boedel van het initiatief volkomen vrij is van verplichtingen aan derden.

Ieder bepaalt via een pan-rekening (persoonlijke actuele netto-rekening), hoe hoog de direct inzetbare bijdrage aan het initiatief is.

Het van de pan-waarde afgescheiden doelvermogen is inzetbaar, voor zover het op de modelrekening is opgenomen met een doelbestemming.

Daarmee is de boedelwaarde van het model op te bouwen in drie delen:

de pan-waarde, het totaal van de persoonlijke, actuele netto-inzet
de inboedel, de vervangingswaarde van de collectieve inventaris
de preserve, de afgezonderde waarde voor doel-realisering

Uiteraard kan het model bij voldoende vertrouwen, verplichtingen aangaan die de boedelwaarde beÔnvloeden. Ook deze krijgen een plaats, als "onderpand" (S-waarde), in het overzicht, dat elke maand op zijn pan-waarde wordt geactualiseerd.

Daarmee hebben zowel participanten als referenties & relaties een betrouwbare indicatie voor de ontwikkeling van het virtuele vermogen en de waarde van "gaingate garantie".

4.0 perspectief van de nieuwe samenleving

Virtuele & fysieke groepen van zeer specifiek karakter, met een overtuigend beschreven kwaliteit van diensten & producten en ingebouwde waarborgen voor fysieke levering conform door de vraagzijde gecomponeerde en desgewenst gedirigeerde uitvoering zullen vanuit gainmatig vertrouwen omgevingen verrijken en de wereld voor ieder globaliseren in een regio-specifieke, sociaal-economische, culturele dynamiek.

Deze groepen kunnen een virtueel vermogen creëren, dat hen in staat stelt, binnen de vigerende waarden & normen van de omgeving een alternatief te ontwikkelen voor de fricties in sociale, economische & culturele vraagstukken.

Naar de praktijk vertaald betekent deze abstractie, dat het gaingate-model tijd genereert voor de kwaliteitsontwikkeling van de omgeving en zinvolle arbeid regenereert in een harmonieus proces.

ID-credibility (kredietwaardigheid, sociaal-economisch-cultureel) wordt versterkt door de "roots" van het weten, geloven en verwachten van de omgeving.
Kerk, moskee, tempel; onderwijs & gezondheidszorg; overheid & ondernemers vormen voor het gaingate-/trybe-model een renergetisch verband, dat de regionale dynamiek voor ieder an sich in een perspectief van globale cohesie plaatst.
ID-credibility is universeel: het wordt globaal begrepen met een cognitief vermogen op niveau basiseducatie.

4.01 praktische perspectieven: actuele alternatieven

voorbeeld 1.
Tegen de tendens van overheid & bedrijfsadviseurs in, de betreffende moslim-autoriteiten te bewegen iets flexibeler te zijn met de religieuse voorschriften, teneinde jonge vrouwen uit hun cultuur niet onnodig kansloos te maken (Volkskrant, 19990226), neemt een aantal meisjes dat nog steeds werkloos moet toezien, het heft in eigen handen en gaat zich gaingate-matig kwalificeren en spaarzaam investeren.

Daar zullen moskee & familie geen bezwaar tegen maken.

Uitgaande van de veronderstelling dat zij gelijke kwaliteiten hebben en alleen vanwege hun hoofddoekje geen werk, zullen zij in staat zijn om zich binnen een jaar te presenteren als, b.v.: "Gaingate Hoofdzaak, voor administratieve diensten"
Hun collectieve kwaliteiten staan niet alleen garant voor een flexibel, maar ook voor een continu aanbod van specifieke diensten, eventueel op uurbasis te contracteren conform de vigerende regelgeving.

Voor werkgevers met een gainmate in dienst zal waarschijnlijk een deel van de organisatie-stress wegvallen.

Voorbeeld 2.

'Asieljongere' moet het zelf rooien (Volkskrant 19990226)

Binnen de Nederlandse samenleving komt de oningevulde omgeving het meest schrijnend tot uiting in asielcentra en andere instituten, waar mensen min of meer geÔsoleerd hun toekomst tegemoet gaan. De confrontatie met een verblijfsvergunning zal voor veel jongeren, die er vaak alleen voor staan in een totaal vreemde wereld, soepeler verlopen als zij of met elkaar of met bestaande gaingates allereerst hun netto-vermogen leren ontdekken.

Dichter bij huis liggen mogelijkheden snel voor de hand:

  • Een groepje scholieren met een collectief doel (circus, poppenkast, band);
  • Vrienden met al dan niet beroepsgerichte (deel-)interessen die het model willen gebruiken als opstap naar een "baan", een volwaardige rechtspositie met een specifiek, gehonoreerd  aanbod.
  • Een buurtinitiatief dat meer stabiliteit wil ontwikkelen voor een beroepsmatig uit te voeren functie, of een participantenstructuur wil geven aan een zelfdragend wijkvermogen.
Veel van deze zaken vinden al plaats; ze zijn echter nooit model-matig beschreven en derhalve niet als instrument gebruikt kunnen worden in het socialiseren/humaniseren van de wereld.


Voorbeeld 3:
de meiden van halal
die de "geuzenmentaliteit" gebruiken voor de ontwikkeling van een sterk merk.

 

5.0 naar een formule voor gaingate garantie (ggg)

Het model is in feite een ad rem antwoord in een zich ontwikkelende, complexe maatschappij.
Het gaat terug naar de roots van bewustzijn & verbondenheid, oftewel: 


(vrij in een vragende omgeving) & (met elkaar er iets van maken)

Het is dan ook eerder een model voor onburgerlijke gehoorzaamheid dan voor burgerlijke ongehoorzaamheid (cf. Thoreau).
Beide bezitten echter onweerlegbare kenmerken van omgevings-engagement.

Waardering van het model (en daardoor "status" voor de formule heeft echter niet alleen politieke, of rationele & emotionele kanten.
Waardering heeft ook te maken met de globaal geldende gedachte, dat een motiverende omgeving ieder individu tot grotere daden brengt.
 

5.1 rem-aspecten

De acceptatie kan worden tegengehouden door rationele & emotionele argumenten, variŽrend van "veel ballon voor weinig lucht" tot "later krijg je toch maar ruzie".
SubstantiŽler lijkt een benadering van rem-aspecten in perspectief van de  triade: politiek, economie, religie.
Daar ook deze machten baat hebben bij een gainmatige houding, zowel in- als extern, lijkt acceptatie ook vanuit die omgeving plausibel.

 

5.2 admin-aspecten

Administratie
Bevordert doelmatigheid, mits ze in zichzelf doelmatig is. Daar het model op een informary gebaseerd is, loont het in meer opzichten, de administratie actueel te houden. Het versterkt ID-credibility & omgevingswaarde.
Dat geldt primair voor de deelnemers in het model en voor de sociaal-culturele omgeving van waaruit het model geactiveerd wordt.

Modelvriendelijke omstandigheden
Ze zijn zowel sociaal, economisch als cultureel te vinden in de mate dat de inzet van de initiatiefnemer(s) een beroep kan doen op voorzieningen in de omgeving, zoals in Nederland bijvoorbeeld de BTW en investeringsregelingen voor beginnende ondernemers.
Niet alleen de te verzekeren som voor inboedel zou daardoor lager worden en zorgen voor een structureel lagere last, ook de essentie van de koop wordt er duidelijker door (er is nog geen waarde aan de investering toegevoegd door betaalde arbeid).
De onterecht uit te geven belasting kan het doelvermogen versterken.
Een andere maatregel die ongetwijfeld ook kan worden toegepast is de "Regel Vermeend" (NOS-bulletin 1999-02-27/22.00), die inhoudt, dat stichtingen & verenigingen over hun "winst" geen belasting meer hoeven te betalen.
Ook de onlangs (mei 2006) van belasting vrijgestelde huis-, tuin- & keukenklusjes kunnen als een gaingate-bevorderende maatregel worden gezien.

Vanzelfsprekender zijn de te verwachten (im-)materiŽle) startbijdragen van ouders, buurt , moskee, kerk, school of bedrijf.

5.3 algemene toetsingscriteria

Het model geeft aan, welke mensen participeren via adres & participatierekening.
Het model geeft bovendien "derden" aan (tertium datur / able to gain) ten opzichte van de beoogde of potentiŽle afnemers.
Het kan daarbij gaan om de actuele werkgever, de uitkeringsinstantie, een ouder, buurtvader, leraar of jeugdwerker.
In principe zijn tertia degenen die zich als referent willen inzetten voor de versterking van het omgevings-engagement en daarbij tevens bereid zijn, te bemiddelen bij een geschil.
 

5.4 specifieke toetsingscriteria

Naarmate de boedel-waarde hoger komt te liggen dan de collectieve pan-waarde kan geconcludeerd worden, dat de betrouwbaarheidsindex toeneemt als de preserve snel te activeren valt.
Ten aanzien van de inhoudelijk gesuggereerde kwaliteit van doel, dienst & product moet de potentiŽle afnemer, die reageert op het aanbod tenminste dezelfde sympathie mogen verwachten als die van een doorsnee markt- of omgevingsgerichte ondernemer.
Het model werkt uiteindelijk met gebundeld enthousiasme.
 

6.0 ontwerp-model voor gaingate & trybe

Het ontwerp-model wordt ingeleid met een gain-mission en bevat een overzicht van participanten en hun 'tertia'.
Het geeft tevens de relatie/omgeving aan van waaruit het actief wil zijn.
Voor zover nuttig & nodig kunnen gegevens uit verleden en prognoses voor de toekomst worden toegevoegd,
als een model-curriculum of als een overzicht  "story-telling" & "tory-stelling" is opgenomen in
"caput 10".

Financieel-administratief kunnen onderstaande waarden in het model gehanteerd worden.
Participanten: Panwaarde
Inboedel: Verzekerde waarde
Preserve: Inzetbare waarde
Boedel\lening Onderpand- of S-waarde
RV    Renergetisch Vermogen

6.1 participanten
De participanten vormen met hun persoonlijke, actuele
nettorekening de actieve waarde voor cash & carry verantwoordelijkheid, de Pan-waarde (Pv).

6.2 inboedel
De gezamenlijk geÔnvesteerde waarde in goederen, waarmee het initiatief zijn doel materieel tracht te realiseren. Gekoppeld aan de inboedelverzekering: de verzekerde waarde (Iv).

6.3 preserve
De langere-termijnreservering, die als in-/afkoopsom kan worden geactiveerd (Pv).

6.4 boedel \ lening
Een waarde, die de trybe (wonen & werken) onderscheidt van een gaingate (werken),
tenzij de gaingate een lening heeft gekregen ter stimulering (Sv).
 

7.0 t#m sessions
aan lezingen/workshops wordt graag meegewerkt.
prioriteit wordt daarbij gegeven aan initiatieven vanuit de sectoren:

onderwijs,  welzijn  &  beleid.

 

 

n.b.

loop er even doorheen als er niets rinkelt.

 

t#m sessions kunnen in nader overleg worden geregeld.
voor een eerste sessie gelden netto-condities.

trybe#manhattan


gyp.nl

dutch dilemma:
europa ja, de grondwet nee,
die ademt nog de oude politiek.

domein-denken
is globaal niet democratisch

Manhattan  Project  3.01
NL  3022 BL 54  
disclaimer     Q&A       contact
last update 20-06-2023 15:43